Bestyrelsesreferater

Bestyrelsessreferat d. 16. november 2016

Referat fra Digelagets Gniben-Sjællands Oddes bestyrelsesmøde

Tid

Onsdag den 16 november 2016 kl 19.00


Sted

Knud Vassingerød Bygade 20 3540 Lynge


DeltagereBestyrelse

fra Grundejerforeningerne

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Sejer Strande

X

Nils Pinholt             – Referent

Sejer Strande

X

Carsten Borchorst

Søgården

X

Peter Tinning

Søgården

X

Knud Rasmussen    – Kasserer

Hyldebo

X

1. Referat fra sidste møde
Der var ingen kommentarer.

2. Meddelelser fra formanden

Ekspropriering, Overtaksationskommissionen
Ivar oplyste at der ikke er nyt fra Overtaksationskommissionen vedr. Duevej 49 og Ørnevej 23, som har søgt erstatning for tabt brugsmulighed på den del af grunden, som er eksproprieret ifb med digets anlæggelse. De aktuelle arealer er underlagt strandfredning.

Overtaksationskommissionens behandling af de indkomne anker er ikke behandlet på 3 år og der var endnu ikke fastsat dato for behandlingen.


Der er fortsat enighed i bestyrelsen om at ingen i bestyrelsen har kompetencerne til at føre sagen, hvorfor Digelaget må hyre den fornødne advokatbistand.

3. Besigtigelse af diget med Odsherred Kommune
Ivar Green Paulsen og Rasmus Kruse, Odsherred Kommune, udførte torsdag den 20. Oktober 2016 gennemgang af det samlede digeanlægs tilstand jvf digelagets vedtægter. Referat er vedlagt nedenfor.


Konkluderende
Digeanlæggets tilstand blev på alle punkter fundet i god form.
Der er ikke behov for vedligeholdelses tiltag i år 2016.

4. Vedligeholdelse af diget

4.1 Grundejernes beplantning ved diget

Grundejerne skal sørge for at deres beplantning fra de private grunde ikke vokser ind på digearealet, så det generer græssets vækst eller genere for Digelagtet græsslågning.
Digearealet er at regne på tværs fra digefod mod sommerhusene hen over diget til digefoden mod stranden, og på langs i hele digets længden, fra nord til syd.

 4.2. Græsslåning, Gødskning og eftersåning af diget

Græsslåning på diget er tidligere sket to gange om året. For at bekæmpe ukrudtet bedre og styrke digets græsvækst udvides græsslåning i 2017 til 3 gange om året. Anlægsgartner anbefaler græsslåning hhv medio maj, ultimo juni og ultimo august  – alt efter vejrforholdene.

Gødskning og eftersåning af diget vil ske i samråd med anlægsgartner.

4.3 Kotemålinger og digehøjde
Der er foreløbig foretaget 3 kote målinger på digekronen / digets top, i år 2014, 2015, 2016.
Heraf ses at der er sætninger på en strækning af på ca 400 meter af den samlede længde på ca. 1000 meter. Af målingerne ses en tendensens til at at sætningerne er aftagende.

Strækningen går fra Matr. Nr. 2br (3 grund syd for Gåsegangen) til Matr. Nr. 2 db (1. Grund nord for Engvibevej). Sætningerne er målt fra 2 til 8 cm på 70% af strækningen og på de resterende 30 % af strækningen er sætningerne 13 cm i gennemsnit, med et enkelt lavpunkt på 21 cm.

Ud fra de normale regler for tolerance ved udførelse af jordarbejder, forventes en tolerance på min +/- 5 cm. Ud fra at diget er udført som et jordarbejde, er digets overside også ujævn.
Da landsinspektøren ikke sætter sit måleudstyr præcist samme sted hvert år vil der derfor også her være variationer som ikke kan henføres til sætninger.

Resten af digekronen er blevet målt til hhv. lidt højere og lidt lavere end kote 2,35, hvilket kan bunde i ovenstående vedr udførelsestolerancer og måleunøjagtigheder.

Bestyrelsen har vurderet havbundsundersøgelsen, de aktuelle forhold på stedet, og vurderer at der ikke er alarmerende risiko for oversvømmelse ved 400 meter strækningen, idet der langs kysten forefindes et godt ralbælte og en bred forstrand. Begge er faktorer der vil udtrække bølgeenergi og dermed minimere bølgers erosion og overskylning af diget.

Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage en 4. opmåling i februar/marts måned 2017, og herefter analysere tendenserne inden igangsætning af de kommende tiltag med at hæve digekronen med jord/ muld påfyldning til kote 2,35 i foråret 2017.

4.4 Ral langs kysten
Ralvolden langs kysten har fået hjælp af havets bølger, og ligger stadig fint på hele strækningen,  ift at yde beskyttelse af diget. Der er ikke behov for ralfodring.

4.5 Firbensbanket

Firbensbanketterne langs diefoden mod Sejerø Bugten, ser fine ud. Der er ikke behov for tiltag.

4.6 Måling af kystlinje

Odsherred Kommune har ved digets besigtigelse tilbudt at foretage en elektronisk opmåling af kystlinjens beliggenhed.

4.7 Måling af havbundsdybder
Der er foretaget måling af havbundsdybder i 2015 og der måles igen i år 2018.

4.8 Skiltning på diget
I foråret blev der opsat 10 nye skilte på digets top som er svejst til skiltestanderen så nu står de i fred. Nu er nogle af de gamle skilte ved digefoden blevet vandaliseret, så der vil også sket en opgradering af disse skilte.
Der har været minimal uønsket trafik på diget, så det går i den rigtige retning.

4.9 Bülowsvej 55
Vi har netop i går fået besked om at Bülowsvej 55, stik mod alle regler og pålæg igen er gået over stregen og denne gang har foretaget en rydning af alle træer og buske på Sejer Strandes fællesareal, ud for sin grund. Det vides ikke om han har ladet sine gartnere køre maskiner på tværs og på langs af digefødder og derved har beskadiget vegetation. Det undersøges nærmere på stedet.

5. Ny kapitel 1 sag de 4 nordlige
Bestyrelsen finder ikke at der er retfærdighed i situationen at de 4 nordlige, som ikke har deltaget i anlægsudgifterne på trods af at der er brugt voldsom mange anlægs og reparations penge i netop dette område.

Odsherred Kommune har oplyst at Digelagets anmodning om en ny kap 1 sag vil ikke blive behandlet i nær fremtid, på grund af arbejdspres i Kommunen.
Bestyrelsen finder ikke svaret rimeligt. Ivar tager kontakt til Kommunen.

6. Halvårsrapport
Digelagets revisor har udarbejdet økonomisk halvårsrapport, som vedlægges (bilag 2)

7. Likviditet
Likviditeten ser fornuftig ud.
- Pr 31. December 2016 – Kr 115.000 + 65.000 = 180.000

- Pr 01. April 2017 – Kr 180.000 + 229.000 = 409.000
- Pr 14. Juni 2017– Kr 409.000 - 169.355 = 239.645 – muld, 1. Græs vedl 40.000 = 200.000   

- pr 15. Juli 2017 – Kr 200.000 + 229.000 – 2. Græs vedl 10.000 = 419.000

- pr 31. oktober 190.000 + 229.000 – 3. Græs vedl 10.000 = 409.000

- pr 12. december 409.000 – 170.000 (kommunekredit) = 239.000

Herfra skal trækkes udgifter til revisor, generalforsamling bestyrelse hjemmeside m.m.

Likviditeten findes tilfredsstillende ift vedtægterne.

8. Budget og kontingent
Fremlægges på næste møde

9. Digelagets Generalforsamling 2017 

Søndag den 30. april kl 12 – 13, i forsamlingshuset, Havnebyen Sl Odde. Der er reserveret.

10. Eventuelt

advisere gf søgården ved kørsel på veje med tung trafik -

11. Næste møde

Hos Knud – onsdag d 8. Marts 2017 kl 19

12 Bilag

Tilstandsvurdering af diget anno 2016 – Odsherred kommune og Digelaget

 Se nedenfor:

 -------

Digelaget Gniben Sjællands Odde

Tilstandsvurdering af diget anno 2016 iht Digelagets vedtægter

Tid

Torsdag den 20.10.2016

Sted

Oversvømmelsesdiget, Gniben, 4583,  Sjællands Odde

Deltagere

Rasmus Kruse Andreasen (RAKA) Odsherred kommune


Ivar Green-Paulsen (IGP) digelaget, ref

Græsvækst

Græsset blev konstateret i god vækst.  Det fremstod tæt og kraftigt.

Raka oplyste at kystdirektoratet nu anbefalede at slå græsset 4 gange pr år i stedet for 2 gange. Digelaget kontakter anlægsgartner.

Ralvold

Ralvolden fremstod tydelig og skarp. Bølgepåvirkningen havde langs hele kysten opdæmmet ralle, så den fremstod som en god beskyttelse af diget

Firbensbanket

Firbensbanketten virkede uberørt af de forekomne højvande. Der var ikke spor af firben. Banketten var nogle steder bevokset

Dige højder

De sidste 3 års målinger af dige højden blev gennemgået. Mod nord og syd, havde diget fuld højde, men på midten havde diget sat sig. Den lavest målte højde var 2,14 m.
Dige projektet angiver 2.35 meter hertil skal medregnes udførelses og måle tolerancer.

