Diget gennem tiden 2018+2019

Muldvarper på diget


Dec. 2019


Hen over jul og nytår er der konstateret muldvarper flere forskellige steder på diget.


Digelagets bestyrelse har kontaktet et skadedyrbekæmpelsesfirma, som vil gå diget igennem for muldvarper.


Bekæmpelsen vil finde sted umiddelbart efter nytår og vil blive foretaget 3 - 4 gange over en periode.


Ralsammenskrab


Lørdag d. 5. oktober vil der blive foretaget ralsammenskrab på stranden i hele digets længde.


Det betyder, at der vil køre en “gravko” på strandarealet denne dag. Gravkoen skraber og flytter på ralstenene, således at der kommer en “ralvold” mellem diget og vandet, som udført også tidligere år.


Markeringspæle ved drænbrønde langs diget


Digelagets bestyrelse har opsat permanente markeringspæle med blå top ved drænbrønde langs digefoden.


Pælenes funktion er, at markere brøndene placering for gartneren, der slår græs på diget. Gartneren har ønsket denne markering for at undgå risikoen for skader på slåmaskinen.


Private hegn bedes holdt min. 1 m fra digefoden af hensyn til gartnerens græsslåningsmaskine.


Græsset på diget forventes slået senes 1 uge før Sankt Hans.


Der er opsat pæle følgende steder:


Bülowsvej 68

Ørnevej 19

Duevej 5, 11 og 35

Vedr. forbudt færdsel på diget


Mail til grundejerne i Gf. Søgården,- Sejer Strande, - Hyldebo, - Søhusvej mf.


Mail til beboerne vest for Gnibenvej.:


Færdsel på diget er ikke tilladt!
Som følge af flere ubehagelige hændelser fra besøgende der ikke respekterer vor skiltning, er det nødvendigt at indskærpe, at færdsel på diget ikke er tilladt.


En af årsagen er, at græsvæksten er en væsentlig del af digts konstruktion, idet den holder sammen på diget. Græsset passes og plejes for at sikre diget.


Såfremt græsset nedslides, vil bølgerne ved højvande kunne forårsage et digebrud idet digets styrke mod bølgepåvirkning vil være væsentligt reduceret.


Desuden ligger Diget hen over private havearealer, hvor de berørte grundejerne heller ikke ønsker indblik fra offentlig trafik på diget.


I flere tilfælde er en påtale af færdslen blevet mødt med skældsord og bemærkninger om, at man har betalt til diget, hvorfor man gerne må gå der, senest 2 ældre par og 1 Schæferhund. I andre tilfælde har skoleklasser og hele mountainbiken cykelryttere i stærke vendinger nedgjort påtalen. Dette er ikke blot uanstændigt, men også uansvarligt overfor værditab hvis diget nedslides.
Skiltene med piktogrammerne er selvforklarende og udformningen er det der var muligt at få tilladelse til fra Kystdirektoratet.


Det er endvidere oplyst, at huse der udlejes, ikke altid på flere sprog gør opmærksom på, at man ikke må gå på diget, derfor ligeledes en opfordring til, at der særligt gøres opmærksom på dette i kontrakterne.


Vi regner med, at alle vil respektere forbuddet, idet Diget har en væsentlig funktion, og at sommerhusene siden 2013 har undgået oversvømmelser.
Vi henviser til digelagets hjemmeside www. digelaget-gniben.dk
Eventuelle spørgsmål til denne henvendelse kan rettes til undertegnede.


Mange venlige hilsener
Ivar Green-Paulsen

Formand for digelaget
Tlf.: 40917000

Generalforsamling 2019


Husk:

Generalforsamling d. 7. april 2019 kl. 11.30 i Odden Forsamlingshus.


Stormen Alfrida, januar 2019


Stormfloden d. 1 og 2. januar nåede en vandstandshøjde på 131 cm. Ca 14 dage tidligere fik vi retableret ralvolden langs stranden. Det viste sig igen at være så effektiv, med denne ralvold, at vandet stort set blev holdt væk fra diget.
Diget har heller ikke lidt skade denne gang.


Videoklip - Jens Blemmer


Retablering af ralvold d. 15. og 16. dec. 2018


I weekenden d. 15. og 16. december har Digelaget igangsat retablering af ralvolden langs hele forstranden, parallelt med i så godt som hele digets udstrækning.


I tilfælde af Storm, vil ralvolden virke som bølgebryder yde stor beskyttelse af diget.


Der vil komme til at køre en gravko langs stranden og flytte rundt på de sten der i forvejen ligger på stranden. Der bliver ikke tilkørt sten med lastbiler til retableringen.