Diget gennem tiden 2014

Vedr. passage af diget


Digelaget Gniben-Sjællands Odde Frederikssund 27-11-2014


Til kystgrundejerne.


Digelagets bestyrelse har efter henvendelse fra en kystgrundejer undersøgt mulighederne for båd transport og personadgang over diget på egen grund.


Efter henvendelse til Kystdirektoratet og Odsherred Kommunen samt med henvisning til vedtægten skal det fastslås at både og joller kan bæres hen over diget, hvis dette ikke beskadiger diget. Er det ikke muligt henvises der til de 4 dertil indrettede overkørsler, i forbindelse med grundejerforeningernes køreveje.


Efter dialog med myndighederne er det oplyst, at der ikke må foretages ændringer af dige konstruktionen, eksempelvis ved etablering af private båderamper mod diget og at vedtægterne skal følges, af hensyn til digets konstruktion og sikkerhed . Der henvises til vedtægtens §5 og §6


Det er tilladt Grundejerne i første række at passere diget på egen grund.


Myndighederne har på digelagets forslag godkendt, at der på landsiden af diget kan etableres én flytbar trappe i standardudførelse, der er tilpasset de stedlige forhold.


Det vil kunne imødekomme, at gangbesværede eller andre der har svært ved at passere diget.


Trapperne skal være flytbare af hensyn til den årlige græsslåning, som foretages 1 til 2 gange årligt i sommerhalvåret. Digelaget har aftale med ekstern entreprenør om græsslåningen.


Digelagets bestyrelse har udarbejdet en tegning af trappen, som må anvendes. Tegningen vedlægges.
Tanken er at man selv kan lave sin trappe, alternativt vil vi bede en lokal tømrer eller det lokale byggemarked om at give tilbud på trappen, så man kan købe sin trappe derigennem.


Mange venlige hilsener


Ivar Green-Paulsen

Formand for digelaget

Amsterdamhusene 52

3600 Frederikssund


Dette eks. er ikke tilladt

Ændringer på diget


19.11.2014


Vedr.: ændringer af diget

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er udført terrænregulerende arbejde på diget


Jeg har talt med kommunen om, hvordan digelaget forholder sig til dette indgreb, og kommunen har henvist til digelagets vedtægt, som er besluttet på et byrådsmøde efter afstemning med reglerne hos Kystdirektoratet.


Jeg henviser i dette brev til vedtægternes § 6 og § 5, hvor det tydeligt fremgår, at dette indgreb ikke kan tillades.


REGLER - HVEM der må krydse diget og private ramper


OVERORDNET
- græsbevoksningen på diget er en nødvendighed for digets skalsikring overfor oversvømmelser og trafik
- græsbevoksningen / skalsikringen på diget må ikke svækkes eller beskadiges

GRUNSDEJERE I 1. RÆKKE
- det er kun grundejere i 1. række der må krydse diget og det må kun ske ud for egen grund
- diget må ikke betrædes inden græssets styrke er opnået
- diget må ikke betrædes før Sankt Hans når græsset er slået 1. gang( det er planlagt medio juni)

PRIVATE RAMPER
- private ramper, trapper, stier eller lignende må ikke etableres

Der er etableret 4 overkørsler hvis man ikke kan løfte båden over diget på egen grund


Ivar Green-Paulsen

Formand for Digelaget Gniben Sjællands Odde

Amsterdamhusene 52

3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 33 18

-------------------


REGLER - HVEM der må krydse diget og private ramper


OVERORDNET - græsbevoksningen på diget er en nødvendighed for digets skalsikring overfor oversvømmelser og trafik - græsbevoksningen / skalsikringen på diget må ikke svækkes eller beskadiges


GRUNSDEJERE I 1. RÆKKE - det er kun grundejere i 1. række der må krydse diget og det må kun ske ud for egen grund - diget må ikke betrædes inden græssets styrke er opnået - diget må ikke betrædes før Sankt Hans når græsset er slået 1. gang( det er planlagt medio juni)
PRIVATE RAMPER - private ramper, trapper, stier eller lignende må ikke etableres


Der er etableret 4 overkørsler hvis man ikke kan løfte båden over diget på egen grund


Vedtægter:


Misligholdelse


§ 6. Beskadiges lagets dige eller foretages foranstaltninger i strid med vedtægterne kan bestyrelsen meddele skadevolderen påbud om at genoprette den tidligere tilstand.