En hævning af diget på nuværende tidspunkt, hvor græsset ikke var i vækst skønnedes mere skadeligt end gavnligt. Forslaget er, at måle dige højden igen i foråret 2017 og herefter beslutte hvor, hvordan og hvor meget der skal reguleres på dige højden.

Havbundsdybderne blev gennemgået ud fra Nellemans opmåling fra 2015.

Der bliver hurtigere dybt i havet ud for de 4-8 mest nordlige grunde, hvor det ved de seneste storme, har vist sig at diget er mest udsat.

Digelagets anmodning om en ny kap 1 sag ville ikke blive behandlet i nær fremtid, på grund af arbejdspres i kommunen. Havbundsdybden skal udmåles igen i 2017,

Raka ville udmåle kystlinjeafstanden, og fremsende den til digelaget.

Digelaget oplyste, at Overtaksationskommissionens behandling af de indkomne anker ikke var behandlet, den havde nu ligget i 3 år og der var endnu ikke fastsat dato for behandlingen

Gniben den 20.  oktober 2016

Ivar Green-Paulsen

Bestyrelsesreferat d. 27. juli 2016

Referat fra Digelagets Gniben-Sjællands Oddes bestyrelsesmøde

Tid

Onsdag den 27.7.2016 kl 14


Sted

Ivar Green Paulsen, Bülowsvej 64, 4583

Sj. Odde
DeltagereBestyrelse

fra Grundejerforeningerne

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Sejer Strande

X

Nils Pinholt             – Referent

Sejer Strande

X

Carsten Borchorst

Søgården

X

Peter Tinning

Søgården

X

Knud Rasmussen    – Kasserer

Hyldebo

Afbud
REFERAT TILSENDESRasmus Kruse

Odsherred Kommune


Digelagets hjemmesideDagsorden

Mødet vedrørte tekniske og vedligeholdelsesmæssige punkter.
Økonomi indgår ved det kommende november møde med emner som budget 2017 og halvårsregnskab.

Overtaksationskommissionen

Ørnevej 23 søger erstatning for tabt brugsmulighed på deres del af grunden hvor diget er anlagt efter ekspropriering. Der er tale om et strandfredet areal.

Duevej 49 har generel indsigelse over digets etablering.

Taksationskommissionen har tidligere oplyst, at der forventes endnu en besigtigelse på stedet til foråret / sommeren 2016 og med en efterfølgende partshøring. ”Udgangspunktet er at der vil ske en indkaldelse af nyt materiale med nye partshøringer. Efterfølgende vil overtaksationskommissionen komme på besigtigelse, hvor parterne har mulighed for kort at komme med bemærkninger.”

Ivar har på opfordring fra Taksationskommissionen genfremsende digelagets anke.

Vi har ikke få opdatering på sagens stade siden, og pt er sagsbehandleren på sommerferie.

Digelaget er part i sagen. En evt. erstatning skal udredes af digelagets økonomi.

Der var fortsat enighed om at ingen i bestyrelsen har kompetencerne til at føre sagsfremstillingen, hvorfor vi må hyre den nødvendige advokat hjælp.

2. Vedligeholdelse af diget

A. Ukrudt
Der er fremsendt foto af ukrudt som kan hæmme græssets vækstbetingelser til anlægsgartner. Anlægsgartner har ud fra billeder vurderet at det er et årige planter (gulkløver) og anbefaler en fremskyndet græsslåning til ca 15 august, som vil hindre frømodning og dermed spredning.

B. Gødning

Der gødes ved forårs og sommer græsslågningen.

C. Græsslåning af de enkelte grundejer

Vi har noteret at flere grundejere løbende slår græsset på diget ud for deres matrikler.

Det er rigtig godt, blot vil vi lige gentage at græsset ikke må slås kortere end 5-6 cm, af hensyn til græsrøddernes vækst, som skal styrke digets modstandsevne mod erosion ved vand og bølgepåvirkning.

D. Skiltning og færdsel på diget

Skiltene på diget har tidligere været udsat for lidt hårhændet behandling, så selve skiltet var flået af. I foråret blev der opsat 10 nye skilte som er svejst til skiltestanderen og nu kan de stå i fred.

Der har været minimal uønsket trafik på diget. Det går nu i den rigtige retning.

3. Bülowsvej 55

Vi har fået ny grundejer Bülowsvej 55, som i forbindelse med rydning af alle træer og buske på sin grund, har ladet sine gartnere køre maskiner på tværs og på langs af digefødder og derved har beskadiget diget. Ivar har kontakt med den nye grundejer, som endelig har erklæret sig indforstået med at dække omkostningerne for reparationerne.

4. Ny kapitel 1 sag de 4 nordlige

I forlængelse af meddelelsen på årets generalforsamling om at bestyrelsen finder ikke at der er retfærdighed i situationen at de 4 nordlige, som ikke har deltaget i anlægsudgifterne på trods af at der er brugt voldsom mange anlægs og reparations penge i netop dette område.

Historien udspringer af at Odsherred Kommune ved udstikning af retningslinjer for betaling af etablerings- og vedligeholdelses udgifter på det tidspunkt, ikke kunne forudse de kommende situationer med voldsomme storme, kysterosion, reparationer og nødvendig kystbeskyttelse. Odsherred Kommune er i tråd med bestyrelsen vurdering om at forholdet ikke er rimeligt og at emnet må tages op. Odsherred Kommune skal er indforstået med at iværksættes en kapitel 1 sag ved de 4 nordliges medvirken til betaling, rettigheder mm. Det er en større procedures som tager tid.

Bestyrelsen skal fremsende deres indlæg til Odsherred Kommune.

Der ligger et indlæg i bestyrelses referat af 02.03.2016, et generalforsamlingsreferat af 24.04.2016 og Carsten og Peter havde fremsendt forslag til tekst som blev gennemgået.

Det aftaltes at Ivar samler trådene og udarbejder en skrivelse til kommentering inden fremsendelse til Odsherred Kommune.

5. Parcellerne nord for diget

Parcellerne nord for diget har reetableret deres stensætning, som erosions beskyttelse.

6. Udbud af ydelser

Vor anlægsgartner fungerer kvalificeret og fint i samarbejdet.
Ved større opgaver vil vi udbyde opgaverne

7. Eventuelt

Omkostninger til afholdelse af bestyrelsesmøder godtgøres med et fast beløb til den der er vært for bestyrelsesmøderne eller blot dækker omkostningerne ift bilag.

8. Næste møde

Afholdes oktober november med punkter som
- Budget 2017, halvårsregnskab, estimat for året overtaksationskommissionen,

- Status og vedligeholdelse af diget

- Ny kap 1 sag

- Fastsætte beløb til den der er vært for bestyrelsesmøderne.

Møde mellem Gf. Søgården og Digelagets bestyrelse

Møde mellem Gf. Søgården og Digelaget Gniben d. 12. marts 2016

Sted: Engvibevej 20

Deltagere:

                           Bjørn Johannsen, Gf. Søgården

                           Finn Nicolaisen, Gf. Søgården

                           Ivar Green-Paulsen, Digelaget

                           Peter Tinning, Digelaget

                           Carsten Borchorst, Digelaget

Grundejerforeningen ønskede møde med Digelaget vedr. følgende emner:

Status på reetablering af veje (grusveje og stikveje) i Søgårdens område

Ralfodring, adgang og kalender

Desuden har Søgården nogle spørgsmål i forhold til betaling af etableringsomkostninger for diget. G/F Søgården opkræves af Odsherred Kommune for betaling af renter og afdrag på diget.

Følgende blev besluttet:

- Vedr. betaling af etableringsomkostninger, blev dette afklaret ifm. mail fra kommunen inden afholdelse af dette møde.

- at Digelaget fremover før arbejde igangsættes kontakter Søgårdens bestyrelse, for at orientere om arbejdets omfang, tilkørsler og eventuelle påtænkte foranstaltninger som f.eks. køreplade udlægning mm.

- I akutte tilfælde bliver dette på telefon, ellers afholdes et møde på stedet hvor omfanget beskrives, efter entreprenøren og digelagets er enige om dette.

- Vedr. adgang til og omfanget af ralfodringen var der ikke erfaringsmateriale til at belyse dette, men ovenstående ville afbøde eventuelle problemstillinger.

- Efter nogen diskussion om emnet manglende udbedring af græs på stikvejene enedes vi om, at det tilbud grundejerforeningen Søgården havde fået på ca. 16.000 kr + moms deltes ligeligt mellem Grundejerforeningen Søgården og digelaget, til fuld og endelig afregning af alle krav fra Grundejerforeningen Søgården.

- Der var stor enighed om digets gavnlige indflydelse på kysten, og at dialogen skulle være (og var ) præget af positivitet, der fremmer  samarbejdet til gavn for grundejerne.

Bestyrelsesreferat fra 19. september 2015

Referat fra Digelagets bestyrelsesmøde lørdag den 19. September 2015 kl 15

Sted          Ivar Green Paulsen, Bûlowsvej 64, 4583 Yderby Lyng Sj. Odde

DeltagereBestyrelse

fra Grundejerforeningerne

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Sejer Strande

X

Nils Pinholt – Ref

Sejer Strande

X

Carsten Borchorst

Søgården

X

Knud Rasmussen

Hyldebo

X

Peter Tinning

Søgården

Afbud
REFERAT TILSENDESRasmus Kruse

Odsherred Kommune


Digelagets hjemmeside Dagsorden

1. Kommentarer til sidste referat
Der var ingen kommentarer  

 2. Eftervirkning af stormen i januar 2015
I forbindelse med stormen Egon i januar 2015, skete der store overfladiske skader på muldlag og rallen langs kysten, i den nordlige del af diget. Store mængder ral var skyllet syd på til digets midterområde. I foråret blev rallen fordelt langs kysten efter behov og digets muldlag blev repareret.

