Nyheder

Muldvarper

28. September 2022

Firmaet Skadedyr Forbudt har idag bekæmpet muldvarpe i diget med kulilte. Største koncentration af “skud” var udfor Bülowsvej 51-53 

Meld gerne tilbage hvis i observerer nye skud til digelaget, 

mail: digelagetgniben@gmail.com

Ny skiltning på diget

August 2022

Digelagets bestyrelse har nu opsat ny skiltning på diget ved alle overgange.

Den nye skiltning skal meget gerne forhindre uvedkommen færdsel på diget, bedre end tidligere. 

Opmåling af digehøjde

Februar 2022

1 x årligt foretages opmåling af digekronehøjden. Opmålingen foretages af landmålerfirma fra Nykøbing og finder sted fredag d. 25. feb. om formiddagen.

Opmålingen bruges af bestyrelsen til at lokalisere evt. sætninger i digehøjden. Når sætninger bliver af en vis størrelse, foretages en påfyldning af muldjord og eftersåning af græs, således at digekronens højde er ens i hele digets længde.

Ralsammenskrab

Februar 2022

Stormen Malik var så kraftig, at ralvolden stort set er blevet jævnet ud. Digelagets bestyrelse har bestilt entreprenøren til at genskabe ralvolden hurtigst muligt. 

Dette vil ske i weekenden d. 26 og 27 februar, hvis vejret tillader det.

Stormen Malik

30. Januar 2022 

Efter at stormen har raset i aftes og i nat, er diget besigtiget her til morgen.

Der er ingen risiko for digebrud eller oversvømmelse over diget.

Diget har reddet os for en alt ødelæggende stormflod som kunne have givet op til 50 cm vand inde i sommerhusene.

Vandet står nu lidt op af digefoden og blæser vand/skum over diget enkelte steder, men i begrænset omfang.

Når vind og bølger lægger sig og vandet trækker sig tilbage, vil diget blive gennemgået igen.

Med venlig hilsen

Digelagets bestyrelse

Muldvarper

Januar 2022

Torsdag. 6 og fredag d. 7. Januar blev der foretaget bekæmpelse af muldvarper på diget. Det viste sig at der var ikke færre end 750 muldvarpeskud i alt.

Digelagets bestyrelse opfordre grundejerne langs diget til meddele, hvis/når der observeres friske muldvarpeskud på diget, mail: digelagetgniben@gmail.com

Besigtigelse af diget

November 2021

I henhold til vedtægtens § 4 stk. 3 sendes observationer vedr. diget

Diget blev besigtiget den 14 november, noget senere end den i vedtægten fastsatte tidsramme. Udskydelsen skyldes en senere sammen skrabning af ral, som blev foretaget i den forløbne uge.

Diget fremstod som tidligere fint intakt og skarpt

Græs slået i tilfredsstillende højde forsøgene med slåning 2 gange pr år, så det stod højt hen over sommeren har haft væsentlig indflydelse på færdslen på diget i positiv retning. forsøget gøres permanent

Ralvolden var retableret den 9/11. Der var mindre arbejde end konstateret i de tidligere år, og ønsket om en lavere mere flad ral top, samtidig med en mere jævn hældning mod vandet  var vellykket (se vedhæftede fotos

Igen fint arbejde der blev godkendt

Firbensbanket intakt

Brøndafmærkninger intakte

Der var i løbet af oktober foretaget bekæmpelse af mosegrise, enkelte ar fremstod stadig

Flere skilte var defekte, opsætning af nye skal vurderes.

Gniben den 14/11 2021

Ivar Green-Paulsen.ø

Ralsammenskrab

November 2021

Ralsammenskrabet vil finde sted omkring uge 45/46

Bestyrelsen vil i år forsøge at ændre lidt på profilen af ralvolden, så at den bliver knap så høj og med et jævnt fald mod vandet.

Muldvarper på diget

Oktober 2021

Muldvarpebekæmperen har været en tur på diget i uge 42 (efterårsferien). Det viste sig at mere end 100 skud, skulle behandles.

Græs på diget

I starten af september vil græsset blive slået på hele diget.

2021 Generalforsamlingen er udskudt

Generalforsamlingen d. 11.april 2021 er udskudt til 22. august 2021 pga. Coronasituationen.

Bestyrelsen håber at kunne afvikle Generalforsamlingen denne dag i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6 kl. 9.30

Kystbeskyttelsesprojekter i gang i Odsherred Kommune

Under nedenstående link kan læses om "Digeprojekt Gniben" samt 2 andre kystbeskyttelsesprijekter i kommunen.

Ordinær Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i 2021 finder sted i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6

Søndag d. 11. April kl. 9.30

Ralvold på stranden

Tirsdag d. 6. oktober vil der blive foretaget sammenskrab af ral på stranden i hele digets længde, i lighed med tidligere år.

Sammenskrabningen har til formål at beskytte diget mod de storme som kan forventes at kommer indenfor det næste 1/2 års tid.

Orientering om græsset på digetGræsslågning på oversvømmelsesdiget


Digelaget har modtaget oplysninger fra grundejerne om besøgende som ikke respektere skiltene på oversvømmelsesdigets om at digets 2 meter brede top, digekronen, ikke må betrædes af hensyn til beskyttelses digekonstruktionen, og at digekronen er privat område.

Vor anlægsgartner har i maj vurderet at græssets vækst havde overtaget ift ukrudtets vækst, og at græssets frøsætning var så fremskreden at diget kunne få gavn af de kommende egne græsfrø, samt at græsset og ukrudtet vil have godt af at blive klippet / slået tilbage primo/ medio august.

Digelaget har som forsøg og i samråd med vor anlægsgartner udskudt græsslågningen på digets top og digets skrå yderside mod Sejerøbugten indtil primo/ medio august 2020.
Dette i håbet om at græsset bliver så langt på digets top at det vil bremse de ubudne gæster.

Der blev slået græs på landsiden i hele digets længde og  gødet i hele digets længde.

Det er tilladt grundeejere i 1. række at slå græs på digets top, aht aftale om udsigtsforhold.
Græsset må aldrig blive kortere end 5-6 cm, da dette vil skade græsset og rodvæksten.

Det er tilladt grundeejere i 1. række at slå en sti i græsset på skråningen mod havet, gående fra toppen af diget ned til firbensbanketten. 
Det er ikke tilladt grundeejere slå yderligere græs på skråningen mod havet.


Med ønsket om en god sommer

Advarsel

1. Maj 2020 

Via Digelagets mailadresse er vores hjemmeside blevet misbrugt i et forsøg på at franarre Digelaget et ukendt pengebeløb, som skulle overføres til udlandet.

Digelaget har straks politianmeldt hændelsen.

Muldvarper på diget

Dec. 2019

Hen over jul og nytår er der konstateret muldvarper flere forskellige steder på diget.

Digelagets bestyrelse har kontaktet et skadedyrbekæmpelsesfirma, som vil gå diget igennem for  muldvarper.

Bekæmpelsen vil finde sted umiddelbart efter nytår og vil blive foretaget 3 - 4 gange over en periode.

Ralsammenskrab

Lørdag d. 5. oktober vil der blive foretaget ralsammenskrab på stranden i hele digets længde.

Det betyder, at der vil køre en “gravko” på strandarealet denne dag. Gravkoen skraber og flytter på ralstenene, således at der kommer en “ralvold” mellem diget og vandet, som udført også tidligere år.

Markeringspæle ved drænbrønde langs diget

Digelagets bestyrelse har opsat permanente markeringspæle med blå top ved drænbrønde langs digefoden.

Pælenes funktion er, at markere brøndene placering for gartneren, der slår græs på diget. Gartneren har ønsket denne markering for at undgå risikoen for skader på slåmaskinen.

Private hegn bedes holdt min. 1 m fra digefoden af hensyn til gartnerens græsslåningsmaskine.

Græsset på diget forventes slået senes 1 uge før Sankt Hans.

Der er opsat pæle følgende steder:

Bülowsvej 68

Ørnevej 19

Duevej 5, 11 og 35

Vedr. forbudt færdsel på diget

Mail til grundejerne i Gf. Søgården,- Sejer Strande, - Hyldebo, - Søhusvej mf.

Mail til beboerne vest for Gnibenvej.:

Færdsel på diget er ikke tilladt!
Som følge af flere ubehagelige hændelser fra besøgende der ikke respekterer vor skiltning, er det nødvendigt at indskærpe, at færdsel på diget ikke er tilladt.

En af årsagen er, at græsvæksten er en væsentlig del af digts konstruktion, idet den holder sammen på diget. Græsset passes og plejes for at sikre diget.

Såfremt græsset nedslides, vil bølgerne ved højvande kunne forårsage et digebrud idet digets styrke mod bølgepåvirkning vil være væsentligt reduceret.

Desuden ligger Diget hen over private havearealer, hvor de berørte grundejerne heller ikke ønsker indblik fra offentlig trafik på diget.

I flere tilfælde er en påtale af færdslen blevet mødt med skældsord og bemærkninger om, at man har betalt til diget, hvorfor man gerne må gå der, senest 2 ældre par og 1 Schæfer hund  I andre tilfælde har skoleklasser og hele mountainbiken cykelryttere i stærke vendinger nedgjort påtalen. Dette er ikke blot uanstændigt, men også uansvarligt overfor værditab hvis diget nedslides.
Skiltene med piktogrammerne er selvforklarende og udformningen er det der var muligt at få tilladelse til fra Kystdirektoratet.

Det er endvidere oplyst, at huse der udlejes, ikke altid på flere sprog gør opmærksom på, at man ikke må går på diget, derfor ligeledes en opfordring til, at der særligt gøres opmærksom på dette i kontrakterne.

Vi regner med, at alle vil respektere forbuddet, idet Diget har en væsentlig funktion, og at sommerhusene siden 2013 har undgået oversvømmelser
Vi henviser til digelagets hjemmeside www. digelaget-gniben.dk
Eventuelle spørgsmål til denne henvendelse kan rettes til undertegnede.