Stk. 2. Efterkommes et påbud ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan bestyrelsen, efter accept fra Byrådet, foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. Udgifterne hertil kan opkræves på samme vis som ordinært bidrag til digelaget.


Stk. 3. Klage over bestyrelsens afgørelse kan indbringes for Odsherred Kommune.


Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 20 stk. 2, forfølges som politisag og straffes med bøde.


Anlæggets brug


§ 5 Diget må ikke beplantes, afgraves eller tilføres materiale. Bebyggelse og terrænreguleringer af enhver art på diget er ikke tilladt.


Græs på diget


18.10.2014


Efter at diget har fået et lag muld og tilsået med græs i september måned, har vi alle kigget længselsfuldt efter græsvækst.


Efter den sidste uges hæftige regn og jævn pæne temperatur er diget nu ved at blive grønt. Der ses mange græsspirer, som er godt på vej og at der sker noget dag for dag.


Vi kan konstatere at betingelserne for græsvækst nu er til stede.

Hærværk


18.10.2014


Det er ikke rart at konstatere at ét skilt ved Gåsegangen allerede har fået en hård medfart, trukket op af jorden, bøjet stang og afslået skilt.


Vi vil gerne henstille til sommerhusgæsterne om at værne om de fælles tiltag, vi gør, for at alle kan færdes på den rigtige måde ved og på strandarealet.


Skiltning


18.10.2014


Torsdag d. 9. okt. blev skilte opsat om færdsel på diget.


Skiltene ligger i design op af Skov- og Naturstyrelsens skilte. Digelagets bestyrelse håber meget at skiltningens budskab vil blive respekteret.


De sidste anlægsarbejder


17.09.2014


Entreprenøren er nu færdig med at lægge muld og så græs på diget.


De sidste forestående anlægsarbejder omfatter udlægning af ral i "hullerne" nord og syd for Gåsegangen, ral i "hullerne" nord og syd for Engvibevej, samt at tilrette firbensbanketten med lidt supplerende materiale.

Muld på diget


06.09.2014


Entreprenøren er nu i fuld gang med at lægge muld ud på diget.


Der er startet i den nordlige ende af diget ved Gåsegangen.


Græs på diget


I uge 37 udlægger entreprenøren et nyt og lidt tykkerelag muld på diget og sår græs.


Arbejdet forventes afsluttet i løbet af en uges tid.


Besøg fra Næsby Strand


Mandag d. 28. juli fik Digelaget besøg af repræsentanter fra en grundejerforening ved Næsby Strand, som står over for at skulle etablere et oversvømmelsesdige rundt om deres grundejerforening.


Digegruppen var repræsenteret ved formand Helen Trustrup og 4 øvrige medlemmer.


Peter Tinning og Carsten Borchorst fortalte om processen, som Digelaget havde været igennem de sidste 5-7 år.

Orientering til Digelagets medlemmer den 7. juli 2014


Møderesume efter møde med Odsherred Kommune onsdag den 02. juli 2014 kl 10


Emne: Firbensbanket ved oversvømmelsesdige på Gniben, Sj Odde.