Jvf. vedtægterne skal der årligt afsættes kr 200.000 til alm vedligeholdelse.
Udgiften til ovenstående reparations- og vedligeholdelses beløb sig til kr 300.000.

Bestyrelsen tog en besigtigelsestur af ovenstående arbejder og fandt dem vel udført.

 2. Tilstand og Vedligeholdelse - Græs
Græsset er slået planmæssigt 2 gange, gødet og eftersået. Eftersåningen var foretaget et par dage inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog også en besigtigede af hele digets græstæppe.

Hvor der var eftersået et par dage tidligere var græsfrøene naturligt ikke kommet i spirring

Bestyrelsen opdagede at der forekommer områder på digeskrænten mod  mod Sejrerø Bugten

hvor ukrudt har fortrængt græsvæksten. Ukrudtet stammer sandsynligvis fra frøspredning fra planter på strandengen.

Jf. vedtægterne må der ikke sprøjtes mod ukrudt, så ukrudtet skal fjernes manuelt og efterfølgende skal der gensås.

Bestyrelsen drøfter situationen med gartner om hvornår og hvordan arbejder kan udføres. Det er spørgsmålet om det er for sent på året og om der er økonomien til at igangsætte arbejdet i år. Emnet tages op under økonomien. Alternativt må arbejdet udføres til foråret

3. Tilstand og Vedligeholdelse – Skilte

Ved gennemgang af skiltningen konstateres at der mangler skilte 4 steder.

NP sørger for levr og montering af de manglende skilte ved hhv .Bülowsvej syd, Bülowsvej 72, Duevej 13, Ørnevej 23.
Den nordlige grundejer har ønske om opsætning af skilt for enden af diget, som støder op om anden privat grundejer. Bestyrelsen finder at denne skiltning falder uden for princippet - at der skiltes hvor diget støder op til offentlig vej.

 4. Regnskab

KR har fremsendt foreløbigt Regnskab for 2014. KR oplyste at han har rykket for manglende oplysninger fra Odsherred Kommune for at kunne færdiggøre regnskabet og præcist billede på likviditet.

Det aftaltes at Knud retter henvendelse til Økonomichef Klaus Hansen, OK vedr de manglende oplysninger / specifikationer.

Når oplysningerne er indhentet sendes regnskabet videre til revisor, Carsten Hansen, til dennes gennemsyn og godkendelse.

5. Budget for 2016

Vedligeholdelsesudgifterne i 2014 har drænet vedligeholdelsespuljen. Det drøftedes hvor vidt det i hh til vedtægterne bestemte budget til vedligeholdelse på kr 200.000 skal opkræves over 1 eller 2 terminer i 2015. Bestyrelsen vil afvente regnskabet, se ovenfor, og tage beslutning herefter.  


6. Generalforsamling 2016
Generalforsamling afholdes i forsamlingshuset i Havnebyen, søndag den 24. april 2016 kl 12

Store Bededag er fredag den 22.

7. Havbundsdybder

Der er jvf Odsherred Kommunes pålæg og Digelagets vedtægter foretaget havdybdeundersøgelser, til vurdering af evt. behov for ral / sandfodring for at sikre diget mod erosion. Der er særlig fokus på den nordlige del af diget, men også for den øvrige dige strækning. Opmålingen er efter aftale med de implicerede parter også foretaget ud for De Nordligste Grundejere, nord for diget og mod syd ud for Hyldebo Grundejerforening.

Økonomien for havbundsundersøgelserne er aftalt fordelt forholdsmæssigt mellem De Nordligste Grundejere og Digelaget pr løbende meter kystlinje.

Odsherred Kommune oplyser at der i de give tilladelser til oversvømmelsesdiget, ikke er givet tilladelse til kystsikringstiltag nord for digets udstrækning, hvorfor der i så fald skal oprettes en ny §1 sag, på samme vis som ved projektet for Oversvømmelsesdiget. Her skal ligeledes forventes en flerårig procedure periode.

Der pågår dialog mellem De Nordligste Grundejere, repræsenteret af Birgitte Fabricius og Digelaget repræsenteret af Digelagets formand Ivar Green Paulsen.
 

8. Overtaksationen
Der er 2 medlemmer i 1. Række der har klaget over den tildelte erstatning i forbindelse med Digets opførelse og eksproprieringen af en stribe af deres grund. De har klaget til Overtaksationen. Der er så vidt bestyrelsen er oplyst intet nyt herom. Hvis grundejerne ved Overtaksationen dom skal tilkendes højere erstatning, skal beløbet hentes i Digelagets økonomi.

9. Eventuelt

Carsten har fået positive henvendelser fra nogle af de 4 grundejere i nord, som ikke iht til Odsherred Kommune / vedtægterne er forpligtiget til at deltage i Digets etableringsøkonomi, grundet grundenes høje beliggenhed.

Disse medlemmer finder det moralsk rimeligt at deltage i etableringsøkonomien, så der sammenhænge i at yde og nyde.

Dette, ikke mindst set i lyset af, at der har været særlig store etablerings og vedligeholdelsesudgifter netop her, og at netop denne del er særlig udsat for truslerne fra havets vrede.

Carsten tænker at tage emnet op med de 4 grundejere i nord,

10. Næste møde
Aftales efter behov.

Referat fra møde d. 18.02.2015

Referat fra Digelagets bestyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2014 kl 16-18   

Sted           Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Bestyrelse

Grundejerforeninger

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Sejer Strande

X

Nils Pinholt – Ref

Sejer Strande

X

Carsten Borchorst

Søgården

X

Peter Tinning

Søgården

X

Knud Rasmussen

Hyldebo

X

REFERAT TILSENDESRasmus Kruse

Odsherred Kommune


Digelagets hjemmeside Siden sidst 


A. Græsvækst på diget
Efter lange diskussioner med entreprenør og rådgiver blev der i september 2014 udlagt 6 cm muld og gensået græs på digets skrænter og top. Både drivgræs og det kraftigere græs kom i godt vækst inden vinteren.
Nu afventes foråret med lys, varme og tilføring af 1 x gødning og 2 x græsslåning, så græstæppet kan yde diget den ønskede beskyttende styrke.

B. Ekspropriation
Efter eksproprieringsforretningen har taksationskommissionen meddelt erstatning til 3 grundejere, hver med kr. 15.000. 2 af grundejerne har anket erstatningen til overtaksationskommissionen, en som følge af et ønske om erstatning for at lægge grund til diget og en med en generel utilfredshed.
Digelaget er ikke eksperter på området og vil i sådanne forhold trække på ekspertisen, dvs. advokat.
Det skete ved eksproprieringsforretningen.
Da det vurderes at advokat regning i forbindelse med ankeprocessen vil overstige et evt. erstatningsbeløb, vil Digelaget ikke foretage sig yderligere, men afvente overtaksationskommissionen svar på ankerne.

C. Supplerende raludlægning
Efter møde med de 4 nordlige, de 4 meget nordlige, Kystdirektoratet, Odsherred Kommune, de fremmødte grundejere i digelagets og Digelagets bestyrelsesrepræsentanter den 2. juli 2014, påpegede Kystdirektoratet et behov for at der blev udlagt tilkøbt ral i ”gryden” mellem strandvold og digets skrænt ud for de 4 grunde lige nord for Gåsegangen. Det blev taget til efterretning i eftersommeren 2014, hvor der blev fyldt ral i ”gryden” for ca. 230.000 kr. for at beskytte diget ved de 4 nordligste grunde.

D. Rampe
En grundejer i 1. Række har etableret en rampe gående fra egen grund mod digets top. Det er ikke tilladt iht. myndighederne og vedtægterne grundet hensynet til digets styrke. Grundejeren har indvilget i at bringe forholdene tilbage til udgangspunktet inden primo april måned, hvor diget skal gødes og evt. eftersås.

E. Flytbar trappe
Digets skråning mod sommerhusene har en skråhed 1:3, der kan være vanskelig at forcere, hvis diget samtidigt er højt. Digelaget har udarbejdet en skitse af en flytbar trappe der tillades grundejerne i 1. Række at lægge på digeskråningen.
Skitsen er udsendt til grundejerne i 1. Række og kan hentes på hjemmesiden.

F. Stormen Egon
I år blev vi ramt af stormen Egon. Det skete lørdag 10. og søndag 11. Januar, med høj vindhastighed, bølgehøjde og vandstand. Odsherred Kommune og Beredskabet tilbød at tilse diget under stormen. 
  