Mange venlige hilsener
Ivar Green-Paulsen

Formand for digelaget
Tlf.: 40917000

Generalforsamling 2019

Husk: 

Generalforsamling d. 7. april 2019 kl. 11.30 i Odden Forsamlingshus.

Stormen Alfrida, januar 2019

Stormfloden d. 1 og 2. januar nåede en vandstandshøjde på 131 cm. Ca 14 dage tidligere fik vi retableret ralvolden langs stranden. Det viste sig igen at være så effektiv, med denne ralvold, at vandet stort set blev holdt væk fra diget.
Diget har heller ikke lidt skade denne gang.

Videoklip - Jens Blemmer

Retablering af ralvold d. 15. og 16. dec. 2018

i weekenden d. 15. og 16. december har Digelaget igangsat retablering af ralvolden langs hele forstranden, parallelt med i så godt som hele digets udstrækning. 

I tilfælde af Storm, vil ralvolden virke som bølgebryder yde stor beskyttelse af diget.

Der vil komme til at køre en gravko langs stranden og flytte rundt på de sten der i forvejen ligger på stranden. Der bliver ikke tilkørt sten med lastbiler til retableringen.

Overtaksationskommissionskendelse 12.2017

Overtaksationskommissionen har afsagt kendelse d. 7. dec. 2017, hvilket betyder, at Digelagets medlemmer, skal afholde erstatningsbeløbet på 60.000 kr. til ejerne af Ørnevej 23, samt Digelagets omkostninger til advokat på ca. 40.000 kr., ialt ca. 100.000 kr.

Kendelsen kan ses her:

Orientering til Digelagets medlemmer udsendt på e-mail d. 29.12.2017:

Stormen Ingolf

30.10.2017

Diget er blevet inspiceret efter stormen og der er ikke sket skader. 

Der er drevet genstande i land, som ligger op af diget og som skal fjernes, snarest muligt.

- Ørnevej ud for nr. 25 ligger en ca. 2 m jerndrager

- Duevej ud for nr. 3 ligger en større trækonstruktion hvor 3 trækasser er skruet på

- Duevej ud for nr. 15 ligger en gangbro af træ

Vandstanden har stået ca. 1 m op af digeskråningen hvor der ligger tang og strå skyllet op.

Stormen Ingolf

29.10.2017

Digelagets bestyrelse har dagen igennem løbende fulgt udviklingen omkring vandstandsstigning og tilstanden omkring diget.

Vandstanden nåede op på 145 cm over dagligt vande omkring kl. 19.30 søndag aften.

Vandstand over ca. 100 cm ville, før diget, løbe ind over stranden og oversvømme sommerhusområdet. 

For 1 uge siden fik vi etableret ralvolden langs stranden i hele digets længde. Denne ralvold har vist sig at have en overordentlig stor effekt på beskyttelse af diget. 

Vi kan med andre ord tage stormen Ingolf med ro for vores område. 

I morgen mandag vil diget blive besigtiget i dagslys.

Etablering af ralvold

16-10-2017

I uge 42 (16 - 20. oktober) udfører vores gartnerfirma etablering af ralvold langs digestrækningen.

Ralvolden består af sammenskrabet sten, formet som et "stendige", der skal virke som bølgebryder, i tilfælde af at der kommer storm og stormflod.

Ralvolden har vist sig at have stor beskyttende virkning på diget. 

Til medlemmerne af digelaget Gniben                                            8. oktober 2017

Samt Grundejerforeningerne Hyldebo, Søhusvej , Sejer Strande og Søgården.

Nyt fra bestyrelsen


Vedr. vedligeholdelse af diges højde og ralfodring på forstranden, samt status på taksationskommissionen


Bestyrelsen holder løbende øje med digets tilstand og sætninger for at sikre grundejerne en optimal sikring mod oversvømmelser. Landinspektøren har i foråret 2017 udført den årlige kontrolmåling af dige højden.
På strækningen mellem Ørnevej 19 og Duevej 39, har landinspektørsmålinger i 2017 vist en laveste digekrone på kote højde 2,14 m mod den oprindelige kote højde på 2,35 m ved digets etablering i 2014.
Sætningerne er sket løbende fra 0 til 6 cm om året. I digets ender, som udgør ca. halvdelen af diget længde, er der ikke konstateret sætninger.

Bestyrelsen besluttede på dette grundlag (og iht. vedtægterne vedr. vedligeholdelse af diget), at påfylde jord til fuld digehøjde på kote 2.35 og genså græs for at sikre grundejerne beskyttelsen mod højvande. Omkostningen hertil beløb sig til på ca. 250.000 kr. Hele udgiften til reetablering af dige højden kan ikke indeholdes i budgettet, hvorfor der er behov for at tilføre likviditet.

Diget er forhøjet og tilsået med græs i løbet af foråret og fremstår nu med sikker græsvækst efter gensåning og gødskning.

Der har været storme, som har skyllet ral langt op på stranden. Bestyrelsen besluttede på dette grundlag (og iht. vedtægterne vedr. vedligeholdelse af diget), at det er nødvendigt i løbet af oktober, at flytte rallen tilbage på forstranden som ralfodring, for at sikre den bølgebrydende vold, der er en del af digets sikkerhed.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med Odsherred kommune vedtaget, at vedligeholdelsesbidraget for 2018 øges med 50 pct., for at genetablere en likviditet (med en ønsket sikkerhedspulje på kr. 200.000) for at kunne modstå eventuelle uforudseelige og nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

Det øgede kontingent vil blive opkrævet over ejendomsskatten for 2018, fordelt på 2 rater i hhv. januar og juli.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i april 2018 fremlægge overslag over det kommende års forslag til vedligeholdelsesbidrag, efter en ekstra landinspektør kontrolmåling af digets højde i foråret 2018.

 Det skal endvidere oplyses, at der er indsendt 2 klager i forbindelse med ekspropriationen på private grunde for opførelse af diget. Klagerne går på størrelsen af den erstatning som taksationskommissionen, efter første besigtigelse i 2014 skulle udbetales, som kompensation for ekspropriationen.
Den 2. november vil overtaksationskommissionen besigtige forholdene.

Overtaksationskommissionen stillingtagen til klagerne på den ene side og til Digelagets og Odsherred Kommunes synspunkter på den anden side, vil foreligge efter ca. 2 måneder.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen

Mange venlige hilsener

Bestyrelsen for Digelaget Gniben

Ivar Green-Paulsen
mail: greenpaulsen@mail.tele.dk

28.05.2017

Den sidste måneds tid har Køge Bugt Anlægsgartner haft travlt med at køre muld på diget, så digekronen igen kommer op i rette højde.

Gartneren har efterfølgende sået græs, som allerede er fint på vej op. 

Digelagets bestyrelse henstiller til de sommerhusejere, der ligger op til den del af diget, som lige er blevet ordnet (muld og græssåning), om at tage hensyn til det sårbare dige, indtil græsset har fået så godt fat, at det er forsvarligt at betræde igen.

Udførelse af reparation på diget

08.04.2017

Der er nu indgået aftale med Køge Bugt Anlægsgartner om udbedring af sætningerne på diget.

Arbejdet forventes at starte i uge 17 (fra 24. april) og forventes afsluttet ved udgangen af maj måned.

Stikvejene mod vandet ved Ørnevej og Engvibevej vil blive brugt til aflæsning af muldjord, inden dette herefter udlægges på diget. Arbejdet afsluttes med græssåning og gødning.

Regulering af digehøjde

26. Marts 2017

I løbet af foråret vil der foregå en regulering af digets højde. 

Digelaget har for 4. år i træk fået foretaget opmåling af digekronehøjden for at følge udviklingen i evt. sætninger. Diget har sat sig op til 25 cm, primært mellem Ørnevej og frem til lidt syd for Gåsegangen.

Diget opfylder derfor ikke længere kotekravet på 2.35 over dagligt vande, hvorfor diget ikke længere yder den forventede beskyttelse mod oversvømmelse, hvilket Digelaget anser for alvorligt.

Digelagets bestyrelse har derfor indhentet tilbud på at få oprettet højden på digekronen og sået græs på den strækning, hvor sætningerne er konstateret.

Dette arbejde forventes at blive udført fra april og frem udgangen af maj.

Der vil forekomme nogen kørsel med jord i perioden, primært på Ørnevej, Duevej og Engvibevej. Muldjorden vil blive læsset af på stikvejene mod vandet på hhv. Ørnevej og Engvibevej og distribueret ud på diget derfra.

OBS:

Nogle grundejere i 1. række har allerede fjernet opskyllet tang på digesiden mod vandet. Det må de øvrige grundejere også meget gerne gøre. Græsvæksten under tanget har vist sig at tage skade.

Stormen Urd - Diget har holdt vandet ude

27.12.2016

Stormen Urd har givet en forhøjet vandstand på op til 152 cm.

Vindstødene er blevet målt til orkanstyrke og middelvind på ca. 25 s/m. fra vest og nordvest. 

Bølgehøjden har været omkring 3 m.

Diget er blevet inspiceret tirsdag eftermiddag. Der er ikke konstateret skader på diget, men der er blevet flyttet godt rundt på rallet på stranden. I løbet af foråret vil vi sørge for at ralstenene bliver samlet i een ralvold som tidligere. 

Stormen Gorm

30.11.2015

Stormen Gorm var særdeles kraftig på Gniben, med vindstød af orkan styrke op til 46 m/s og bølger der var over 2 m høje.

Diget har stået denne storm imod, uden at vi umiddelbart har kunnet finde skader. Græsbevoksningen har fået slået rødder, som nu er i stand til at holde på muldlaget.  

Ralvolden, der løber langs med stranden, har vist sig også at have meget stor betydning for beskyttelse af diget. Ralvolden tager energien ud af bølgerne og skåner derved diget.

