Seneste nyheder

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2023


14. Maj 2023


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Digelaget Gniben- Sjællands Odde

Søndag den 4 juni kl 09.00 i Odden forsamlingshus Skoletoften 6 4583 Sjællands Odde

Dagsorden iht. Vedtægten:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Forslag fra bestyrelsen (ingen)
 7. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 21. maj 2023
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Ivar Green-Paulsen og Anders Torp Jensen Sejer Strande er ikke på valg (2025)
 10. Søren Gregersen (Søgården) og Jens Blemmer (Hyldebo) er ikke på valg (2024)
 11. Lene H. Poulsen (Søgården) er på valg kan genvælges
 12. Valg af suppleanter
 13. a) Hans Nørgaard Søgården kan genvælges
 14. b) Carsten Borchorst Søgården kan genvælges
 15. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revida revision i Holbæk v./ Carsten Hansen

 1. evt.

Bilag:

- Årsregnskab

- Budgetforslag


Muldvarper


28. September 2022

Firmaet Skadedyr Forbudt har idag bekæmpet muldvarpe i diget med kulilte.

Største koncentration af “skud” var udfor Bülowsvej 51-53.


Meld gerne tilbage hvis I observerer nye skud til digelaget:


mail:digelagetgniben@gmail.com

Ny skiltning på diget


August 2022


Digelagets bestyrelse har nu opsat ny skiltning på diget ved alle overgange.


Den nye skiltning skal meget gerne forhindre uvedkommen færdsel på diget, bedre end tidligere.


Opmåling af digehøjde


Februar 2022


1 x årligt foretages opmåling af digekronehøjden. Opmålingen foretages af landmålerfirma fra Nykøbing og finder sted fredag d. 25. feb. om formiddagen.


Opmålingen bruges af bestyrelsen til at lokalisere evt. sætninger i digehøjden. Når sætninger bliver af en vis størrelse, foretages en påfyldning af muldjord og eftersåning af græs, således at digekronens højde er ens i hele digets længde.Ralsammenskrab


Februar 2022


Stormen Malik var så kraftig, at ralvolden stort set er blevet jævnet ud. Digelagets bestyrelse har bestilt entreprenøren til at genskabe ralvolden hurtigst muligt.


Dette vil ske i weekenden d. 26 og 27 februar, hvis vejret tillader det.
Stormen Malik


30. Januar 2022


Efter at stormen har raset i aftes og i nat, er diget besigtiget her til morgen.

Der er ingen risiko for digebrud eller oversvømmelse over diget.


Diget har reddet os for en alt ødelæggende stormflod som kunne have givet op til 50 cm vand inde i sommerhusene.


Vandet står nu lidt op af digefoden og blæser vand/skum over diget enkelte steder, men i begrænset omfang.


Når vind og bølger lægger sig og vandet trækker sig tilbage, vil diget blive gennemgået igen.


Med venlig hilsen

Digelagets bestyrelse

Muldvarper


Januar 2022


Torsdag. 6 og fredag d. 7. Januar blev der foretaget bekæmpelse af muldvarper på diget. Det viste sig at der var ikke færre end 750 muldvarpeskud i alt.


Digelagets bestyrelse opfordrer grundejerne langs diget til meddele, hvis/når der observeres friske muldvarpeskud på diget, mail: digelagetgniben@gmail.com