Lø 10.01

Tid

19

Dato

22

24

03

Sø 11.01

06

09

15

21

24

03

06

Ma 12.01

18

24

12

Ti 13.01

V

Vind

V

V

V

V

V

V

V

V

SV

V

V

SV

V

30

m/s

27

25

28

23

23

22

23

15

17

15

18

18

10

Vandstand

Tidevand

3,0

100

- 10

Bølgehøjde

98

00

3,5

98

- 10

3,0

93

00

3,5

92

- 10

2,0

93

00

2,5

90

- 10

1,5

68

00

2,0

52

- 10

1,0

45

00

1,5

40

- 10

1,0

40

1,5

40

1,5

Stormen blev mindst så voldsom som varslet. Beredskabet vurderede løbende situationen og valgte sidst på lørdagen, at udlagde sandsække syd for Gåsegangen i en strækning på ca. 150 meter.
Beredskabet og Ivar var i kontakt med hinanden flere gange i løbet af lørdagen, indtil beredskabet vurderede at en risiko for digebrud var overstået.

Nord for gåsegangen var der tilkørt ral i juli 2014. Rallen var udlagt i strandkanten som en højderyg. Egon stormen udjævnede højderyggen, og det viste sig at den tilkørte ral i ”gryden” havde haft en positiv effekt mod stormens hærgen ud for digets 4 nordlige grunde.

Egon stormen havde også være givende og indskyllede ral på det midterste stykke af kyststrækningen.

G. Udbedring af skader efter Egon
Mandagen efter stormen blev skaderne på diget gennemgået af digelaget og entreprenøren fra opførelsen. Der konstateredes kun skader længst mod nord, på muldlaget hvor græsrødder endnu ikke havde kunnet binde mulden på diget. Entreprenøren vurderede samtidig, at der ikke havde været risiko for digebrud, og at skaderne var forholdsvis beskedne.

Skaderne vedrørte således kun den ydre del af diget, dvs. muldlaget og græsvæksten, og heldigvis ikke digets lerkerne. Det vurderes at der ikke sket væsentlige skader på det øvrige dige.


Der foretages besigtigelse af diget i marts for bestilling af nødvendigt reparationsarbejde af diget og ralfodring efter stormen, til udførelse ultimo april 2015. - Ivar, Carsten og Nils i Påsken.

H. Vedligeholdelse Digets pasning
Ultimo april skal Diget gødes, græsvæksten efterses og der eftersås lokalt,
Græs skal slås ultimo maj og midt august.

 2. Måling af havbundsdybder

På det tidligere omtalte møde med Kystdirektoratet, den 2. juli 2014, anbefalede KD at bekoste en opmåling af kysten, for at få klarhed over bundforholdene ud for og nord for diget, for at få
kunne vurdere om bundforholdene spiller en særlig rolle for den særlige erosion i området nord og ud for Gåsegangen, og dermed udsætter diget for særlig erosionsfare.

Kystdirektoratet foreslog at samtlige berørte grundejer kunne gå sammen herom.
Digelaget meddelte på mødet, at Digelaget ville være interesseret i opmålingen, men Digelaget ville ikke på tage sig nogen koordinerende rolle udover for sine egne medlemmer, og foreslog at de nordlige grundejere gik sammen og valgte en repræsentant for de nordlige grundejere.

Vor rådg. ingeniør Rosbæk har fremsendt udbudsbrev til 2 havopmålingsfirmaer.
Digelaget har kommentarer, som meddeles Rosbæk – Nils 

Omkostningen afholdes i første omgang af Digelaget. De nordlige grundejere tilspørges, om de vil deltage i betalingen og brugen af måleresultaterne.

De nordlige grundejere tilspørges og om de siden mødet med Kystdirektoratet har lavet et forslag til et fremtidige projektarbejde om at sikre den fælles strækning mod kysterosion.

Digelagets bestyrelse har på mødet med KD meddelt, at Digelaget ikke vil påtage sig projektleder opgaven med et fælles kysterosionsprojekt i området nord for Gåsegangen.


   3. Økonomi

 
A.
Opførelsesregnskab

Digeprojektets anlægsudgifter er oprindeligt afsat i 2013 til Kr. 7.600.000.
Digeprojektets byggeregnskab ligger februar 2015 på kr. 7.703.000

Opførelsesregnskabet er udsendt i kopi fra revisor.Vi afventer revisorens regnskab før vi kan udtale os om merbetalinger og ratebetaling af lån.
Revisorens regnskab forventes at foreligge inden generalforsamlingen.

B. Meromkostningerne til medlemmerne

Meromkostningerne vil blive udregnet i regnearket og indregnet i næste rate til betaling over ejendomsskatten. Det meddeles til grundejerne i indkaldelsen til GF. - Carsten og Peter.

Vi afventer revisorens regnskab inden dette meddeles ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

C. Opkrævning vedligehold for 2015
Der opkræves kr 200.000, som er samme beløb som i 2014


E. Brev fra revisoren vedr. adm. af ejerskifte i en aktuel salgs/købssag

Bestyrelsen besluttede, at den ikke kan påtage sig administration af indfrielsen af lån ved et ejerskifte. Lånet i kommunekredit er inkonvertibelt. Såfremt der er problemer med lån til diget, bliver dette en sag mellem køber og sælger, evt. kan revisoren administrere dette for et beskedent beløb.
 
4.
Generalforsamling

Digelagets Generalforsamling afholdes lørdag den 18 april 2015 kl 12.00 i forsamlingshuset Sj Ode.
Indkaldelse til generalforsamling sker medio/ultimo marts - Carsten og Peter

A. Medlemmerne meddeles:
- Regnskab og budget
- Ekstra opkrævning opgjort pr grundejer
- De der har betalt kontant, skal have særlig advis om indbetaling senest…)
- Valg til bestyrelse
- Bestyrelsens beretning

- Indvielse af diget.

B. Stemmeprocedurer
Carsten og Peter udfærdiger stemmeprocedurer

C. Nye frivillige medlemmer

De 4 af de nordlige grundejere som er med i Digelaget, er forpligtiget til at betaler for opførelse, grundet de er beliggende ligger over kote 1,90, jf. vedtægterne.

De 4 betaler grundejere er med til at betale til vedligeholdelse, jf. vedtægterne.

Carsten og Peter tænker over en model at imødekommelse af ønsker fra 2 af grundejere nord for Gåsegangen, som synes et vil være rimeligt at bidrage til etableringsomkostningerne.

Carsten kontakter Rasmus, OK og spørger til om Digelaget kan optage nye frivillige medlemmer, uden at der skal laves en ny § 1 sag. Deres Indskud kunne indgå på Vedligeholdelseskontoen, frem for på Opførelseskontoen, da indskud på Opførelseskontoen giver en masse komplikationer i de komplicerede beregningsmodeller.
Indskud kunne have en størrelse svarende til grundejeren lige syd for de 4 nordlige grundejere.

Forslag - Et alternativ er at indskuddene kunne dække noget af de uforudseelige opførelses udg, eksempelvis ral udlægning I ”gryden”??

5. Valg af bestyrelse
 

Peter og Knud er på valg
Ivar og Nils er på valg
Carsten er på valg

i 2015 for 2 år

i 2016 for 2 år
i 2017 for 2 år

1. suppleant Max Olsen er på valg
2. suppleant Peter Fjelbye er på valg Revisor Søren ??? er på valg

i 2015 for 1 år

i 2015 for 1 år

i 2015 for 1 år

6. Bestyrelsens beretning
Beretninger er udsendt i udkast og renskrives til fremlæggelse på generalforsamlingen.

7. Indvielse af Diget

Vi inviterer digelagets medlemmer, borgmester, udvalgsformand, politikere, embedsmænd fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet samt pressen.

Arrangementet afholdes lørdag den 25. april 2015 kl 12 på Engvibevej.
Der opstilles pølsevogn og inviteres på pølser, øl og vand. – Nils  

Digelagets medlemmerne inviteres via indkaldelse til generalforsamlingen.
Ivar inviterer de øvrige gæster.

8. Bestyrelseskomsammen
Ivar har inviteret Digelaget til indvielseskomsammen i Ivars sommerhus om aftenen, efter digets indvielse og 6 lange års arbejde.
 
9.
Pressemeddelse
Ivar laver pressemeddelelse og journalist, Svend Erik Oehlenschlæger Ørnevej 19, bistår.
Her beskrives lidt om hvor stort, svært og omstændig en opgave det har være, på trods af god støtte fra Odsherred Kommunen og Kystdirektoratet.

10. Kalender

Indkaldelse til Digelagets Generalforsamling udsendes senest lørdag 28. marts 2015

Sejer Strandes generalforsamling afholdes lørdag den 18 april 2015 kl 10.00 i Forsamlingshuset.
Digelagets Generalforsamling       afholdes lørdag den 18 april 2015 kl 12.00 i Forsamlingshuset.

Indvielse af diget med medlemmer, politikere og presse afholdes lørdag den 25. april 2015 kl.12.