Skiltning

Tirsdag d. 2. juni. 2015

I denne uge vil der blive opsat skiltning på diget, hvor disse er beskadiget eller mangler. Der vil ligeledes blive opsat supplerende skiltning, i forsøget på at undgå gående trafik på grusbanketten.

Digelagets bestyrelse håber, at skiltningen vil være med til at stoppe den uønskede "trafik".

Græssåning

Onsdag d. 27.maj 2015

Køge Bugts Anlægsgartner APS har i dag foretaget såning og gødning på de ca. 4.000 m2 ny muldlag, der er udlagt på diget. Græsarealerne, der tillige allerede er i vækst, blev også gødet.

Herefter vil græsset blive slået 2 x årligt i hhv. juni og august

Udsendt pressemeddelse ifm. indvielse af diget

Ni års kamp for dige på Gniben

Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune, indvier sammen med byrådspolitikere, repræsentanter for Kystdirektoratet, Transportministeriet, presse og grundejere et dige på Gniben, der ligger på spidsen af Sjællands Odde

Trods mange års millionudgifter til udbedring af skader efter tilbagevendende stormfloder, tog det en gruppe stædige frivillige grundejere ikke mindre end 9 år endeligt at få etableret et absolut nødvendigt dige på Gniben.

- Uden stor hjælp og imødekommendhed fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet var vi ikke nået i mål endnu, siger Digelag Gnibens formand, Ivar Green-Paulsen.

Grundejerne lægger 8 millioner

Et stigender antal stormfloder fik i 2006 en mindre gruppe af grundejere på Gniben op af liggestolene. Nødvendigheden af et dige til beskyttelse mod fremtidige storme var mere end akut. Ikke desto mindre skulle der altså gå 9 temmelig lange år før Gnibens grundejerforeninger i år endeligt kan indvie deres 1 kilometer lange dige. De foregående år har budt på indbyrdes hårde og barske forhandlinger mellem grundejerne, opsættende klager, lange behandlingstider, plager og skuffelser og værst af alt endnu to ødelæggende stormfloder med yderligere millionomkostninger.

Senest har konsekvenserne af stormen Bodil i 2013 igen været personligt opslidende for grundejerforeningernes 138 sommerhusejere, og det har betydet en udgift til stormflodserstatninger på ca. 35 mio. kr. - udover hvad den enkelte selv har måtte lægge. Dertil kommer de halve og hele år, hvor sommerhusene ikke har kunnet anvendes. Og massive udgifter ved tidligere stormfloder.

Prisen for det nu etablerede dige andrager 8 millioner kr., som grundejerne selv betaler.

- Men hvis ikke Odsherred kommune havde bistået os med faglig hjælp, udlæg af penge til opstart, udlæg til rådgivere og kommunegaranti for lånebeløbet - og hvis ikke Kystdirektoratet havde bistået med teknisk og moralsk hjælp, så var det hele næppe nogensinde blevet til noget. Samfundet ville magtesløst blot have kunnet se på, at nye millioner så at sige ville løbe ud i nye stormfloder, siger Ivar Green-Paulsen, der som formand for det frivillige arbejde har været en drivende kraft fra starten. Han tilføjer:

- Hvis ikke 5-10 grundejere, frivilligt havde brugt tusinder af timer på det årelange projekt, kunne end ikke den hjælp vi har fået fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet have nyttet. De frivilliges stædighed og vilje til at sikre den enkelte og fællesskabet på baggrund af vores viden om miljøforandringer, gjorde efter min mening udslaget.   

Fremover vil den offentlige stormflodsforsikring, Stormrådet, kunne spare rigtig mange millioner ved storme på Gniben.

Begyndelsen

Projektet startede i en mindre grundejerforening i 2006, hvor et projekt fra 1985 blev pudset af og de første tanker blev født. Kommunen blev kontaktet. Det var første gang Odsherrred Kommune måtte igang med at undersøge procedurer og muligheder i forbindelse med et digebyggeri. Da det første udkast og opmålinger med baggrund i en konsulentrapport lå klar, viste det sig i 2008, at yderligere tre grundejerforeninger på Gniben var interesserede i at etablere et fælles projekt for en længere strækning, en løsning både kommune og Kystdirektorat bifaldt.

Den største af de tre tilkomne grundejerforeninger fik fremstillet en ny konsulentrapport, nu ud fra et ønske om at etablere et kystnært oversvømmelsesdige. Der opstod en del barsk uenighed om hvilken model der skulle vælges. Grundejerne i 1. række ønskede forventligt nok diget begrænset, og i passende afstand fra deres ejendomme. Efter lang tid med aktindsigt og mildt sagt vrisne ord, fastslog kommunen og Kystdirektorat, at et kystnært dige ikke ville blive tilladt.

Konsekvensen blev nu nedsættelse af et fælles Kystudvalg, sammensat af repræsentanter fra de fire grundejerforeninger. Flere møder blev afholdt, til sidst med observatører for enkelt interessegrupper. Fastsættelse af digelinjer, afstand fra diget til ejendomme og andre forhold blev diskuteret passioneret og længe, hvilket som konsekvens havde yderligere udsættelse af digebyggeriet.

En rådgiver blev valgt, og kommunen lagde igen beredvilligt ud for kredit til betaling af honorarer for fastlæggelse at digets omfang, betalingsprincipper o.a. Der blev afholdt flere borgermøder på grund af ændringer i betalingsprincipper m.m.

Næsten i mål, men så kom Bodil

Digeprojektet blev endelig godtkendt af Kystdirektoratet og Odsherred Kommune i foråret 2013. Da var de sidste klagesager afvist, og kommunen havde eksproprieret arealerne til digets opførelse og ført forhandlinger om eventuel erstatning for afgivelse af brugsret.

Men meget lettere skulle det overraskende nok ikke blive. Høringsfrister, borgermøder, grundejeres klager til Transportministeriet, til Natur- og Miljø Klagenævnet m.m forsinkede projektet med yderligere ét år, som blev oplevet næsten traumatiserende for den gruppe af frivillige, hvis arbejdskraft havde drevet projektet gennem alle årene.

For at sætte trumf på blev erstatningsstørrelsen for 1. række grundene, der var sat til nul, indklaget til Taksationskommissionen, og efterfølgende til Overtaksationskommissionen med yderligere 2 års ventetid. Set med de frivilliges øjne havde dette dog ikke opsættende virkning for arbejdets igangsættelse.

Et langt og tydeligt lettelsens suk kunne høres blandt flertallet af grundejere på Gnibens vestside, da digebyggeriet efter udbud startede i oktober 2013. Ikke desto mindre kom der under opførelsen af diget yderligere diskussioner om udformning, om reparationer og spørgsmål til køreveje mm.

Det forventedes dengang, at diget ville stå færdigt ultimo 2013. Vejrforholdene var gode, selvom megen regn havde gjort anlægsarbejdet besværligt. Da stormen Bodil meldte sin ankomst, manglede der kun sølle 300 meter af diget før det var endeligt færdigt.

Lettelsen fra digebyggeriets start blev derfor forvandlet til nye mentalt strabasserende forhold og kolossale udgifter for langt hovedparten af grundejerne på vestsiden af Gniben. Mange af de huse der aldrig før havde haft vandskader, fik det nu, og dét i den grad.

Stormen Egon gik forgæves

I 2014 blev diget endeligt færdigt, men græsvæksten nåede dog ikke helt at tage fat, før stormen Egon kom brølende.

Digelagets bestyrelse havde efter mange samtaler med græskonsulenter, entreprenører og rådgivere besluttet at tilføre diget mere muld, og den nye græsvækst slog rod i oktober 2014. Endvidere havde digelagets bestyrelse besluttet at tilføre mere ral på den nordligste strækning - for at hindre erosion af diget på det mest udsatte sted. Det viste sig at være rettigig omhu.

Da Egon kom brasende primo januar 2015, blev en del jord skyllet ud fra det nordlige dige, selvom Beredskabsstyrelsen gjorde en stor indsats. Men diget holdt! Havde det ikke bestået sin prøve, ville mange af de nyrenoverede huse igen være blevet oversvømmet. Men diget viste sig effektivt og tjente sit formål.

- Hvis man kan uddrage en morale af de ni års arbejde med at etablere et dige, så er det at man skal have rigtig god tid, mange frivillige timer til rådighedrigtig, være stædig, have god opbakning fra kommune og Kystdirektoratet - inden man går i gang, siger formand for Digelaget Gniben, Ivar Green-Paulsen, der kan se tilbage på de mange års arbejde, hvor han var en drivende kraft.

- Set i bakspejlet kunne vi have ønsket os en langt simplere og mere effektiv forretningsgang. Måske vil kommuner landet over og Kystdirektoratet lære af vores samlede erfaringer. Andre grundejerforeninger i lignende situationer som vores kunne have fordel af tidlig hjælp til at definere, hvornår der sagligt set er brug for en kystbeskyttelse eller et dige. Det ville også være en stor hjælp, hvis der blev etableret andre og hurtigere behandlingstider og procedurer for klager. Sker det, vil meget være sparet i tid og kræfter.

Ivar Green-Paulsen tilføjer, at man burde have en samlet sagsbehandling fra a til z, f.eks. til udarbejdelse af en model til fordeling af omkostninger, partsandele, vedtægtsforslag etc. Hvis eksperticen fra de forskellige forvaltninger kunne samles ét sted, kunne man formentlig reducere et sagsforløb til under 2-3 år. Udgiften til sådan en sagsbehandling kan eventuelt pålægges grundejerne.