Deltagere:

Odsherred Kommune: Erich Wederkinch, og Rasmus Kruse Andreasen

Rådgiver: Morten Rosbæk

Digelaget : Nils Pinholt, Ivar Green-Paulsen


 1. Græsvæksten på diget blev besigtiget, enighed om manglende/ingen tilstrækkelig græsvækst.
 2. Firbensbanketten blev ikke godkendt: Profil, højde, grus blanding og opbygning af skjulesteder er ikke udført korrekt.
  Der blev efter en del debat enighed om, at der tages udgangspunkt i firbensrapporten fra Amphi Consult, og tilladelsen fra kystdirektoratet/kommunen.
  Der mangler 15 cm ral/grus i højden
  Den eksisterende ral/grus sammenskrabes fra en ca 3 m´s bredde til en bredde på 2 m.
  Forkanten forsynes med en ny 30 cm front af ler blandet sand med hældningen 1:1½
  Tykkelsen af hele banketten, 50 cm, langs diget udformes denne nye front, med 2o m strækninger
  Skiftevis med
  - strækning med lerblandet grus i 20 m´s længde (som rådgiveren havde med som prøve)
  - strækninger med lerblandet grus i 20 m´s længde hvor ler indholdet var større end prøven.
  Der tilføres for hver 30 m et skjulested for markfirbenene bestående af 10-15 sten ca. 30 cm i diameter.Disse sten lægges ved foden af firbensbanketten.
 3. Rådgiveren videregiver oplysningerne til entreprenøren med angivelse på tegning og i beskrivelse.

……………………………

Møde med Kystdirektoratet onsdag den 02. juli 2014 kl. 11 ved oversvømmelsesdiget på Gniben, Sj Odde.


Deltagere:

Kystdirektoratet: Line Henriette Broen, Thorsten Piontkowitz

Kommunen: Erich Wederkinch, Rasmus Kruse Andreasen

Rådgiver: Morten Rosbæk

Digelaget: Ivar Green-Paulsen, Nils Pinholt

Grundejere:

- Grundejere nord for diget, 3 grundejere af 4

- Grundejere fra de 4 nordligste grunde i digelaget: 2 grundejere, Kirsten og Niels Christian Vesterlyng


1.A. Start af vandring og dialog på stedet, ved Engvibevej.


Kystdirektoratet startede med at påtale den manglende græsvækst, og den sparsomme muld på det etablerede dige.


Kystdirektoratet udmeldte at muldlaget var for tyndt, det skulle mindst være 5 cm for at sikre vækst.


Der skulle påføres muld, nye græsfrø med den rette græsblanding (som Thorsten Piontkowitz vil sende oplysninger om), og om nødvendigt gødning og vanding, for at sikre græssets vækst og tilstrækkelig roddannelse til at sikre diget mod erosion.
Arbejdet skal foretages indenfor 4 uger, dvs 1. August, for at få effekt. `Vandes om nødvendigt.


Digelaget oplyste, at den manglende spiring var påtalt adskillige gange overfor digelagets rådgiver og entreprenør.
Endvidere er ukrudt væksten, der hæmmede græsset i den sydlige del påtalt overfor digelagets rådgiver og entreprenør.

Digelaget har tilkaldt en græsekspert til besigtigelse og uvildig vurdering græssets tilstand og forslag til tiltag. Mødet afholdes på stedet torsdag den 3. Juli. Græs entreprisen vil blive gennemgået med græsekspert, idet man ikke mente, at kunne komme længere med entreprenøren. Der er tilbageholdt penge til mangelafhjælpning ag græsentreprisen.


Rapporten om græsvækst forventes modtaget medio juli, og ny såning igangsat omkring 1. August.


Rådgiveren henvender sig til entreprenøren - på baggrund af den manglende græsvækst,
- det manglende græs og græsrodnet, som kan have alvorlige følger for manglende sikkerheden for digets modstandsevne overfor bølgepåvirkninger fra storme fra Kattegat.
- mangler i forhold den udbudte græsentreprise og græsspecialistens udtalelse
- udføres af ny græssåning 1. August m.m. for de tilbageholdte penge.


 1. B. Herefter gik man til Gåsegangens nedgangen til vandet.

1) Kystdirektoratet blev gjort opmærksomme på, at diget på strækningen nord for Gåsegangen ikke var etableret den 6. december, at det således var Bodil der havde skabt erosionen og hullerne i de private grunde nord for diget, samt beskadiget diget på en strækning af ca. 80 m syd for Gåsegangen. Etableringen af diget startede i 2013 ved Gåsegangen og arbejdede sig syd over.
Etableringen af diget nord for Gåsegangen startede først i 2014.