Bestyrelsesreferat marts 2014

27.04.2014

Referat fra Digelagets bestyrelsesmøde onsdag den 12. marts 2014. kl. 16-18   

Sted           Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

DeltagereBestyrelse

Grundejerforeninger

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Sejer Strande

X

Nils Pinholt – Ref

Sejer Strande

X

Carsten Borchorst

Søgården

X

Peter Tinning

Søgården

X

Birgitte Andersen

Søgården

X

Svend-Erik

De 6 grundejere, uden grundejerforening

Afbud

ObservatørerPeter Fjeldby

Sejer Strande

Afbud

Knud Rasmussen

Hyldebo

X

Leo H. Knudsen

Søhusvej

Afbud

REFERAT TILSENDESRasmus Kruse

Odsherred Kommune

X

Morten Rosbæk

Rådg Ing.firma Morten Rosbæk

X

 

Vandstand da Bodil var på sit højeste
Landinspektør har målt at vandstanden ved stormen Bodil d. 6. December 2013, til Kt 189, ved Bülowsvej 70

 

Økonomi

 

Foreløbigt regnskab 

Kontrakten for digebyggeriet er på kr

Ekstra tilkøb af ral, grundet Bodil

Ekstra tilkøb af ler, grundet Bodil

I alt

6.198.165

500.000

1.200.000

700.000

200.000


24 grundejere har valgt at betale kontant, dvs. der er indbetalt ca. kr. 1.200.000

 

Udestående regninger

Advokatbistand vedr. ekspropriering
Forsikring

Forslag til afregning/optagelse af lån

Kommunekredit er forelagt.
Aftalen forlænges til den 01.07.2014 aht. digets færdiggørelse og mangelafhjælpning
Kreditaftalen forventes underskrevet i dag.

Opkrævning af årlig vedligeholdelse
Odsherred Kommune udsender opkrævninger 1. gang den 1. Juli.
1. Opkrævning indeholder både 1. og 2. Halvår.
iht vedtægterne skal der opkræves kr. 100.000 pr halvår, som fordeles til de enkelte grundejere efter den af Odsherred Kommune fastlagte fordelingsnøgle.

SEAS/NVE, TDC OG Pumpeanlæg
Parterne er Bidragsydere til etablering af diget, jf. den pålagte økonomiske model.
Pumpelagene, TDC  og SEAS skal betale 310.000 tilsammen i etablering, heraf 155.000 kontant

SEAS/NVE er indforstået med at bidrage til digets etablering med kr. 90.000.
TDC har ikke svaret endeligt men meddelt efter mange rykkere, at de ikke har skabe i området

Odsherred Kommune finder det ikke rimeligt og forsætter kampen for at TDC med som bidragsyder.
Søgårdens 130 medlemmer bidrager med kr. 60.000.
Sejer Strandes 63 medlemmer bidrager med kr. 30.000.

Revisor
Der er valgt Holbæk xxx, som ekstern revisor
Revisor håndterer byggeregnskab, løbende regnskaber og håndtering af indbetalinger

Digets færdiggørelsespunkter
Kontrolmåling, overkørsler, oprydning, udbedring og reparation af veje
Færdigmelding fra entreprenør til rådgiver, og videre til digelaget.
Mangelgennemgang og udbedring
Afleveringsforretning
Indvielse af diget, forslås til 1. Juni 2014

Ekstraarbejder
Ekstra tilkøb af ral, grundet Bodil

Ekstra tilkøb af ler, grundet Bodil

Ekstra kørerplader grundet blød bund efter oversvømmelse

 

Stiftende Generalforsamling
Bestille forsamlingshuset i Havnebyen, til søndag den 27. April 2014, kl. ?? – Ivar
Udsendelse af indkaldelser til generalforsamling – Ivar og Peter
Medlemsliste - navn, adr, matr nr, højde-/ ydelses gruppe, antal stemmer – Carsten og Peter
Dirigent - advokat - Ivar
Bestyrelsens beretning – Ivar
Årsregnskabet – Ivar

Afstemnings procedure og stemmekort – Peter og Ivar

Bestyrelsens
Den af Odsherred Kommune indsatte bestyrelsen modtager valg og indstiller,

-       At bestyrelsen sammensættes af 2 fra Søgården, 2 fra Sejer Strande, en fra Hyldebo

-       At Suppleanter kan være tidligere bestyrelsesmedlemmer

-       Revisor – Holbæk xx

Bestyrelsens beretning

Ivars udspil er kommenteret

Skiltning
Der opsættes skilte på diget ved alle overkørsler til stranden.
Skilt udføres med piktogram og tekst, dim. 15 x 15 cm på rørstander, skiltehøjde ca. 60 cm

Q

Private grunde

Ingen adgang

forslag A

 

Q

Private grunde

Diget må ikke betrædes


forslag B

Evt.

De 4 nordlige grundejere (Duevej 41-49) og de endnu nordligere (Duevej 51- ) grundejere
Carsten har været til akut indkaldt internt møde mellem de 4 nordlige grundejere og de endnu nordligere grundejere med stensætning som ikke er med i digeprojektet om Digelagets planer for den nordlige del af diget.

De 4 nordlige grundejere var bekymrede over at stormen Bodil havde ædt ca. 12 meter af deres grunde.

Carsten oplyste at der grundet skaderne på de 4 nordlige grunde er tilkørt ler, så digets etablering gennemføres, så diget kan bringes i overensstemmelse med hensigten og aftalerne – at beskytte de mange sommerhusejere mod oversvømmelser og erosion, at dige projektet ellers følges.


Denne tilkørsel og ekstraordinære opbygning af diget vil afstedkomme en uforudset udgift til etablering af diget på ca. kr. 200.000.
Iht. reglerne, fastsat af myndighederne Kystdirektoratet og Odsherred Kommune, er disse grundejere ikke juridisk forpligtet til at betale til digets etablering, da deres grunde er beliggende over kote 1,95.

Carsten har fået tilsagn fra 2 af de 4 nordlige grundejere, at de gerne vil bidrage med betaling af ca. kr. 26.000, hvilket svare til de betalende grundejere i laveste betalingsgruppe / højeste kote.

Kystsikringsforanstaltninger ved de endnu nordligere grund – udenfor digeprojektet
Digeprojektets  rådgiver har efter Bodil, besigtiget området ved de 4 nordlige grundejere, og meddelt at Kystsikringsforanstaltninger ved de endnu nordligere grundejere har en meget ugunstig indvirkning på oversvømmelsesdiget, og opfordrede på det kraftigste at digelaget klagede til Kystdirektoratet, og at der overfor Kystdirektoratet og Odsherred Kommune appelleres til en helhedsløsning. Ivar kontakter Kystdirektoratet og Odsherred Kommune herom.

Ovalitet
En grundejer udenfor digeforeninger frygter at dræn under Søgårdens veje kan være beskadiget af tunge lastvogne.Flere henvendelser til fagrådgiver oplyser samstemmende at det næppe er sandsynligt. Viser der sig problemer med dræn i de kørte områder vil emnet blive taget op. Gf. Søgården overvejer i første omgang selv at undersøge om drænene har lidt skade.


Bestyrelsesreferat januar 2014

Referat fra Digelagets bestyrelsesmøde onsdag den 8. Januar 2014 kl. 16-18    NP 12.01. 2014

Sted           Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

DeltagereBestyrelse

Grundejerforeninger

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Sejer Strande

X

Nils Pinholt – Ref.

Sejer Strande

X

Carsten Borchorst

Søgården

X

Peter Tinning

Søgården

X

Birgitte Andersen

Søgården

X

Svend-Erik

De 6 grundejere, uden grundejerforening

Afbud

ObservatørerPeter Fjeldby

Sejer Strande

Afbud

Knud Rasmussen

Hyldebo

X

Leo H. Knudsen

Søhusvej

Afbud

REFERAT TILSENDESRasmus Kruse

Odsherred Kommune

X

Morten Rosbæk

Rådg. Ing.firma Morten Rosbæk

X

 1. 1.    Begivenheder siden sidste møde, den 23. oktober 2013
  Den 6. December blev vi ramt af den værste oversvømmelse på Odden nogensinde.
  Ved stormen, kaldet Bodil, blev vandstanden målt til ca. 30 cm højere end i de 2 storme november og december 2011.

  Det er så trist at de sidste klager og myndighedsbehandlinger medførte at diget først kunne igangsættes primo oktober 2013. Der manglede blot 3 ugers arbejde, så havde ingen af os fået oversvømmelse.

  Fredag den 6. December, var vandstanden forhøjet i ca. 12 timer, med 1,7 m iht DMI.
  El- skabe brød i brand og SEAS lukkede for strømmen.
  Lørdag og søndag var SEAS rundt i området og reparere skabene.
  Strømmen var delvis tilbage søndag og fuldt tilbage mandag eftermiddag.


Lørdag den 7 december hen på eftermiddagen, var vandstanden sunket ca 40 cm i Sejer Strande Grundejerforening.
Lørdag den 7 december blev Beredskabsstyrelsen tilkaldt. De startede udpumpning i Søgårdens Grundejerforening og sluttede arbejdet mandag den 9. December.

Digeentreprenøren Holbøll kom om lørdagen til området og gravede en rende til kysten, i midterområdet, hvor diget endnu ikke var lavet, så oversvømmelsesvandet kunne løbe retur til Sejerø Bugten.


Mange af de fastboende måtte evakueres eller flytte bort på ubestemt tid.
Rigtig mange husejere har fået ødelagt bygningsværdier og inventar for tusindvis af kroner og må afvente forsikringsselskabernes udmeldinger.

Stormrådet erklæret den 10. December 2013 området for stormflodsområde.
Det er Stormrådet, der er øverste instans, forsikringsselskaberne håndtere de praktiske arbejder for Stormrådet.