- Men hvis jeg her og nu,  i dag skal uddrage en slags morale af vores indsats, så vil jeg mene, at andre der vil igang, først og fremmest skal have sans for det lange perspektiv, sætte mange frivillige timer af til års arbejde, og meget vigtigt - sikre sig helhjertet opbakning fra kommunen og Kystdirektoratet - inden arbejdet begyndes. At disse forudsætninger viste sig at være i hus hos os, bragte os til sidst i mål.

seo

Eftergang af diget

06.04.2015

Bestyrelsen har foretaget en gennemgang af diget, sammen med entreprenøren (Holbøll), bl.a. med henblik på at få retableret skader på diget efter stormen i januar.

Udbedringen vil blive igangsat snarest muligt, men kræver at der ikke er for vådt og blødt til at køre på diget og stranden.

 • Muldlaget, specielt på skråningen mod vandet, tilføres muld, hvor dette mangler. Der vil blive tilført ca. 4-500 m3 muld, som hovedsagelig vil blive tilkørt fra Gåsegangen.
 • Der foretages herefter gensåning og gødskning af diget, når temperaturen tillader det
 • Drænbrønddæksel ved digefod Duevej 21 sænkes
 • Der etableres et dræn tværs over stikvejen ved Engvibevej langs digefoden (landsiden)
 • Sandsække på digeskråningen ved Gåsegangen fjernes
 • Store mængder opskyllet ral på stranden anvendes til retablering af strandvold, de steder, hvor denne er blevet udjævnet.
 • Overskydende ral fyldes i "hullerne" ved Gåsegangen for at erosionsbeskytte kyst og dige
 • Overkørsel ved Gåsegangen retableres efter stormskade
 • Diget vil blive gennemgået af landmåler for registrering af eventuells sætninger

Efter stormen d. 10/11. januar 2015

Ralvold på forstrand

Entreprenøren Holbøll har efter aftale gennemgået skaderne og heldigvis ser det ikke så slemt ud som først antaget.

Hvor diget er skadet, vil vedligeholdsbudgettet dække udbedringen af skader på ler, muldlag og græs.

Ralvolden, som var etableret ude langs forstranden som bølgebryder, er nogle steder blevet jævnet for meget ud. Denne ralvold har vist sig, at have stor betydning for beskyttelse af diget og vil også blive retableret på hele digestrækningen. 

Der er meget vådt og blød bund i hele området, som betyder, at det ikke er til at køre i området. Arbejdet vil derfor blive udført i foråret, formegentlig i april måned.

Storm d. 11. januar 2015

Sandsække på digeskråning

Kl. 13.

Diget holder. Der er ingen oversvømmelse i området.

Beredskabsstyrelsen i Odsherred Kommune lagde sandsække på diget ud for Duevej 37-39 for at beskytte det mod erosion.

Hvis diget ikke var etableret, ville området være oversvømmet.

Diget er sårbart fordi græsbevoksningen ikke har nået at slå ordentlige rødder.

Der er til stadighed en del folk der går på digekronen. Det er ødelæggende for diget og I bedes alle hjælpe til med at stoppe dette.

Storm d. 10. januar 2015

Kort nyt kl. 23:

Beredskabet fra Odshered Kommune har 25 mand på, for at sikre diget mod skader.

Der er lagt sandsække ud på en 200 m lang strækning i nord ved Gåsegangen, hvor havet gnaver kraftigt på diget.

Skaderne vil blive besigtiget søndag, når det bliver lyst.

Storm d. 3. januar 2015

Ud for Gåsegangen

Stormen mellem d. 2. og 3. januar gav en forhøjet vandstand på 104 cm over dagligt vande. Før diget, ville dette sandsynligvis give oversvømmelse af 1.-2. rækkes grunde. Bølgepåvirkningerne har været kraftigst umiddelbart nord og syd for Gåsegangen. Skaderne på diget er begrænsede.

Vedr. passage af diget

Digelaget Gniben-Sjællands Odde                                              Frederikssund 27-11-2014

Til kystgrundejerne. 

Digelagets bestyrelse har efter henvendelse fra en kystgrundejer undersøgt mulighederne for båd transport  og personadgang over diget på egen grund.

Efter henvendelse til Kystdirektoratet og Odsherred Kommunen samt med henvisning til vedtægten skal det fastslås at både og joller kan bæres hen over diget, hvis dette ikke beskadiger diget. Er det ikke muligt henvises der til de 4 dertil indrettede overkørsler, i forbindelse med grundejerforeningernes køreveje.

Efter dialog med myndighederne er det oplyst, at der ikke må foretages ændringer af dige konstruktionen, eksempelvis ved etablering af private båderamper mod diget og at vedtægterne skal følges, af hensyn til digets konstruktion og sikkerhed . Der henvises til vedtægtens §5 og §6

Det er tilladt Grundejerne i første række at passere diget på egen grund.

Myndighederne har på digelagets forslag godkendt, at der på landsiden af diget kan etableres én flytbar trappe i standardudførelse, der er tilpasset de stedlige forhold.

Det vil kunne imødekomme, at gangbesværede eller andre der har svært ved at passere diget.

Trapperne skal være flytbare af hensyn til den årlige græsslåning, som foretages 1 til 2 gange årligt i sommerhalvåret. Digelaget har aftale med ekstern entreprenør om græsslåningen.

Digelagets bestyrelse har udarbejdet en tegning af trappen, som må anvendes. Tegningen vedlægges.
Tanken er at man selv kan lave sin trappe, alternativt vil vi bede en lokal tømrer eller det lokale byggemarked om at give tilbud på trappen, så man kan købe sin trappe derigennem.

Mange venlige hilsener

Ivar Green-Paulsen

Formand for digelaget

Amsterdamhusene 52

3600 Frederikssund

Ændringer på diget

Dette eks. er ikke tilladt

19.11.2014

Vedr.:  ændringer af diget

 Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er udført terrænregulerende arbejde på diget

Jeg har talt med kommunen om, hvordan digelaget forholder sig til dette indgreb, og kommunen har henvist til digelagets vedtægt, som er besluttet på et byrådsmøde efter afstemning med reglerne hos Kystdirektoratet.

Jeg henviser i dette brev til vedtægternes § 6 og § 5, hvor det tydeligt fremgår, at dette indgreb ikke kan tillades.

REGLER - HVEM der må krydse diget og private ramper

OVERORDNET 
- græsbevoksningen på diget er en nødvendighed for digets skalsikring overfor oversvømmelser og trafik 
- græsbevoksningen / skalsikringen på diget må ikke svækkes eller beskadiges 
 
GRUNSDEJERE I 1. RÆKKE 
- det er kun grundejere i 1. række der må krydse diget og det må kun ske ud for egen grund
- diget må ikke betrædes inden græssets styrke er opnået
- diget må ikke betrædes før Sankt Hans når græsset er slået 1. gang ( det er planlagt medio juni)   

PRIVATE RAMPER
- private ramper, trapper, stier eller lignende må ikke etableres

Der er etableret 4 overkørsler hvis man ikke kan løfte båden over diget på egen grund

Ivar Green-Paulsen

Formand for Digelaget Gniben Sjællands Odde

Amsterdamhusene 52

3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 33 18

 -------------------

REGLER - HVEM der må krydse diget og private ramper

OVERORDNET  - græsbevoksningen på diget er en nødvendighed for digets skalsikring overfor oversvømmelser og trafik  - græsbevoksningen / skalsikringen på diget må ikke svækkes eller beskadiges   
GRUNSDEJERE I 1. RÆKKE  - det er kun grundejere i 1. række der må krydse diget og det må kun ske ud for egen grund - diget må ikke betrædes inden græssets styrke er opnået - diget må ikke betrædes før Sankt Hans når græsset er slået 1. gang ( det er planlagt medio juni)   
PRIVATE RAMPER - private ramper, trapper, stier eller lignende må ikke etableres

Der er etableret 4 overkørsler hvis man ikke kan løfte båden over diget på egen grund

Vedtægter:

Misligholdelse

§ 6. Beskadiges lagets dige eller foretages foranstaltninger i strid med vedtægterne kan bestyrelsen meddele skadevolderen påbud om at genoprette den tidligere tilstand.

Stk. 2. Efterkommes et påbud ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan bestyrelsen, efter accept fra Byrådet, foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. Udgifterne hertil kan opkræves på samme vis som ordinært bidrag til digelaget.

Stk. 3. Klage over bestyrelsens afgørelse kan indbringes for Odsherred Kommune.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 20 stk. 2, forfølges som politisag og straffes med bøde.

Anlæggets brug

§ 5 Diget må ikke beplantes, afgraves eller tilføres materiale. Bebyggelse og terrænreguleringer af enhver art på diget er ikke tilladt.

Græs på diget

18.10.2014

Efter at diget har fået et lag muld og tilsået med græs i september måned, har vi alle kigget længselsfuldt efter græsvækst.

Efter den sidste uges hæftige regn og jævn pæne temperatur er diget nu ved at blive grønt. Der ses mange græsspirer, som er godt på vej og at der sker noget dag for dag.

Vi kan konstatere at betingelserne for græsvækst nu er til stede.

Hærværk

18.10.2014

Det er ikke rart at konstatere at ét skilt ved Gåsegangen allerede har fået en hård medfart, trukket op af jorden, bøjet stang og afslået skilt.

Vi vil gerne henstille til sommerhusgæsterne om at værne om de fælles tiltag, vi gør, for at alle kan færdes på den rigtige måde ved og på strandarealet.

Skiltning

18.10.2014

Torsdag d. 9. okt. blev skilte opsat om færdsel på diget.

Skiltene ligger i design op af Skov- og Naturstyrelsens skilte. Digelagets bestyrelse håber meget at skiltningens budskab vil blive respekteret.

De sidste anlægsarbejder

17.09.2014

Entreprenøren er nu færdig med at lægge muld og så græs på diget.

De sidste forestående anlægsarbejder omfatter udlægning af ral i "hullerne" nord og syd for Gåsegangen, ral i "hullerne" nord og syd for Engvibevej, samt at tilrette firbensbanketten med lidt supplerende materiale.

Muld på diget

06.09.2014

Entreprenøren er nu i fuld gang med at lægge muld ud på diget.