2) Første punkt på samtalerne var læsideerosion.
Kystdirektoratet udtalte, at skaderne syd for stensætningen nord for diget, skyldtes delvis læsideerosion og delvis vindretning og bølgehøjde, samt retning.
T P, Kystdirektoratet, fandt det overvejende sandsynligt at der er særlig stor havdybde i dette område, hvilket vil resultere i at bølgerne ikke rides af inden de rammer kysten, og at det forhold nok vil resultere i at der skal forventes særlig stor erosion ud for de 4 grunde nord for oversvømmelsesdiget.

3) Kommunen anførte, at der i digelagets vedtægt stod, at havbundsdybder ud for diget skal pejles i år 0 ( når oversvømmelsesdiget er færdigmeldt) for at vurdere hvor der skal påfyldes ral, som ralfodring.
Denne pejling kunne udvides til de nordlige grundejere, med fordeling af omkostningerne, for at vurdere fremtidige foranstaltninger.

4) Fremtidige foranstaltningsmodeller blev af Kystdirektoratet beskrevet som sandfodring, ralfodring og bølgebrydere.
Hvis der etableres bølgebrydere, som de kendes fra Nordsjælland, skal de være ca 40 m lange, men indbyrdes afstand på 25 m. Rådgiveren vurderede at de vil koste et sted mellem ½ og 1 mill. Kroner.
Man forstillede sig at hele strækningen fra Havnen til Forsvaret skulle inddrages i en fælles løsning

5) Kystdirektoratet anførte, at dette krævede en ny kap 1 sag til behandling i Kystdirektoratet. Digelagets bestyrelsesmedlemmer fralagde sig på stedet denne arbejdsopgave med henvisning til den meget langtrukne, tidskrævende og problemfyldte kap 1 sag for opførelse af diget.

Der var mange luftige bud på hvad der kunne gøres, hvem der skulle gøre det og anden snak.

Odsherred Kommune konstaterede til sidst, at der var givet tilladelse til opførelse af stensætningen ud for de 4 grunde nord for diget, men uden fiberdug, a.h.t. de fredede markfirben.

De 4 grunde nord for Gåsegangen, ønsker også tilladelse til stensætningen ud for deres grunde, og forstod at men uden fiberdug. KD så ikke det store problem i at opnå tilladelse efter de havde besigtiget forholdene.

For at sikre oversvømmelsesdiget, ville bestyrelsen overveje, at sikre digets nordlige ende med ralfodring i vandkanten ud for diget, med midler fra dette års budgetterede omkostninger til ralfodring.

6) Mødet afsluttede uden anden konklusion end beskrevet ovenfor.

---------------------

Møde med græskonsulent Asbjørn Nyholt den 3. juli 2014


Deltagere: Nils Pinholt, Ivar Green-Paulsen


Rapporten forventes afrapporteret inden 10. juli.

 1. Udbudsmaterialet blev gennemgået.
 2. Projektets fremdrift blev gennemgået.
 3. Terminer dige opbygning, græssåning etc., udbudt og udført, blev gennemgået.
 4. Diget blev besigtiget, der blev fundet mange græsfrø, uden spiring, der var spiring i enkelte af amme græsset, det mere hårdføre græs, som skulle slå rødder og danne værn for det kommende ”rigtige græs” som udvikler sig med kraftigere roddannelse.
 5. Ukrudtet mod syd blev undersøgt, der blev fundet mange græsfrø uden spiring mellem bynken.
  Entreprenøren skal iht. projektet sørge for at fjerne ukrudtet.
 6. Græskonsulenten anså ikke græsvæksten som tilfredsstillende, op anså den tidlige såning i marts, en kold april med megen nedbør og entreprenørens valg af sprøjtegræs som årsagen.
  En såning sidst i april, et muldlag på 5 cm, ukrudts bekæmpelse og vanding ville sikre græsvækst.
 7. Status og tiltag
  Der skal tilføres 5 cm muld (som også er i lighed med kystdirektoratets anbefalinger) ny såning, primo august samt gødning, ukrudtsbekæmpelse og vanding efter forholdene så græstæppet udvikles inden ultimo september / november, og dermed er forberedt til efterårs og vinterstorme.
 8. Rådgiveren blev under mødet kontaktet, for straks at påtale alvoren og ovenstående iagttagelser overfor entreprenøren, med krav om udbedring/ svar straks, så arbejdet kunne foretages primo august.
  Det skal oplyses digets entreprenør, at såfremt arbejdet ikke igangsættes betids, vil det, grundet betydningen for digets sikkerhed og krave fra Kystdirektoratet, kunne overdrages til anden entreprenør, for de i dige projektet tilbageholdte penge.