Meldingerne fra forsikringsselskaberne lyder på, at de enkelte husejere i første omgang skal begrænse skaderne, at de selv skal indhente tilbud fra håndværkere, at de må afvente taksators besigtigelse af skaderne, indgå aftale med taksator om erstatning, igangsætte håndværkere.
De enkelte husejere må selv lægge pengene ud for håndværkerregningerne, og afvente taksators besigtigelse af de udførte arbejder, før forsikringsselskaberne, på Stormrådets vegne, kan udbetales erstatning. Der kommer til at går mange måneder.

Proces og finansiering kan virke uoverskueligt.


I øjeblikket pågår taksering, tilbudsgivning og rømning af huse for våde bygningsdele og ødelagt inventar. En ting er sikker - alle berørte husejere kommer til at få udgifter som selvrisiko og egenbetaling efter stormen. Vi håber alle kommer helskindet i gennem.
 

Entreprenørens tidsplan tegner til at diget er funktionelt den 31. Januar 2014.

Skader og udbedring efter Bodil
Den rådgivende ing. Rosbæk har fremsendt besigtigelsesrapport af 18.12.2013 med forslag til udbedringer af skader efter Bodil.
Rapporten blev gennemgået og skadeudbedring drøftet. Det er vigtigt at begrænse yderligere skader og yderligere omkostninger, men vigtigst, at genskabe sikkerheden for diget,

Det blev besluttet, at ralmængderne i projektet svarende til et beløb på 596.500 kr., som anbefalet af rådgiveren, udlægges iht. nedenstående områdeoversigt.

Der var enighed om at udbedring af skader efter Bodil skal ske snarest muligt, og at der kan være brug for at udvide ralmængderne, så de beskrevne områder kan retableres på forsvarlig vis.

Skadeudbedringspulje tænkes at dække områderne A, B, C, D og E :

A. De 4 grunde nord for Gåsegangen (Duevej 41 til 49 – Nr. 43 eksisterer ikke)
-   Udlægning af ler, i hulning mellem ral på strand og vegetation.

B. De 4 grunde nord og de 5 grunde syd for Gåsegangen (Duevej 31 til 49 – nr. 43 eksisterer ikke)
-   Raludlægning i hulning mellem ral på strand og vegetation

C De 3- 4 grunde Matr.  2bg, 2bh, 2p, 2bi, (Duevej 1 til 7)

-  Raludlægning i hulning mellem ral på strand og vegetation vest for diget.

D. De 3 grunde ud for Matr. 2ft, 2fs, 2fr, 2fq, (Bülowsvej nr. 68 til 72)
-   Raludlægning i hulning / lagune / skrænt på ca. 0,8 til 1,0 m i højden mellem lagune og strandeng

E. De 3 grunde ud for Matr. 2fp, 2fo, 2fn, 2fm, 2fl (Bülowsvejs 49 til 57)
-   Raludlægning i hulning strand, skrænt på ca. 1,0 til 1,2 m mellem lagune og strandeng,

Z. Ved de 2 grunde syd for Gåsegangen
- Lerdiget beskadiget pga. stormen, i grad svarende til ca. 50 % (Duevej 37 til 39)

- Det vurderes at være en forsikringsskade, som dækkes af digelagets All Risk forsikring.

- Sagsbehandlingen verserer.
- Efterskrift: Der er besigtigelse fredag d. 10. Januar 2014.

Ivar tager kontakt til Rosbæk om igangsætning af ovenstående.

Rådgiver og entreprenør vurderer om den ral, der er samlet sig i området ud for midten af Ørnevej, med fordel kan flyttes og indgå i reparationen af punkterne C, D og E.

Vi opfatter ikke at Kystdirektoratet skal inddrages i ovenstående, da der kun er tale om at reparere efter skaderne, idet det der i projekttilladelsen fra Kystdirektoratet er angivet, at vi har pligt til sikring og vedligeholdelse af ral langs kysten.
Rallen har som bekendt til formål at udtrække energien af de store bølge, så det kun er de små bølger som rammer diget, og derved ikke er i stand til at erodere diget.        

Forsikring - Bygherrens all risk forsikring

2.   

Det vurderes at skaden, dækkes af Digelagets All Risk forsikring.

Efterskrift: Der er besigtigelse fredag d. 10. Januar 2014.

Sagsbehandlingen verserer.

Færdiggørelse af diget

3.   

Arbejdet med de sidste 300 m dige i midterområdet er genoptaget d. 6. Januar 2014.

Diget forventes funktionelt den 31. januar 2014, om vejret arter sig.

Muld og sprøjtegræs påregnes udført når årstiden tillader det, April 2014

 1. Økonomi
  a. Se Ivars økonomi opstilling af 5. Januar 2014, nederst i referatet

 2. 5.    Erosionsbeskyttelse af diget – nord for Gåsegangen

a. Der påtænkes ralfodring i havet ud for de 4 nordligste grunde, jf. Rosbæks anbefaling. Ralfodringen sker her i nord, ud fra vurderingen af, at det vil give en gunstig effekt med ralfodringen for diget som helhed, idet materialerne antages at blive ført syd over med den sydgåendes strøm, ned langs digets forstrand.
b. Ralfodring påtænkes udført når der er vedligeholdelses midler på kontoen.

 1. 6.    Vedligeholdelsen i de kommende år
  a. Vedligeholdelseskontoen ønskes etableres snarest.
  b. Det aftaltes at Ivar kontakter Odsherred Kommune om muligheden for at der ved OK’s næste udsendelsen af ejendomsskat, samtidigt udsendes vedligeholdsopkrævninger til grundejerne for såvel 1. som 2. halvår af 2014. Næste udsendelsen af ejendomsskat sker juli 2014.


 2. Digets højde, risici og fremtidige muligheder
  Ved etablering af diget, dannes en vandret digekrone i en bredde på 2 meter og en længde på ca. 950 meter. Digekronens højde ligger i kote 2,35.

  Under stormen kunne man følge DMI’s vandstandsprognose indtil fredag kl. 10:10, og så faldt DMI ud i det næste døgnstid. KL 10:10 angav DMI vandstanden ved Sj Odde til 158 cm. Vandstanden steg yderligere og aftog først ved midnatstid. Det vurderes at vandstandshøjden blev ca. 1,75 m.

  Den hårde nordvestenvind bankede på i det meste af perioden med vindstød op til 42,2 m/sekund.
  Vandstanden ved diget blev yderligere forhøjet ved påvirkninger vind og bølgerne fra havet.
  DMI oplyste bølgehøjden til ca. 4 meter ved Odden.  

  Alle disse uheldige omstændigheder gjorde at vandet stod op til kote 2.0.
  Diget havde således en overhøjde på 35 cm.
  Havde diget været etableret færdigt, vurderer vi at ingen var blevet oversvømmede.

  Der har ikke tidligere været så høj vandstand på vor kyst ved Sj. Odde.
  Vi håber at dette var århundredes storm, og ser frem til diget står færdigt.


Nils oplyste at digekronens plane og retlinede udformning giver et godt afsæt for en enkel og kendt interims model, til eventuel fremtidig overvejelse, hvis verdenshavene stiger.

 1. 8.    De nordlige naboers erosionsbeskyttelse og konsekvenser for vort diget.

a. Rosbæk har påpeget at den nordlige nabos erosionsbeskyttelse sandsynligvis har negative konsekvenser for erosion af vor nordlige kyststrækning, som kan påføre os ekstraomkostninger
b. Ivar har bedt Kystdirektoratet om at udtale sig herom.
c. Det vil så være hensigtsmæssigt at se på hele Gniben som helhed og at gå i dialog med de øvrige grundejerforeninger. Her vil Kystdirektoratet nok indgå som sparringspart.
I så fald skal laves en ny Kap. 1 sag.
Ivar tager kontakt til KD.

 1. 9.    Naturstyrelsen
  a. Naturstyrelsen under Miljøministeriet har meddelt OK, at Kystdirektoratet i april 2013 har meddelt de nordlige naboer tilladelse til erosionsbeskyttelse på Gniben.
  Naturstyrelsen oplyser OK at de ikke har givet tilladelse til de nordlige naboers stenkastning.
  b. Naturstyrelsen ønsker oplysninger fra OK om status for digeprojektet.
  Rasmus - OK,  har kontakt med Naturstyrelsen.

 2. 10.  Erstatninger ved ekspropriation
  a. OK har indkaldt digelagets bestyrelse til møde med Taksationskommissionen.
  Mødet forventes afholdt i slutningen af marts.

 3. 11.  Tilslutning af dræn fra grundejere i 1. række
 4. Der er spurgt til om grundejere i 1. Række, som lægger grund til digets opførelse, må tilslutte sig digets dræn. 
 5. Det vurderes at det kan være i alles interesse, at evt. overskyllet vand ved oversvømmelser hurtigst muligt bortledes fra digets landside, hvor ønsket kan imødekommes.
 6. Det forudsætter regler som
  - at den enkelte grundejer skal søge Digelaget om tilladelse.
  - at den enkelte grundejer skal fremsende tegning på sit dræns fulde udstrækning.
  - at tilslutningen til digelagets dræn skal udføres via rensebrønd.

- at tilslutningen til digelagets dræn skal udføres af aut. Kloakmester.
- at tilslutningen skal færdigmeldes til digelaget for indtegning på Digelagets tegninger.
- at den enkelte grundejer afholder alle udgifter der er forbundet med sit dræns tilslutning.