Der er startet i den nordlige ende af diget ved Gåsegangen.

Græs på diget

I uge 37 udlægger entreprenøren et nyt og lidt tykkere lag muld på diget og sår græs.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af en uges tid.

Besøg fra Næsby Strand

Mandag d. 28. juli fik Digelaget besøg af repræsentanter fra en grundejerforening ved Næsby Strand, som står over for at skulle etablere et oversvømmelsesdige rundt om deres grundejerforening.

Digegruppen var repræsenteret ved formand Helen Trustrup og 4 øvrige medlemmer.

Peter Tinning og Carsten Borchorst fortalte om processen, som Digelaget havde været igennem de sidste 5-7 år. 

Orientering til Digelagets medlemmer den 7. juli 2014

Møderesume efter møde med Odsherred Kommune onsdag den 02. juli 2014 kl 10

Emne: Firbensbanket ved oversvømmelsesdige på Gniben, Sj Odde.

Deltagere:

Odsherred Kommune: Erich Wederkinch, og Rasmus Kruse Andreasen

Rådgiver: Morten Rosbæk

Digelaget : Nils Pinholt, Ivar Green-Paulsen

 1)      Græsvæksten på diget blev besigtiget, enighed om manglende/ingen tilstrækkelig græsvækst.

2)      Firbensbanketten blev ikke godkendt: Profil, højde, grus blanding og opbygning af skjulesteder er ikke udført korrekt.

Der blev efter en del debat enighed om, at der tages udgangspunkt i firbensrapporten fra Amphi Consult, og tilladelsen fra kystdirektoratet/kommunen.

Der mangler 15 cm ral/grus i højden

Den eksisterende ral/grus sammenskrabes fra en ca 3 m´s bredde til en bredde på 2 m.

Forkanten forsynes med en ny 30 cm front af ler blandet sand med hældningen 1:1½

Tykkelsen af hele banketten, 50 cm, langs diget udformes denne nye front, med 2o m strækninger

Skiftevis med
- strækning med lerblandet grus i 20 m´s længde (som rådgiveren havde med som prøve)
- strækninger med lerblandet grus,i 20 m´s længde hvor ler indholdet var større end prøven.

Der tilføres for hver 30 m et skjulested for markfirbenene bestående af 10-15 sten ca. 30 cm i diameter.Disse sten lægges ved foden af firbensbanketten.

3)      Rådgiveren videregiver oplysningerne til entreprenøren med angivelse på tegning og i beskrivelse.

……………………………

Møde med Kystdirektoratet onsdag den 02. juli 2014 kl. 11 ved oversvømmelsesdiget på Gniben, Sj Odde.

Deltagere:

Kystdirektoratet: Line Henriette Broen, Thorsten Piontkowitz

Kommunen: Erich Wederkinch, Rasmus Kruse Andreasen

Rådgiver: Morten Rosbæk

Digelaget: Ivar Green-Paulsen, Nils Pinholt

Grundejere:

- Grundejere nord for diget, 3 grundejere af 4

- Grundejere fra de 4 nordligste grunde i digelaget: 2 grundejere, Kirsten og Niels Christian Vesterlyng

 1.A.      Start af vandring og dialog på stedet, ved Engvibevej.

Kystdirektoratet startede med at påtale den manglende græsvækst, og den sparsomme muld på det etablerede dige..

Kystdirektoratet udmeldte at muldlaget var for tyndt, det skulle mindst være 5 cm for at sikre vækst.

Der skulle påføres muld, nye græsfrø med den rette græsblanding (som Thorsten Piontkowitz vil sende oplysninger om), og om nødvendigt gødning og vanding, for at sikre græssets vækst og tilstrækkelig roddannelse til at sikre diget mod erosion.
Arbejdet skal foretages indenfor 4 uger, dvs 1. August, for at få effekt. `Vandes om nødvendigt.

Digelaget oplyste, at den manglende spiring var påtalt adskillige gange overfor digelagets rådgiver og entreprenør.
Endvidere er ukrudt væksten, der hæmmede græsset i den sydlige del påtalt overfor digelagets rådgiver og entreprenør.

Digelaget har tilkaldt en græsekspert til besigtigelse og uvildig vurdering græssets tilstand og forslag til tiltag. Mødet afholdes på stedet torsdag den 3. Juli. Græs entreprisen vil blive gennemgået med græsekspert, idet man ikke mente, at kunne komme længere med entreprenøren. Der er tilbageholdt penge til mangelafhjælpning ag græsentreprisen.

Rapporten om græsvækst forventes modtaget medio juli, og ny såning igangsat omkring 1. August.

Rådgiveren henvender sig til entreprenøren - på baggrund af den manglende græsvækst,
- det manglende græs og græsrodnet, som kan have alvorlige følger for manglende sikkerheden for digets modstandsevne overfor bølgepåvirkninger fra storme fra Kattegat.
 - mangler i forhold den udbudte græsentreprise og græsspecialistens udtalelse
- udføres af ny græssåning 1. August m.m. for de tilbageholdte penge.

 1. B.      Herefter gik man til Gåsegangens nedgangen til vandet.

1)      Kystdirektoratet blev gjort opmærksomme på, at diget på strækningen nord for Gåsegangen ikke var etableret den 6. december, at det således var Bodil der havde skabt erosionen og hullerne i de private grunde nord for diget, samt beskadiget diget på en strækning af ca. 80 m syd for Gåsegangen. Etableringen af diget startede i 2013 ved Gåsegangen og arbejdede sig syd over.
Etableringen af diget nord for Gåsegangen startede først i 2014.

2)      Første punkt på samtalerne var læsideerosion.
Kystdirektoratet udtalte, at skaderne syd for stensætningen nord for diget, skyldtes delvis læsideerosion og delvis vindretning og bølgehøjde, samt retning.
T P, Kystdirektoratet, fandt det overvejende sandsynligt at der er særlig stor havdybde i dette område, hvilket vil resultere i at bølgerne ikke rides af inden de rammer kysten, og at det forhold nok vil resultere i at der skal forventes særlig stor erosion ud for de 4 grunde nord for oversvømmelsesdiget.

3)      Kommunen anførte, at der i digelagets vedtægt stod, at havbundsdybder ud for diget skal pejles i år 0 ( når oversvømmelsesdiget er færdigmeldt) for at vurdere hvor der skal påfyldes ral, som ralfodring.
Denne pejling kunne udvides til de nordlige grundejere, med fordeling af omkostningerne, for at vurdere fremtidige foranstaltninger.

4)      Fremtidige foranstaltningsmodeller blev af Kystdirektoratet beskrevet som sandfodring, ralfodring og bølgebrydere.
Hvis der etableres bølgebrydere, som de kendes fra Nordsjælland, skal de være ca 40 m lange, men indbyrdes afstand på 25 m. Rådgiveren vurderede at de vil koste et sted mellem ½ og 1 mill. Kroner.
Man forstillede sig at hele strækningen fra Havnen til Forsvaret skulle inddrages i en fælles løsning

5)      Kystdirektoratet anførte, at dette krævede en ny kap 1 sag til behandling i Kystdirektoratet. Digelagets bestyrelsesmedlemmer fralagde sig på stedet denne arbejdsopgave med henvisning til den meget langtrukne, tidskrævende og problemfyldte kap 1 sag for opførelse af diget.

Der var mange luftige bud på hvad der kunne gøres, hvem der skulle gøre det og anden snak.

Odsherred Kommune konstaterede til sidst, at der var givet tilladelse til opførelse af stensætningen ud for de 4 grunde nord for diget, men uden fiberdug, a.h.t. de fredede markfirben.

De 4 grunde nord for Gåsegangen, ønsker også tilladelse til stensætningen ud for deres grunde, og forstod at men uden fiberdug. KD så ikke det store problem i at opnå tilladelse efter de havde besigtiget forholdene

For at sikre oversvømmelsesdiget, ville bestyrelsen overveje, at sikre digets nordlige ende med ralfodring i vandkanten ud for diget, med midler fra dette års budgetterede omkostninger til ralfodring.

6)      Mødet afsluttede uden anden konklusion end beskrevet ovenfor.

 --------------------- 

C. Møde med græskonsulent Asbjørn Nyholt den 3. juli 2014

Deltagere: Nils Pinholt, Ivar Green-Paulsen

Rapporten forventes afrapporteret inden 10. juli.

1)      Udbudsmaterialet blev gennemgået.

2)      Projektets fremdrift blev gennemgået.

3)      Terminer dige opbygning, græssåning etc., udbudt og udført, blev gennemgået.

4)      Diget blev besigtiget, der blev fundet mange græsfrø, uden spiring, der var spiring i enkelte af amme græsset, det mere hårdføre græs, som skulle slå rødder og danne værn for det kommende ”rigtige græs” som udvikler sig med kraftigere roddannelse.

5)      Ukrudtet mod syd blev undersøgt, der blev fundet mange græsfrø uden spiring mellem bynken.
Entreprenøren skal iht. projektet sørge for at fjerne ukrudtet.

6)      Græskonsulenten anså ikke græsvæksten som tilfredsstillende, op anså den tidlige såning i marts, en kold april med megen nedbør og entreprenørens valg af sprøjtegræs som årsagen.
En såning sidst i april, et muldlag på 5 cm, ukrudts bekæmpelse og vanding ville sikre græsvækst.

7)       Status og tiltag
Der skal tilføres 5 cm muld (som også er i lighed med kystdirektoratets anbefalinger) ny såning, primo august samt gødning, ukrudtsbekæmpelse og vanding efter forholdene så græstæppet udvikles inden ultimo september / november, og dermed er forberedt til efterårs og vinterstorme.