----------------

Møde med forsikringsselskabet Gjensidige. 23 juni 2013


Deltagere:

Forsikringsmæglervirksomheden Willis

Gjensidige forsikring

Rådgiveren Morten Rosbæk

Digelaget Ivar Green-Paulsen


Rådgiverens oplysninger om skadesomfanget på ca. 490.000 kr. blev genstand for en kraftig analytisk gennemgang. Samtlige poster blev vendt og vurderet. Der blev spurgt til afværgeforanstaltninger, konstruktion og færdiggørelses tempo, herunder hvorfor digets anlæg ikke var færdigt den 6. december m.v.


Gjensidige ville vurdere oplysningerne og vende tilbage.


Gjensidige vendte tilbage den 27. juni:


Af kravet på de 488.518 kr. kunne man ikke godkende 61.000 kr. til diverse småting.

Der var en selvrisiko på 30.000 hvorfor erstatningsbeløbet på 396.000 er udbetalt til digelaget.


Digelagets bestyrelse godkendte erstatningsbeløbet, til udbetaling af skadeserstatningen.

------------------

Taksationskommissionens afgørelse


Erstatninger:


Digelaget blev af kommunen den 3. juli orienteret om, at 2 grundejere havde klaget over taksationskommissionens afgørelse med erstatning til 3 grundejere på hver 15.000 kr.


Ørnevej 23 klagede til overtaksationskomiteen over afgivelse af grund,
Duevej 49 klagede over flere ting.


Digelagets bestyrelse har efter overvejelse besluttet ikke at fremsende et partsindlæg / evt. en kontraklage, idet omkostningerne hertil, ikke forventes at stå mål med resultaterne. Ifald indbliksgenerne kommer på tale vil digelaget dog forbeholde sig sin stilling, hvis dette punkt kommer på tale.


Sagen kan forventes at trække ud.


Årsregnskab januar 2013 - december 2013


Kære medlemmer af digelaget:


På generalforsamlingen blev regnskabet forelagt og behandlet.


Efter vedtægterne skal årsregnskabet være tilgængeligt senest tre uger inden generalforsamlingen. Det var det ikke, fordi årsregnskabet endnu ikke var færdigt.


Selv om der ikke på generalforsamlingen var bemærkninger til årsregnskabet, skal den formelle frist naturligvis overholdes, og den formelle godkendelse blev derfor udskudt til en senere generalforsamling.


Vores dirigent afholder derfor torsdag den 24. juli 2014, kl. 13, på sit advokatkontor (Langelinie Alle 35, 2100 København Ø) den formelle generalforsamling (med eneste dagsordenspunkt: godkendelse af regnskabet for 2013). Vi henviser til vedhæftede brev.


Ingen medlemmer har udtrykt ønske om en generalforsamling, og det er ikke vores forventning, at nogen vil deltage, men formalia skal naturligvis overholdes.


Vi vender snarest tilbage med en statusrapport om diget.


Jeg sender indkaldelsen i den næste mail.