 1. 12.  Forsyningsselskab og betaling

a. SEAS har tidligere afslået at deltage i betaling af digets etablering, idet de oplyste at alle deres el- skabe var blevet hævet, så SEAS ikke ville få glæde af diget.
Ved stormfloden Bodil brød El- skabe imidlertid i brand og SEAS måtte lukkede 2 dage for strømmen.
b. Ivar kontakter OK for drøftelse om SEAS nu kan kræves med som betalingspart.

 1. 13.  Dato for ordinær generalforsamling

Den ordinær generalforsamling afholdes søndag den 27. april kl.12 eller 13 efter Sejer Strandes generalforsamling samme dag. I vedtægten står der "inden udgangen af maj måned"
Indkaldelse udsendes og gerne pr mail.

 1. Adresseoversigt
  Carsten og Peter tilbød at lave Adresseoversigt, i Exel med søgemulighed, med løbe nr, matr nr, sommerhus adr, hjemme adr, tlf nr, mail adr, betalingsgruppe ift højde, betalingsklasser ved etablering og vedligehold etc. 
 1. Næste møde
  Næste møde holdes hos Ivar, Onsdag d.12. marts 2014, kl. 16

Bestyrelsesmøde oktober 2013

 

Referat fra Digelagets bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16-18

Sted:           Vestforbrænding Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Deltagere

Ivar Green Paulsen – Formand

Bestyrelse 

Nils Pinholt – Ref

Carsten Borchorst

Peter Tinning

Svend-Erik

Birgitte Andersen

Observatører

Knud Rasmussen

Peter Fjeldby 

 Leo H. Knudsen

Sejer Strande

Deltagelse

X

Grundejerforeninger

X

Sejer Strande

Søgården

Afbud

X

Søgården

De 10 grundejere, uden grundejerforening

X

Afbud

Søgården

Hyldebo

Afbud

X

Sejer Strande

Afbud

Søhusvej

 

1      Begivenheder siden sidste møde, den 4. september 2013

 1. Der er afholdt licitation. 3 af de bydende entreprenører lå på stort set samme niveau.
  Den lavestbydende C. Holbøll & sønner A/S blev valgt. Tilbudssum kr. 6.198.165,00

  Der blev skrevet betinget kontrakt den 26.09.2013, løbende omkostningsfrit til den 10. oktober, idet der var taget højde for at der var klagefrist for ekspropriationsforretningen til torsdag den 26. september.

 2. Idet Knud har bedt om en detaljeret orientering om forløbet i forbindelse med en klage der blev indgivet i 12 time og efterfølgende trukket tilbage blev forløbet gennemgået.

Onsdag den 25. september, dagen før klagefristen udløb, modtag Odsherred Kommune en klage over ekspropriationsbeslutningen fra den 27. august 2013, fra en grundejer i Søgården.

Klagen skulle ekspederes videre fra Odsherred Kommune til Transportministeriet, og idet det var usikkert om klagen havde opsættende virkning, og Transportministeriet var klageinstans.
Transportministeriet oplyste hurtigt, at klagen havde opsættende virkning, og at sagsbehandlingen ville være tidskrævende. Dette betød at dige byggeriet ikke ville kunne starte i 2013.

Til klagen var der vedhæftet et bilag, som begrunder selve klagen.
Den valgte Teknikergruppen at gennemgå og forstod herefter, at der i brevet fremsættes en lang række udsagn, som ikke er i overensstemmelse med Kystgruppens opfattelser, hvorfor disse udsagn kommenteres punkt for punkt. Heraf kan nævnes:

- Det fremgår af bilaget, at klager sammenblander sin utilfredshed med digesagen, med sin egen byggesag fra 2005, hvor klager ikke at kunne opnå dispensation til sit ønske om at bygge sit sommerhus i 1. Række, i en større højde end bygningsreglementet tillader.

- I klagebilaget anføres at digets top vil tage grundejerens udsigt over Sejerø Bugten, hvilket faktuelt ikke er tilfældet, idet den eksisterende vegetation på stranden er højere en diget vil blive på klagers grund. Det er klager bekendt, at græsset på digekronen må slås af grundejerne, hvorfor græsset ikke vil tage udsigten.
Det bemærkedes at Grundejerens terrasse og stuegulv ligger så højt, at der ikke vil være problemer med, at diget genere udsigten.

- at bilaget anfører, at der var ved åstedsforretningen, under ekspropriationsforretningen, var usikkerhed om de af landinspektør afsatte pæle, som illustrerer digets placering.
(Der var tale om, at den ene pælerække skulle rykkes 1 m længere ud mod kysten).
Dette forhold er tydeligt beskrevet i en informationsskrivelse fra Odsherred Kommune, der udsendtes i mail onsdag den 25.09.2013 til Transportministeriet, med CC til klager.

Summa summarum, opfattede teknikergruppen, at klagebilaget var en sammenblanding af en afsluttet bygge sag der ikke vedrører dige sagen, og at bilaget indeholdt misinformationer om faktuelle forhold, som ville kunne dokumenters som værende urigtige.

Der er vild frustration blandt grundejere og medlemmer i Kystgruppen med udsigt det kommende efterår og vinter med typiske storme og oversvømmelser.

Fredag d. 27.09.2013, om aftenen, opsætter et bestyrelsesmedlem i Søgården en informationsskrivelse til foreningens medlemmer i Søgårdens informationsskabe.
Skrivelsen orienterer grundejerne om udsigterne for forlænget sagsbehandling og ubekendt udskydelse af opførelsen af diget. Klagers adresse var angivet i teksten. Den tidligere annoncerede tidsplan på foreningens hjemmeside ser ud til ikke at holde.

 Lørdag d 28.09.2013 kontakter et medlem af Kystgruppen pressen. TV2 møder op med kamerahold og der bringes indslag samme aften om grundejernes og digelagets frustrationer over at diget nu må udskydes med stor risiko for oversvømmelser af sommerhusene og de deraf følgende omkostninger til udbedring af skader på husene, som de enkelte grundejere hæfter for.

 Klagen fra klagers advokat, der var fremsendt til Odsherred Kommune, var også blevet ophængt I skabet. I klagen oplyser advokatens sin klient / klagers navn og adresse.
Klagen var offentlig tilgængelig på nettet og var således ikke hemmelig.

Lørdag den 29.09.2013 om aftenen nedtages informationsskrivelsen, for at undgå at klager kunne føle sig udhængt.

 Klageren oplyser efterfølgende, søndag den 29.09.2013 overfor digelagets formand, at hun vil trække sin klage tilbage næste dag. Det sker imidlertid ikke.

Tirsdag den 1. oktober fremsender teknikergruppen og Digelagets formand gennemgangen af klage bilaget til klagers advokat, ud fra ønsket om at klager eller klagers advokat meldte kulør, og meddele ud om, hvor vidt klager ville trække klagen tilbage eller ej.

Samtidig informeres klagers advokat, om, at såfremt klagen fastholdets, dvs. ikke blev frafaldet i løbet af den efterfølgende dag, påtænkte Teknikergruppen og Digelagets formand at fremsende gennemgangen af bilaget til Transportministeriet til orientering.

Tirsdag den 1. oktober meddeler klagers advokat pr mail til Odsherred Kommune, at klagen var trukket tilbage. Dette var sket i mail til Transportministeriet.
Dagen efter modtager Odsherred Kommune den officielle meddelelsen fra Transportministeriet, at klagen var trukket tilbage.

 

 1. Onsdag den 2. oktober meddelte Conny Nøhr Korsholm at hun ønsker at trække sig efter 5 år i Kystgruppen. Conny har i en del af perioden også været formand for Søgårdens grundejerforening.


Samme dag, onsdag den 2. oktober, indtrådte 1. Suppleant, Birgitte Andersen I digelagets bestyrelse. Birgitte er bestyrelsesformand i Søgården.

 

 1. Odsherred Kommune udsendte informationsmateriale af 6. oktober 2013 til grundejerne, om at dige byggeriets start. Heri meddeltes også, at Odsherred Kommune har indsat ovenstående personer i Digelagets bestyrelse samt udpeget af en række suppleanter.

  Digelaget har valgt at tilknytte observatører fra grundejerforeningerne Hyldebo og Søhusvej
  Digelagets medlemmer er gennemgående fra de tidligere Kystgruppe og Teknikergruppe.

 2. Mandag den 7. oktober blev der holdt møde på stedet, og
  torsdag den 10. oktober var den første gravemaskine i gang på stedet.
  Dagen efter er 2 gravemaskiner i gang, og der suppleres med 40 tons dumpere.

Der anvendes genbrugsmaterialer som stabilgruslag på køreveje. Odsherred Kommune oplyser, at der ikke længere skal søges om tilladelse om anvendelse af genbrugsmaterialer, såfremt de leveres fra godkendt leverandør.
Rådgiver oplyser leverandør er godkendt.

I går den 22. oktober var der 4 mand på byggepladsen. Der arbejdes meget professionelt.
Der påregnes udlagt 400 t ler dagligt, leveret af 20 lastbiler a 20 ton ler.

 1. Søndag den 13.10.2013 er der fremsendt en klage fra en grundejer i den nordlige ende af diget.
  Klager er utilfreds med at diget, i en højde på ca. 10 cm, skal etableres på hans grund.
  Klage punktet indgik i åsteds / ekspropriationsforretningen torsdag den 27. juni 2013.
  Klagefristen udløb den 26. september 2013.
  Klagen behandles pt. af Odsherred Kommune.
  Klagen ligger udenfor Digelagets regi.