8)      Rådgiveren blev under mødet kontaktet, for straks at påtale alvoren og ovenstående iagttagelser overfor entreprenøren, med krav om udbedring/ svar straks, så arbejdet kunne foretages primo august.
Det skal oplyses digets entreprenør, at såfremt arbejdet ikke igangsættes betids, vil det, grundet betydningen for digets sikkerhed og krave fra Kystdirektoratet,  kunne overdrages til anden entreprenør, for de i dige projektet tilbageholdte penge.

 ---------------- 

D. Møde med forsikringsselskabet Gjensidige. 23 juni 2013

Deltagere:

Forsikringsmæglervirksomheden Willis

Gjensidige forsikring

Rådgiveren Morten Rosbæk

Digelaget Ivar Green-Paulsen

Rådgiverens oplysninger om skadesomfanget på ca. 490.000 kr. blev genstand for en kraftig analytisk gennemgang. Samtlige poster blev vendt og vurderet. Der blev spurgt til afværgeforanstaltninger, konstruktion og færdiggørelses tempo, herunder hvorfor digets anlæg ikke var færdigt den 6. december m.v.

Gjensidige ville vurdere oplysningerne og vende tilbage.

Gjensidige vendte tilbage den 27. juni:

Af kravet på de 488.518 kr. kunne man ikke godkende 61.000 kr. til diverse småting.

Der var en selvrisiko på 30.000 hvorfor erstatningsbeløbet på 396.000 er udbetalt til digelaget.

Digelagets bestyrelse godkendte erstatningsbeløbet, til udbetaling af skadeserstatningen.

 ------------------ 

E. Taksationskommissionens afgørelse
Erstatninger:

Digelaget blev af kommunen den 3. juli orienteret om, at 2 grundejere havde klaget over taksationskommissionens afgørelse med erstatning til 3 grundejere på hver 15.000 kr.

Ørnevej 23 klagede til overtaksationskomiteen over afgivelse af grund,
Duevej 49 klagede over flere ting.

Digelagets bestyrelse har efter overvejelse besluttet ikke at fremsende et partsindlæg / evt. en kontraklage, idet omkostningerne hertil, ikke forventes at stå mål med resultaterne. Ifald indbliksgenerne kommer på tale vil digelaget dog forbeholde sig sin stilling, hvis dette punkt kommer på tale.

Sagen kan forventes at trække ud.

Årsregnskab januar 2013 - december 2013

Kære medlemmer af digelaget:

På generalforsamlingen blev regnskabet forelagt og behandlet.

Efter vedtægterne skal årsregnskabet være tilgængeligt senest tre uger inden generalforsamlingen. Det var det ikke, fordi årsregnskabet endnu ikke var færdigt.

Selv om der ikke på generalforsamlingen var bemærkninger til årsregnskabet, skal den formelle frist naturligvis overholdes, og den formelle godkendelse blev derfor udskudt til en senere generalforsamling.

Vores dirigent afholder derfor torsdag den 24. juli 2014, kl. 13, på sit advokatkontor (Langelinie Alle 35, 2100 København Ø) den formelle generalforsamling (med eneste dagsordenspunkt: godkendelse af regnskabet for 2013). Vi henviser til vedhæftede brev.

Ingen medlemmer har udtrykt ønske om en generalforsamling, og det er ikke vores forventning, at nogen vil deltage, men formalia skal naturligvis overholdes.

Vi vender snarest tilbage med en statusrapport om diget.

Jeg sender indkaldelsen i den næste mail.

Mange venlige hilsener

Ivar Green-Paulsen

Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Ejendomsskat

Hermed en vejledning fra skat om, hvordan man retter i sin skat for ejendomsværdiskat for de dage huset har været ubrugeligt på grund af oversvømmelse og genopbygning.

 • Gå ind under "Ret årsopgørelsen".
 • Find ejendommen (i bunden) og klik på vis.
 • Tast antal dage ejendommen har været ubebolig i 2013 i rubrik 195

Hvis du ønsker at rette for 2014, gør du det under "Ret forskudsopgørelsen". Her taster du det antal dage du forventer ejendommen er ubebolig i 2014. I marts 2015 skal du indberette det antal dage det endte med i 2014.

Taksations kendelse

04.06.2014

Erstatning til 3 grundejere som kompensation for indsigtsgener:

Kendelse:

Det forhold, at der ved etableringen af diget, der har et almennyttigt formål, sker afbrydelse af direkte adgang til strandarealet for de bagvedliggende lodsejere, men ikke for til diget tilstødende lodder kan ikke danne basis for erstatning, medmindre der forligger ganske særlige forhold, f.eks. gener, der udelukkende er forårsaget af anlæggets etablering, særlig når henses til at digets anlæggelse på sigt vil betyde en sikring mod oversvømmelse, eventuelt hertil en forøgelse af ejendommens handelsværdi jfr. vejlovens § 51, stk. 2, jf. kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 3.

Fra denne generelle vurdering af de til diget tilstødende ejendomme skiller 3 ejendomme sig ud fra de øvrige, nemlig tre ejendomme, der støder op til passagerne over diget. Uanset bestemmelsen i Vedtægt for Digelaget Gniben § 5, stk. 3, jf. stk. 2, finder kommissionen, at den færdsel, der vil krydse diget til stranden via passagerne vil opnå en betydelig indsigt i de direkte tilstødende parceller, nemlig matr. nr. 2 gs Yderby, Odden, matr. nr. 2 de smst. og 2 db smst., svarende til lb. nre. 1, 11 og 12, stødende op til passagerne, der løber i forlængelse af Ørnevej og Engvibevej, hvor digekronen ligger betragteligt over de 3 tilstødende grundes terræn.

Ud fra foran nævnte gene i form af betydelig indsigt på de nævnte 3 matrikler fra digekronen findes erstatningen konkret for disse 3 ejendomme at burde fastsættes til 15.000 kr. pr. grund, hvilken erstatning af Taksationskommissionen anses som en konkret ulempeerstatning, der går udover de ved digets anlæggelse affødte fordele for alle ejendomme i området.

Udsættelse af ekstraordinær generalforsamling

Digelaget Gniben Sjællands Odde

Glostrup 23. maj 2014

Til medlemmerne af digelaget

Bestyrelsen har på sit møde i dag måtte beslutte at udsætte den ekstraordinære generalforsamling og indvielse af diget, oprindeligt planlagt til den 1. juni kl. 14.

Afleveringsforretningen og forsikringsspørgsmålet er ikke endeligt afklaret, hvorfor det forventes at den ekstraordinære generalforsamling og indvielsen først kan afholdes, når endeligt regnskab foreligger efter sommerferien.

Forsikringssagen udgør et gennem rådgiveren modtaget All Risk krav fra entreprenøren på lidt under 500.000 kr.

Herudover er der i aftalen leveret ekstra ler til forstærkning af diget nord for Gåsegangen for ca. 240.000 kr. Yderligere lermængder for 182.000 kr.,  grundet Bodil, er medtaget i forsikringsopgørelsen, og ca. 70.000 kr. efter den endelige opmåling af forbrug.

Ekstra omkostninger bestilt under opførelsen (køreplader m.v.) udgør ca. 18.000 kr.

Som det ses er der så mange udestående punkter, som nødvendiggør en udsættelse af den ekstraordinære generalforsamling og indvielse af diget.

Mange venlige hilsner

Ivar Green-Paulsen

Formand for bestyrelsen

Digelaget Gniben Sjællands Odde

Godt nyt til stormflodsramte

10. april 2013

Folketinget har vedtaget en udviddelse af stormflodsdækningen til dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.

Læs mere på dette link:

Stiftende generalforsamling

26. marts 2014

Digelaget Gniben – Sjællands Odde

Herved indkaldes til stiftende generalforsamling i Digelaget Gniben – Sjællands Odde

Tid:   Søndag d. 27. april klokken 12.00 – 14.00

Sted: Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling: 

 • Valg dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af foreløbigt regnskab
 • Forelæggelse af budget for 2014 og 2015:

Der opkræves i alt 200.000 kr. vedligehold af ral, græsslåning og eftersyn af diget for 2014, ligeledes for 2015. Beløbet svarer til mellem 933 og 1359 pr. parcel, afhængig af grundenes kotehøjde. Beløbet er tidligere fastlagt af Odsherred kommune og opkræves via ejendomsskatten.

 • Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Den siddende bestyrelse var oprindeligt medlemmer i Kystgruppens bestyrelse.

Ved starten af digets opførelse skulle Kystgruppens bestyrelse, iht. reglerne fra Odsherred Kommune, overgå til en midlertidig Digelagsbestyrelse frem til denne stiftende generalforsamling.

Ivar Green-Paulsen   - Sejer Strande                           villig til genvalg

Nils Pinholt              - Sejer Strande                          villig til genvalg

Peter Tinning           - Søgården                                 villig til genvalg

Carsten Borchorst     - Søgården                                 villig til genvalg  

Knud Rasmussen        - Hyldebo                                  villig til genvalg

Valgperiodelængde foretages første gang ved lodtrækning (3, 3, 2, 2, 1 år)

 • Valg af 1. og 2. suppleant
 • Valg af revisor
 • Indvielse af dige
 • Evt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være

indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Ivar Green-Paulsen

Færdsel forbudt på diget

Afspærringsbånd opsat midlertidigt indtil permanente skilte opsættes

29.03.2014

Digelagets bestyrelse hører om flere tilfælde af uvedkommende gående personer på diget. Vi opfordre alle til at oplyse de "uvidende personer" om, at det ikke er tilladt at gå eller kondiløbe på diget. 

Der er d.d. opsat afspærringsbånd ved samtlige overgange og vi håber at dette kan sætte en stopper for generne.

Vi opfordre udlejere af sommerhuse, at oplyse lejerne om reglerne for færdsel på diget. 

Antal af stormflodsskader efter "Bodil"

3 personer på Rylevej i waders d. 6. december 2013

29.03.2014

Vi har nu fået opgørelse over antallet af ansøgninger til Stormrådet om erstatning efter stormen d. 6. december 2013 i Digelagets område.