Mange venlige hilsener

Ivar Green-Paulsen

Digelaget Gniben - Sjællands Odde


Ejendomsskat


Hermed en vejledning fra skat om, hvordan man retter i sin skat for ejendomsværdiskat for de dage huset har været ubrugeligt på grund af oversvømmelse og genopbygning.


 • Gå ind under "Ret årsopgørelsen".
 • Find ejendommen (i bunden) og klik på vis.
 • Tast antal dage ejendommen har været ubebolig i 2013 i rubrik 195

Hvis du ønsker at rette for 2014, gør du det under "Ret forskudsopgørelsen". Her taster du det antal dage du forventer ejendommen er ubebolig i 2014. I marts 2015 skal du indberette det antal dage det endte med i 2014.


Taksations kendelse04.06.2014


Erstatning til 3 grundejere som kompensation for indsigtsgener:


Kendelse:

Det forhold, at der ved etableringen af diget, der har et almennyttigt formål, sker afbrydelse af direkte adgang til strandarealet for de bagvedliggende lodsejere, men ikke for til diget tilstødende lodder kan ikke danne basis for erstatning, medmindre der forligger ganske særlige forhold, f.eks. gener, der udelukkende er forårsaget af anlæggets etablering, særlig når henses til at digets anlæggelse på sigt vil betyde en sikring mod oversvømmelse, eventuelt hertil en forøgelse af ejendommens handelsværdi jfr. vejlovens § 51, stk. 2, jf. kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 3.


Fra denne generelle vurdering af de til diget tilstødende ejendomme skiller 3 ejendomme sig ud fra de øvrige, nemlig tre ejendomme, der støder op til passagerne over diget. Uanset bestemmelsen i Vedtægt for Digelaget Gniben § 5, stk. 3, jf. stk. 2, finder kommissionen, at den færdsel, der vil krydse diget til stranden via passagerne vil opnå en betydelig indsigt i de direkte tilstødende parceller, nemlig matr. nr. 2 gs Yderby, Odden, matr. nr. 2 de smst. og 2 db smst., svarende til lb. nre. 1, 11 og 12, stødende op til passagerne, der løber i forlængelse af Ørnevej og Engvibevej, hvor digekronen ligger betragteligt over de 3 tilstødende grundes terræn.


Ud fra foran nævnte gene i form af betydelig indsigt på de nævnte 3 matrikler fra digekronen findes erstatningen konkret for disse 3 ejendomme at burde fastsættes til 15.000 kr. pr. grund, hvilken erstatning af Taksationskommissionen anses som en konkret ulempeerstatning, der går udover de ved digets anlæggelse affødte fordele for alle ejendomme i området.

Udsættelse af ekstraordinær generalforsamling


Digelaget Gniben Sjællands Odde

Glostrup 23. maj 2014


Til medlemmerne af digelaget


Bestyrelsen har på sit møde i dag måtte beslutte at udsætte den ekstraordinære generalforsamling og indvielse af diget, oprindeligt planlagt til den 1. juni kl. 14.


Afleveringsforretningen og forsikringsspørgsmålet er ikke endeligt afklaret, hvorfor det forventes at den ekstraordinære generalforsamling og indvielsen først kan afholdes, når endeligt regnskab foreligger efter sommerferien.


Forsikringssagen udgør et gennem rådgiveren modtaget All Risk krav fra entreprenøren på lidt under 500.000 kr.


Herudover er der i aftalen leveret ekstra ler til forstærkning af diget nord for Gåsegangen for ca. 240.000 kr. Yderligere lermængder for 182.000 kr., grundet Bodil, er medtaget i forsikringsopgørelsen, og ca. 70.000 kr. efter den endelige opmåling af forbrug.


Ekstra omkostninger bestilt under opførelsen (køreplader m.v.) udgør ca. 18.000 kr.


Som det ses er der så mange udestående punkter, som nødvendiggør en udsættelse af den ekstraordinære generalforsamling og indvielse af diget.


Mange venlige hilsner

Ivar Green-Paulsen

Formand for bestyrelsen

Digelaget Gniben Sjællands Odde


Godt nyt til stormflodsramte


10. april 2014


Folketinget har vedtaget en udviddelse af stormflodsdækningen til dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.