 

 1. I forlængelse af åsteds / ekspropriationsforretningen torsdag den 27. juni 2013, fastsætter Taksationskommissionen erstatningens størrelse.
  Beløb kendes ikke. Kommunen behandler sagen

2      Økonomi

 1. Lån og procedurer –

Lånet er oprettet i kommunekredit, i første omgang som en byggekredit, når projektet er færdigt konverteres byggekreditten til et inkonvertibelt lån over 25 år, med en forventet rente under 3 procent. De personer der ønsker at betale kontant, skal indbetale et aconto beløb inden 31/12 2013 svarende til det forventede bidrag ved en omkostning til opførelsen af diget på 7 mio. kr.

Beløbet vil for de 4 kategorier udgøre

Koteinterval                            gruppe                                bidrag

0-100                                      1                                          67.609 kr.

100-130                                  2                                          53.837 kr.

130-160                                  3                                          40.830 kr.

160-195                                  4                                          26.292 kr.

Låneydelsen forventes at andrage nedenstående, hvor det skal bemærkes, at der er faste ens afdrag over de 25 år,

Gruppe   fast afdrag i alle 25 år                    rente første år

1                           2704 kr.                                  1900 kr.        

2                           2120 -                                     1560 -           

3                           1600 -                                     1160 -

4                           1040 -                                       800 -

Det undersøges i øjeblikket via en forhåndsgodkendelse i skat om den enkelte grundejer kan fradrage renterne i egen årsopgørelse.

 Der udsendes særskilt orientering om betalingen til samtlige pr brev.

 

 1. Valg af Bank
  Nordea Holbæk, som bød som eneste udover Kommunekredit, er valgt
  Der oprettes 2 konti, en for opførelsen og en for vedligeholdelsen.

Den samlede bestyrelse skal underskrive bankoprettelsen og fuldmagter til Peter Tinning og Ivar Green-Paulsen til at trække på lagets konti.

 1. Valg af revisor
  Revisionshuset Holbæk, ved Carsten Hansen er valgt

Revisionshuset, fører regnskab, men ind/udbetalinger der foretages gennem godkendelser og overførsler accepteret af den eksterne rådgiver på dige projektet, og håndteres af kassereren og banken, herudover afsluttes byggeregnskabet og den endelige afregning.

 1. Forsikringsspørgsmål 

Digelaget skal iht. til kontrakten tegne en all risk (entrepriseforsikring) under opførelsen af diget. Denne er tegnet gennem forsikringsmæglervirksomheden Willis i Gjensidige.

Præmien udgør 12.000 kr. med en selvrisiko, som angivet i kontrakten på 30.000 kr.

Udløb ved årets udgang. (beløbet kan ændres lidt ved 1. måneds forlængelse)

 

3      Entreprenør og rådgiver

 1. Likviditetsplan / betalingsplan afventes fra Rådg. Ing.

 2. Tidsplan
  Arbejdet med digebyggeriet er startet ved Gåsegangen i Søgården.

 
Der arbejdes mod syd og afsluttes i Sejer Strande mod Hyldebo.
Disse arbejder forventes afsluttet inden jul I år, således at der opnås oversvømmelsesbeskyttelse herefter.
Der sås græs til foråret, når temperaturen giver de rette vækstbetingelser

 
Der er overvejelser om at digets afslutninger i den nordlige og sydlige ende gøres smallere, grundet den lave dige højde. Digebredden vil i bredde være som min. græsslåningsmaskine.

 

4      Kommunen 

 1. Lån og evt. tilskud

Det besluttedes at ansøge kommunen om tilskud til dige byggeriet svarende til den afholdte rådgiverydelse ca. 10 pct. af opførelsessummen

 1. Det blev vedtaget at afholde generalforsamling og indvielse af diget til foråret, på samme dato
 2. Opkrævninger af kontant betaling beskrevet ovenfor, låneydelsens betaling og opkrævning via ejendomsskatten aftales med kommunen.
 3. Vedligeholdelsesbidraget er tidligere aftalt opkrævet forud, med 1. ydelse medio 2014
 4. Godkendelser

 

 5      Information og kommunikation
Der er oprette hjemmeside for Digelaget. Carsten er administrator.
Der er udlægges løbende Information om byggeriet, til orientering for grundejerne.
Søgårdens og Hyldebo har hjemmesider. De forsynes med link til Digelagets hjemmeside.

Knud tilbød at forestå skrivelserne, som udlægges på www.digelaget-gniben.dk

Skrivelserne opsættes i de respektive grundejerforeningers infoskabe.

 Der rettes henvendelse pr. mail, til de grundejere, der har oplyst deres mail adresse og der fremsendes pr. post til de grundejere, der ikke har oplyst deres mail adresse eller ikke har en mail.
Peter Tinning er tovholder vedr. mail adresselisten.

 

 

Ivar Green Paulsen

Sejer Strande

Nils Pinholt

Sejer Strande

Peter Tinning

Søgården

Conny Nøhr Korsholm

Søgården

Carsten Borchorst (ref.)

Søgården

Knud Rasmussen

Hyldebo

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2013

 

 

 

Til stede:

 

Formand

Ivar Green Paulsen

Næstformand

Nils Pinholt

Økonomi

Peter Tinning

Sekretær

Conny Nøhr Korsholm

Hjemmeside

Carsten Borchorst

Observatør

Knud Rasmussen

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

1) Rådgiver (MSR):

 

                 A) Resultat af tilbudsrunder. (M:S: Rosbæk)

 

                 B) Forslag til kontrakt (udsendes inden mødet) (M.S. Rosbæk)

 

                 C)Tidsplanen (MSR)¨

 

2) Behandling i kommunen

 

                 A)Byrådets beslutning

 

                 B)klager- kystdirektoratet, kommunen

 

                 C)Taksation

 

                 D)Låneprocedure

 

                 E)Godkendelse i kommunen

 

                 F) tinglysning

 

3) Foreningen

 

                 A) Stiftende generalforsamling

 

                 B) Vedligeholdelse 2014 opkrævning

 

                 C) Cvr nr. etc.

 

                 D) hjemmeside m.m.

 

 

 

Evt.

 

Ad. 1. A

 

Der er indkommet tilbud fra 7 ud af 9 indbudte entreprenører.

 

Billigste tilbud der blev afgivet kom fra C. Holbøll & Sønner A/S fra Næstved med et tilbud på 4.958.537 kr. ekskl. moms (korrigeret for regnefejl).

 

Ad. 1. B

 

Rosbæk havde fremsendt oplæg til accept af tilbud. Oplæg drøftet, spørgsmål til pos. 9.3. ingen ændringer. Der var på mødet enighed om, at bestyrelsen kunne underskrive kontrakten.

 

Ad.1. C

 

Rosbæk foreslår igangsætning 1. oktober i år. Bestyrelsen kender endnu ikke evt. klageres karakter, om de kan have opsættende virkning. Ivar tager en snak med entreprenøren om de konsekvenser det kan have, hvis opstarten udskydes.

 

Ad. 2. A

 

Byrådet har godkendt ekspropriationen på møde d. 27. august.

 

Ad. 2. B

 

Evt. indkomne indsigelser til projektet behandles af Trafikministeriet. Klagefristen løber frem til 26. september.

 

Ad. 2. C

 

Indsigelser vedr. ekspropriationserstatning behandles af taksationskommissionen. Disse indsigelser har ikke opsættende virkning.

 

Ad. 2. D

 

Der var indkommet 2 lånetilbud fra hhv. Nordea og Kommunekredit. Sidstnævnte var billigst med inkonvertibelt lån på 2,9 % i 25 år. Det betyder at det skal afklares hvor mange grundejere der ønsker at betale kontant, således at lånerammen afspejler det faktiske lånebehovet. Der skal ligeledes oprettes en byggekredit i anlægsperioden. Bestyrelsen vil sende en orientering/forespørgselse ud til grundejerne omkring finansiering (lån/kontant) af egenbetaling.

 

Ad.2 E

 

Låneoptagelse skal godkendes af kommune og kommunen skal have sin andel (x %) for lånegarantien.

 

Ad. 2 F

 

Landinspektøren Kira Nielsen foretager tinglysning på alle berørte matrikler, om medlemspligt i Digelaget Gniben – Sjællands Odde for sammenlagt ca. 6.000 kr.

 

Ad. 3 A

 

Bestyrelsen er midlertidig indsat af kommunen indtil der afholdes stiftende generalforsamling. Dette sker når anlægsarbejdet er afsluttet.

 

Bestyrelsens sammensætning:

 

Konstituering

 

 

 

 

Ad. 3 B

 

Opkrævningen til vedligehold af dige skal ske fra januar 2014, da en stor del heraf går til erosionsbeskyttelsen. 

 

 

 

Ad. 3 C

 

Digelaget skal have et CVR nr. for at kunne optage lån i Kommunekredit. Conny arbejder videre med opgaven omkring oprettelse af CVR.

 

Ad. 3. D

 

Der var enighed om, at der skal oprettes en hjemmeside for Digelaget. Carsten har snakket med Finn (kassér i Søgården), som står for Søgårdens hjemmeside, om hjælp til oprettelsen. Finn har lovet at hjælpe Peter og Carsten med dette.

 

Evt.