Der er 77 grundejere der har søgt Stormrådet om erstatning. Erstatningsbeløbet er endnu ukendt.

Taksationskommissionsmøde

28.03.2014

Fredag d. 28. marts kl. 13 startede behandlingen af de indgivne "klager" over ekspropriationen, som blev gennemført for knap et år siden, ifm. anlæggelse af dige.

Det gennemgående tema for de fleste grundejere, var krav om erstatning for at have lagt jord til diget og "mistet" areal på vandsiden af diget.

7 ud af 10 indkaldte grundejere, var mødt frem i det gode vejr.

Taksationskommissionen besigtigede forholdene på enkelte grundejeres ejendom. Efter endt "digevandring" samledes alle de berørte grundejere, digelagets bestyrelse, kommune, advokater og Taksationskommissionen ca. 25-30 personer, i forsamlingshuset i Havnebyen for en afsluttende bemærkning fra de involverede parter. 

En endelig afgørelse fra Taksationskommissionen kan først forventes sidst i maj måned.

Vedrørende rentefradrag for lån til diget

28.03.2014

Digelagets bestyrelse har på vegne af alle grundejere, undersøgt om der kan gives fradrag for renteudgifter ifm. optagelse af lån til dige og afdrag af dette over 25 år.

Der er nu kommet et "bindende svar fra Skatterådet" på, om der er fradrag på den forholdsvis betalte andel af rente for den enkelte grundejer og afgørelsen er desværre "nej".

13.03.2014

Entreprenøren forventer at blive færdig med det sidste anlægsarbejde op til den kommende weekend 15/16. marts.

Alle maskiner vil blive trukket hjem. Såning af græs på diget afventer de rette temperaturer. 

Vandstand under "Bodil" stormen d. 6 december

13.03.2014

Vi har nu fået fastslået at vandstanden d. 6. december nåede en vandstandshøjde i vores område på 1.89 m over dagligt vande.

Denne oplysning er fremkommet ved at landmåleren, som er tilknyttet digeprojektet, har kunne foretage målingen ud fra de tydelige vandstandsmarkeringer, der er afsat på sommmerhusene i vores område.

Ny praksis for afskrivninger

19.02.2014

Stormrådet har besluttet at ændre sin afskrivningspraksis i forbindelse med opgørelse af bygningsskader.

Praksis vedrørende privat løsøre og erhvervsbygninger og -løsøre fastholdes som hidtil.

Nedslag i Ejendomsværdiskat

Jvf. nedenstående link er der mulighed for at få nedslag i ejendomsværdiskatten i den periode hvor sommerhuset er ubeboeligt pga. stormflodsskader.

Nedenstående link omhandler perioden efter stormfloden i 2006. Brug dette som rettesnor for at få nedslag for perioden 2013/2014.

Der findes mere generelle noter om det på Næsbystrands hjemmeside.

Nu er diget lukket

05.02.2014

Det er en stor dag, nu hvor enderne på diget er nået sammen og diget lukker af for fremtidige oversvømmelser.

Lerdiget ligger i kote 2,0.

Der resterer følgende arbejder:

- reparation af de 2 grunde syd for Gåsegangen, som starter med udlægning af jernplader  i denne uge.

- der etableres  overkørsler ved de 4 veje, med indbygning af 30 cm stabilgrus.i øvre lerlag. Det er allerede udført ved Bülowsvej. 

- etablering af de 4 nordlige grunde, hereefter er vi sikret op til kote 2,35. Det forventes at ske i uge 9, Vi er pt i uge 6.

- regulering og tilkørsel af ral 

- terrænregulering og oprydning langs diget

Anmeldelse af stormflodsskader

Husk!

Sidste frist for at anmelde stormflodsskader på sommerhuse til Stormrådet er senest 2 måneder efter stormflodshændelsen.

DVS. senest d. 5.  februar.

Status 08.01.2013

Fra Finn-Erik Enderlein

Kl 11: Klart og tørt vejr.

Fuld aktivitet med 5 mand der arbejder mellem Engvibevej og Rylevej.

Både dræn- og digearbejde.

Oprydning og reparationer efter oversvømmelse

06.01.2014

Der er rigtig mange sommerhusejere der er i gang med at få udbedret stormflodsskader.

Det er desværre langt fra alle omkostninger der dækkes af Stormrådet og selvrisikoen er stor.

Digelaget gør derfor opmærksom på følgende fra SKAT:

Skader på grund af storm 

Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, for eksempel på grund af stormene den 28. oktober og 5. december 2013, og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du sparer ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag.

 • Du kan først indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i foråret 2014, da systemet ikke er klar før.
 • Du kan få håndværkerfradrag for 2013, hvis arbejdet er udført i 2013 og betales senest den 28. februar 2014.
 • Hvis arbejdet er udført i 2013, men først betales den 1. marts 2014 eller senere, får du fradraget i 2014.

Vedr. indbetaling for dige

23.12.2013

Husk

Sidste frist for kontant indbetaling for dige er d. 31.12.2013

Beløbet skal indbetales til Nordea Bank i Holbæk på:

Reg.nr.: 2730 konto nr. 0717 646 274

Kote

0-100     -  67.000 kr.

100-130  -  53.000 kr.

130-160  -  40.000 kr.

160-195  -  26.000 kr.

Såfremt beløbet ikke er modtaget denne dato, betragtes man som betaler i den anden kategori, hvor man betaler over 25 år, via ejendomsskatten til et fast forrentet lån.

Kote

0-100     -  4.700 kr.

100-130  -  3.700 kr.

130-160  -  2.700 kr.

160-195  -  1.700 kr.

Der henvises til tidligere udsendte brev d. 9. november 2013 fra Digelaget.

En endelig opgørelse over det faktiske beløb (+-) vil finde sted medio 2014.

Status på digebyggeriet

19.12.2013

Entreprenøren har haft travlt med oprydning efter stormen og pumpe det sidste vand ud af området. Spundsarbejdet ved Engvibevej, hvor der skulle lægges et reservedrænrør under diget, er netop blevet færdigt. 

Entreprenøren vil straks efter jul, fortsætte med digebyggeriet med fuld styrke. 

Mens I venter på taksator

16.12.2013

Husk:

 • Tag billeder, som dokumentation, af løsøre som I kasserer som vandskadet
 • Tag billeder, som dokumentation, af bygningsskader som i selv udbedrer eller får udbedret af håndværker

I skal være opmærksom på at skimmelsvamp trives rigtig godt i fugtigt miljø og at der kun går få dage/uger før skimmelsvampen kan spores i bygningsdelene.

Sørg for at affugte huset evt. efter aftale med Stormrådet/forsikringsselskabet for betaling af strømforbrug og affugter. El-måler skal aflæses.

Erstatninger efter stormfloden

De markerede kyststrækninger er dækket af stormflod.

Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i store dele af landet efter stormen i sidste uge.

Stormrådets afgørelse betyder, at alle de skaderamte har mulighed for at søge om erstatning.

Gniben er hermed erklæret for stormflodsramt.

Læs også om fremgangsmåden på:  http://www.stormraadet.dk/

Flere vejstrækninger er nu til at køre på

Beredskabsstyrelsen har søgt ly for regnen

08.12.2013

Det er nu muligt at køre på vejene i Hyldebo og Sejer Strande. Mange grunde står dog stadig under vand.

Der er fortsat vand på det nederste stykke af Ørnevej, Rylevej, Engvibevej og Mudderklirevej. Duevej fra nr. 1 - 27 står under vand.

Beredskabsstyrelsen har sidst på eftermiddagen pakket sammen, da situationen ikke længere vurderes at være akut. De flytter deres udstyr til Jyllinge hvor behovet er større.

Vandstanden falder, skaderne er omfattende

08.12.2013

Beredskabstyrelsen fra Thisted er på Engvibevej med ca. 6 mand og pumpegrej, som kører på fuld tryk. Der pumpes 20.000 l i minuttet. 

Entreprenøren har gravet en kanal i raldiget ud for Engvibevej. Her strømmer ligeledes 20.000 l ud i min.

NVE/SEAS har udskiftet det brændte el-skab på Engvibevej og Bülowsvej og kl. ca. 13 var der strøm til alle husene i hele området.

Skaderne på husene er omfattende. Husejerne skal som udgangspunkt selv sørge for at begrænse skadeomfanget og hurtigst muligt kontakte f.eks. Falck for opsætning af affugter hvor der er fugtproblemer. 

Stranden er ikke til at genkende. Der er ralsten helt frem til digefoden. Ved Gåsegangen og ca. 50 m syd herfor er der skyllet noget af det nye dige væk (ikke digebrud). Dette er ikke værre end at det let kan repareres. Resten af diget ser pt. uskadt ud. 

Nord for Gåsegangen har havet taget ca. 20 m ind af grundene.

Vandstanden falder drastisk + ADVARSEL

El-skab brænder

07.12.2013

Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen er fremme med nødstrøm til pumpestationerne, så de kan komme i funktion igen.

Entreprenøren er på vej med afspæringsmateriel omkring Spunshullet ved stikvejen på Engvibevej til stranden.

07.12.2013

ADVARSEL: Ved stikvejen til stranden ved Engvibevej har entreprenøren udgravet et dybt hul til spuns, hvor der skal lægges et ekstra rør for afdræning. Dette hul er meget vanskeligt at se så længe der er oversvømmet. Vi advarer mod at benytte denne stikvej ned til stranden.

Vandstanden er faldet med ca. 1 m her til morgen. Det gør det muligt for mange at kunne nå frem til deres huse iført gummistøvler.

Der er stadig ingen strøm i en stor del af området, efter flere el-skabe brændte.

Det er oplyst at de 4 grunde nord for Gåsegangen har mistet ca. 7 m grund.

Vandstanden i går vurderes til at have været ca. 30 cm højere end ved sidste oversvømmelse i 2011, hvor den var omkring 130 cm over dagligt vand.