Læs mere på dette link:

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L138/som_vedtaget.htm#dok


Stiftende generalforsamling


26. marts 2014


Digelaget Gniben – Sjællands Odde


Herved indkaldes til stiftende generalforsamling i Digelaget Gniben – Sjællands Odde


Tid:Søndag d. 27. april klokken 12.00 – 14.00

Sted:Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling:


 • Valg dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmeudvalg
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af foreløbigt regnskab
 • Forelæggelse af budget for 2014 og 2015:
  Der opkræves i alt 200.000 kr. vedligehold af ral, græsslåning og eftersyn af diget for 2014, ligeledes for 2015. Beløbet svarer til mellem 933 og 1359 pr. parcel, afhængig af grundenes kotehøjde. Beløbet er tidligere fastlagt af Odsherred kommune og opkræves via ejendomsskatten.
 • Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
  Den siddende bestyrelse var oprindeligt medlemmer i Kystgruppens bestyrelse.
  Ved starten af digets opførelse skulle Kystgruppens bestyrelse, iht. reglerne fra Odsherred Kommune, overgå til en midlertidig Digelagsbestyrelse frem til denne stiftende generalforsamling.

  Ivar Green-Paulsen - Sejer Strande villig til genvalg
  Nils Pinholt - Sejer Strande villig til genvalg
  Peter Tinning- Søgården villig til genvalg
  Carsten Borchorst- Søgården villig til genvalg
  Knud Rasmussen - Hyldebo villig til genvalg

  Valgperiodelængde foretages første gang ved lodtrækning (3, 3, 2, 2, 1 år)


 • Valg af 1. og 2. suppleant
 • Valg af revisor
 • Indvielse af dige
 • Evt.


Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være

indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Ivar Green-Paulsen

greenpaulsen@mail.tele.dk

Færdsel forbudt på diget


29.03.2014


Digelagets bestyrelse hører om flere tilfælde af uvedkommende gående personer på diget. Vi opfordrer alle til at oplyse de "uvidende personer" om, at det ikke er tilladt at gå eller kondiløbe på diget.


Der er d.d. opsat afspærringsbånd ved samtlige overgange og vi håber at dette kan sætte en stopper for generne.


Vi opfordrer udlejere af sommerhuse, at oplyse lejerne om reglerne for færdsel på diget.

Afspærringsbånd opsat midlertidigt indtil permanente skilte opsættes


3 personer på Rylevej i waders d. 6. december 2013

Antal af stormflodsskader efter "Bodil"


29.03.2014


Vi har nu fået opgørelse over antallet af ansøgninger til Stormrådet om erstatning efter stormen d. 6. december 2013 i Digelagets område.


Der er 77 grundejere der har søgt Stormrådet om erstatning. Erstatningsbeløbet er endnu ukendt.


Taksationskommissionsmøde


28.03.2014


Fredag d. 28. marts kl. 13 startede behandlingen af de indgivne "klager" over ekspropriationen, som blev gennemført for knap et år siden, ifm. anlæggelse af dige.


Det gennemgående tema for de fleste grundejere, var krav om erstatning for at have lagt jord til diget og "mistet" areal på vandsiden af diget.


7 ud af 10 indkaldte grundejere, var mødt frem i det gode vejr.


Taksationskommissionen besigtigede forholdene på enkelte grundejeres ejendom. Efter endt "digevandring" samledes alle de berørte grundejere, digelagets bestyrelse, kommune, advokater og Taksationskommissionen ca. 25-30 personer, i forsamlingshuset i Havnebyen for en afsluttende bemærkning fra de involverede parter.


En endelig afgørelse fra Taksationskommissionen kan først forventes sidst i maj måned.


Vedrørende rentefradrag for lån til diget


28.03.2014


Digelagets bestyrelse har på vegne af alle grundejere, undersøgt om der kan gives fradrag for renteudgifter ifm. optagelse af lån til dige og afdrag af dette over 25 år.


Der er nu kommet et "bindende svar fra Skatterådet" på, om der er fradrag på den forholdsvis betalte andel af rente for den enkelte grundejer og afgørelsen er desværre "nej".


Status


13.03.2014


Entreprenøren forventer at blive færdig med det sidste anlægsarbejde op til den kommende weekend 15/16. marts.


Alle maskiner vil blive trukket hjem. Såning af græs på diget afventer de rette temperaturer.

Vandstand under "Bodil" stormen d. 6 december


13.03.2014


Vi har nu fået fastslået at vandstanden d. 6. december nåede en vandstandshøjde i vores område på 1.89 m over dagligt vande.


Denne oplysning er fremkommet ved at landmåleren, som er tilknyttet digeprojektet, har kunne foretage målingen ud fra de tydelige vandstandsmarkeringer, der er afsat på sommmerhusene i vores område.

Ny praksis for afskrivninger


19.02.2014


Stormrådet har besluttet at ændre sin afskrivningspraksis i forbindelse med opgørelse af bygningsskader.

Praksis vedrørende privat løsøre og erhvervsbygninger og -løsøre fastholdes som hidtil.


Se:

https://www.naturskaderaadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/ny-praksis-for-afskrivninger-ved-stormflod-og-oversvoemmelse/Nedslag i Ejendomsværdiskat


Jvf. nedenstående link er der mulighed for at få nedslag i ejendomsværdiskatten i den periode hvor sommerhuset er ubeboeligt pga. stormflodsskader.

Nedenstående link omhandler perioden efter stormfloden i 2006. Brug dette som rettesnor for at få nedslag for perioden 2013/2014.


http://www.naesbystrand.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/nedslag_ejendomsvaerdiskat.pdf


Der findes mere generelle noter om det på Næsbystrands hjemmeside.Nu er diget lukket05.02.2014


Det er en stor dag, nu hvor enderne på diget er nået sammen og diget lukker af for fremtidige oversvømmelser.


Lerdiget ligger i kote 2,0.

Der resterer følgende arbejder:

 • reparation af de 2 grunde syd for Gåsegangen, som starter med udlægning af jernplader i denne uge.
 • der etableres overkørsler ved de 4 veje, med indbygning af 30 cm stabilgrus.i øvre lerlag. Det er allerede udført ved Bülowsvej.
 • etablering af de 4 nordlige grunde, hereefter er vi sikret op til kote 2,35. Det forventes at ske i uge 9, Vi er pt i uge 6.
 • regulering og tilkørsel af ral
 • terrænregulering og oprydning langs diget

Anmeldelse af stormflodsskader


Husk!


Sidste frist for at anmelde stormflodsskader på sommerhuse til Stormrådet er senest 2 måneder efter stormflodshændelsen.


DVS. senest d. 5. februar.

Status 08.01.2013


Fra Finn-Erik Enderlein:


Kl 11: Klart og tørt vejr.


Fuld aktivitet med 5 mand der arbejder mellem Engvibevej og Rylevej.

Både dræn- og digearbejde.


Oprydning og reparationer efter oversvømmelse


06.01.2014


Der er rigtig mange sommerhusejere der er i gang med at få udbedret stormflodsskader.

Det er desværre langt fra alle omkostninger der dækkes af Stormrådet og selvrisikoen er stor.

Digelaget gør derfor opmærksom på følgende fra SKAT:


Skader på grund af storm


Hvis din bolig eller dit fritidshus har fået en skade, for eksempel på grund af stormene den 28. oktober og 5. december 2013, og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.


Håndværkerfradrag (servicefradrag)


Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du sparer ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag.


 • Du kan først indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i foråret 2014, da systemet ikke er klar før.
 • Du kan få håndværkerfradrag for 2013, hvis arbejdet er udført i 2013 og betales senest den 28. februar 2014.
 • Hvis arbejdet er udført i 2013, men først betales den 1. marts 2014 eller senere, får du fradraget i 2014.