Stor oversvømmelse af vores sommerhusområde

06.12.2013

En hidtil uset stor oversvømmelse har ramt vores sommerhusområde. Vandstanden er ikke tidligere set så høj. Der er rigtig mange sommerhuse der har fået vand ind, også mange af de sommerhuse, som tidligere er gået fri.

Diget nåede desværre ikke at blive bygget færdigt. Der mangler dige fra Ørnevej til Engvibevej.

Strøm er afbrudt i store del af det oversvømmede område. Flere el-skabe er kortsluttet og brændt.

Mange dæksler fra septitanke og vandmålerbrønde flyder rundt i området.

Vi kan opfordre ejerne til at besigtige deres sommerhus for at få et overblik over skadeomfanget.

Skader skal meldes til Stormrådet og husforsikringen (indbo)

Risiko for oversvømmelse

04.12.2013

Risikoen for at der kommer oversvømmelse af vores sommerhuse ser desværre ud til at blive en realitet. Oversvømmelsen denne gang adskiller sig ved at være langvarig, med en konstant høj vandstand gennem en hel dag.

Der mangler at blive bygget dige fra Engvibevej og frem til syd for Ørnevej

Det naturlige raldige langs stranden kan lige klare en vandstand på max. 100 cm.

Vandstanden i prognosen holder sig konstant på 130-139 cm. det meste af fredag.

Nyheder

 03.12.2013

Der er varslet storm over Danmark torsdag d. 5 og fredag d. 6. december. I stormvarslingen fra DMI indgår forhøjet vandstand i indre danske farvande.

Vi ved, at det kan betyde stormflod og risiko for oversvømmelse af vores sommerhuse.

Diget er pt. bygget fra Gåsegangen til Engvibevej i den nordlige ende og fra Pilekrogen i Syd til og med Gf. Sejer Strande. Dvs. at der mangler dige fra Ørnevej syd til Engvibevej.

Der er derfor endnu ikke nogen beskyttelse mod oversvømmelse

Vi kan opfordre grundejere i risikoområdet om at tage deres forholdsregler i tide og sikre f.eks. inventar mm.

26.11.2013

Digebyggeriet

Materialepladsen og lagerplads for ler flyttes fra Engvibevej til Rylevej.

Der lægges drænrør langs digefoden på landsiden mellem Gåsegangen og Engvibevej

Der bliver pt. spunset ved digeoverkørsel Engvibevej. Reservepumperør for drænvand lægges ned under diget på dette sted.

Der er nu ryddet det sidste stykke skov mod syd frem til Pilekrogen.

Entreprenøren arbejder fra Syd mod Nord dvs. fra Pilekrogen og op mod Engvibevej.

Det har været nødvendigt at pumpe vand væk fra området nord for Engvibevej efter stormen. Vandet er væk nu.

Man regner med, at diget er færdigt omkring jul, og derefter lidt andet arbejde efter jul afhængig af vejret

23.11.2013

Digebyggeriet er nu nået frem til Duevej 15 ved Engvibevej.

Der er etableret en fiberforstærkning søværts i digefoden, hvor firbensbanketten senere anlægges.

På et tidspunkt skal entreprenøren trække ral ud som er skyllet ind i forbindelse med tidligere oversvømmelser. Der er enkelte grundejere der stadig har joller, borde og bænke stående på vandsiden af diget. Grundejerne opfordres snarest til at flytte disse ting om på landsiden af diget, så entreprenøren kan udføre sit arbejde.

Entreprenøren beder om forståelse og hjælp fra grundejerne i anlægsperioden. Entreprenøren kører med en del store lastbiler på vejene ned til vandet og beder om, at vi ikke parkerer eller hensætter ting så det er vanskeliggør at passere stedet.

04.11.2013

Vedr. Færdsel på diget

Diget er under udførelse og der er mange nysgerrige og interesserede, der følger med i anlægsarbejdet. 

Bestyrelsen har fået flere tilkendegivelser fra grundejere i 1. Række, som ikke er begejstrede for, at der går folk på diget og dermed på private grunde.

Digelagets bestyrelse opfordrer derfor alle til at respektere den private ejendomsret og alene betragte anlægsarbejdet af diget fra de 4 stikveje Bülowsvej, Ørnevej, Engvibevej og Gåsegangen. 

----------------------------------------------------------

Lagt på d. 3. oktober 2013

Aktuel orientering fra Kystgruppe & Digelag

3. oktober 2013

Digebyggeriet starter mandag den 7. oktober

Vel at mærke i 2013!

En klage fra én enkelt grundejer satte i begyndelsen af denne uge en brat stopper for den planlagte start på det længe ventede digebyggeri. Transportministeriet - der også tager sig af digeprojekteringer - fortalte undertegnede, Ivar Green-Paulsen, formand for Kystudvalg og Digelag Gniben, at klagen ville have opsættende virkning.

Akkurat dén besked var den værst tænkelige: Den ville betyde endnu et år med hjertet i halsen, hver gang det i vinterens løb ville blæse hårdt på Gniben.

Kystudvalgsmedlemmer og dele af Digelagets bestyrelse gik omgående igang med at analysere klagens substans. Da flertallet ikke fandt belæg for, at klagen burde have opsættende virkning blev der bl.a. taget skriftlig kontakt til ministeriet. Kunne man give dispensation? Kunne man behandle sagen ekstraordinært hurtigt? I så fald kunne digebyggeriet måske alligevel nås inden nye stormfloder truede. Måske.

Og så kom løsningen på den penible situation fra en uventet kant: Klager trak selv onsdag sin klage tilbage og meddelte ministeriet dette via sin advokat. Det er ikke forkert at sige, at den opmuntrende nyhed var tilfredsstillende for de valgte repræsentanter i Kystudvalg og Digelag. De glædede sig på alles vegne og viste respekt for, at klager efter grundige personlige overvejelser ønskede at ændre sin beslutning.

Dermed er der nu ikke længere hindringer for gennemførelse af det gennem fem år projekterede dige på Gniben Vest! Kontrakten er underskrevet! Hermed kan den fysiske side af arbejdet straks gå igang. Anlægsarbejdet ventes færdigt efter 3 måneder, dvs. ved dette års udgang ­ i kapløb med tiden og vejret.

Udbuddet betyder, at diget formentlig bliver ti procent dyrere end budgettet hidtil har vist, men da lånet optages i Kommunekredit med tilbagebetaling over 25 år - til en særdeles favorabel rente, lavere end det budgetterede banklån – ja, så bliver ydelserne nogenlunde de samme som hidtil antaget.

.

Straks mandag den 7. oktober holder et medlem af Digelagets teknikergruppe opstartmøde med entreprenør C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S og Digelagets rådgivende ingeniør, Morten Rosbæk. På mødet drøftes en tidsplan, byggeriets takt, byggepladsindretning, hensyn til stedlige forhold ligesom det besluttes hvilke områder, man først skal starte i.

Herefter kan grundejere på især Ørnevej, Duevej, Bülowsvej og Engvibevej forvente larm og trafik fra større maskiner. De fire veje bliver tilkørselsveje for materialer mm i perioden. Efterårsferien bliver således en del anderledes end vanligt! Især Engvibevej vil mærke dette, fordi der dér yderligere skal graves et ekstra drænrør ned. Det trækkes ud under diget, for at sikre mulighed for øget pumpekapacitet.

På et senere tidspunkt vil vi elektronisk genfremsende en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan diget opbygges, vedligeholdes, hvad det forventes at kunne holde til – og mere præcist hvordan og hvilken betaling der bliver tale om.

Som bekendt nedsatte Odsherred Kommune Digelaget Gniben den 28. juni i år - for dermed at få en juridisk enhed med ansvar for byggeriet. Efter indstilling fra Kystudvalget udpegede Kommunen i første omgang selv medlemmerne. Senere vil digelagets medlemmer stemme om valg til bestyrelsen.

Følgende medlemmer blev udpeget:

Formand Ivar Green-Paulsen Green-Paulsen, Bülowsvej 64, tlf. 47313318. Email: greenpaulsen@mail.tele.dk

Carsten Borchorst, Engvibevej 20 , email carb@ramboll.dk

Nils Pinholt, Bülowsvej 70, email: nilspinholt@webspeed.dk

Peter Tinning, Rylevej 15, email: petertinning@yahoo.dk

Conny Nøhr Korsholm, Duevej 23 email: cnk@novonordisk.com (udgået af bestyrelsen oktober 2013).

Birgitte Andersen (indtrådt i Digelagets bestyrelse oktober 2013), Engvibevej 11, email: birgitteandersen01@gmail.com

Øvrige nyheder

Nyt initiativ

Der bliver indenfor relativt få dage oprettet en hjemmeside

Kommende informationer vil fremover blive bragt på denne side. Det er altså dér du skal holde dig opdateret.

OBS!

Vi har brug for din mailadresse.

Venligst send den til landskabsforvalter i Odsherred Kommune, Rasmus Kruse Andreasen på email raka@odsherred.dk.

Udskiftning i Digelagets bestyrelse

Conny Nøhr Korsholm fra Søgården Grundejerforening har meldt fra som bestyrelsesmedlem i Digelaget. Medlemmerne af Kystudvalg og Digelag ønsker at udtrykke stor tak til Conny for hendes mangeårige indsats for at tilvejebringe det dige, der nu endeligt kan bygges.

I Connys sted indtræder 1. suppleant Birgitte Andersen, formand for Søgården Grundejerforening, herefter som medlem af Digelagets bestyrelse. Birgitte har i adskillige år lagt et stort arbejde dels i bestyrelsen for Søgården, dels i Kystudvalgets bestræbelser på at få et dige til beskyttelse mod kommende stormfloder.

Venlige hilsener

På vegne af Digelag og Kystudvalg

Ivar Green-Paulsen

Formand

PS: Eventuelle spørgsmål kan rettes til mig på telefon 47313318 eller mobil 40917000.