Diget gennem tiden 2017

Overtaksationskommissionskendelse 12.2017


Overtaksationskommissionen har afsagt kendelse d. 7. dec. 2017, hvilket betyder, at Digelagets medlemmer, skal afholde erstatningsbeløbet på 60.000 kr. til ejerne af Ørnevej 23, samt Digelagets omkostninger til advokat på ca. 40.000 kr., ialt ca. 100.000 kr.


Kendelsen kan ses her.


Orientering til Digelagets medlemmer udsendt på e-mail d. 29.12.2017.


Stormen Ingolf


30.10.2017


Diget er blevet inspiceret efter stormen og der er ikke sket skader.


Der er drevet genstande i land, som ligger op af diget og som skal fjernes, snarest muligt:


  • Ørnevej ud for nr. 25 ligger en ca. 2 m jerndrager
  • Duevej ud for nr. 3 ligger en større trækonstruktion hvor 3 trækasser er skruet på
  • Duevej ud for nr. 15 ligger en gangbro af træ


Vandstanden har stået ca. 1 m op af digeskråningen hvor der ligger tang og strå skyllet op.

Stormen Ingolf


29.10.2017


Digelagets bestyrelse har dagen igennem løbende fulgt udviklingen omkring vandstandsstigning og tilstanden omkring diget.


Vandstanden nåede op på 145 cm over dagligt vande omkring kl. 19.30 søndag aften.


Vandstand over ca. 100 cm ville, før diget, løbe ind over stranden og oversvømme sommerhusområdet.


For 1 uge siden fik vi etableret ralvolden langs stranden i hele digets længde. Denne ralvold har vist sig at have en overordentlig stor effekt på beskyttelse af diget.


Vi kan med andre ord tage stormen Ingolf med ro for vores område.

I morgen mandag vil diget blive besigtiget i dagslys.


Etablering af ralvold


16-10-2017


I uge 42 (16 - 20. oktober) udfører vores gartnerfirma etablering af ralvold langs digestrækningen.


Ralvolden består af sammenskrabet sten, formet som et "stendige", der skal virke som bølgebryder, i tilfælde af at der kommer storm og stormflod.


Ralvolden har vist sig at have stor beskyttende virkning på diget.


Til medlemmerne af digelaget Gniben


8. oktober 2017

Samt Grundejerforeningerne Hyldebo, Søhusvej , Sejer Strande og Søgården.


Nyt fra bestyrelsen


Vedr. vedligeholdelse af diges højde og ralfodring på forstranden, samt status på taksationskommissionen


Bestyrelsen holder løbende øje med digets tilstand og sætninger for at sikre grundejerne en optimal sikring mod oversvømmelser. Landinspektøren har i foråret 2017 udført den årlige kontrolmåling af dige højden.
På strækningen mellem Ørnevej 19 og Duevej 39, har landinspektørsmålinger i 2017 vist en laveste digekrone på kote højde 2,14 m mod den oprindelige kote højde på 2,35 m ved digets etablering i 2014.
Sætningerne er sket løbende fra 0 til 6 cm om året. I digets ender, som udgør ca. halvdelen af diget længde, er der ikke konstateret sætninger.


Bestyrelsen besluttede på dette grundlag (og iht. vedtægterne vedr. vedligeholdelse af diget), at påfylde jord til fuld digehøjde på kote 2.35 og genså græs for at sikre grundejerne beskyttelsen mod højvande. Omkostningen hertil beløb sig til på ca. 250.000 kr. Hele udgiften til reetablering af dige højden kan ikke indeholdes i budgettet, hvorfor der er behov for at tilføre likviditet.


Diget er forhøjet og tilsået med græs i løbet af foråret og fremstår nu med sikker græsvækst efter gensåning og gødskning.


Der har været storme, som har skyllet ral langt op på stranden. Bestyrelsen besluttede på dette grundlag (og iht. vedtægterne vedr. vedligeholdelse af diget), at det er nødvendigt i løbet af oktober, at flytte rallen tilbage på forstranden som ralfodring, for at sikre den bølgebrydende vold, der er en del af digets sikkerhed.


Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne og i overensstemmelse med Odsherred kommune vedtaget, at vedligeholdelsesbidraget for 2018 øges med 50 pct., for at genetablere en likviditet (med en ønsket sikkerhedspulje på kr. 200.000) for at kunne modstå eventuelle uforudseelige og nødvendige vedligeholdelsesopgaver.


Det øgede kontingent vil blive opkrævet over ejendomsskatten for 2018, fordelt på 2 rater i hhv. januar og juli.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i april 2018 fremlægge overslag over det kommende års forslag til vedligeholdelsesbidrag, efter en ekstra landinspektør kontrolmåling af digets højde i foråret 2018.


Det skal endvidere oplyses, at der er indsendt 2 klager i forbindelse med ekspropriationen på private grunde for opførelse af diget. Klagerne går på størrelsen af den erstatning som taksationskommissionen, efter første besigtigelse i 2014 skulle udbetales, som kompensation for ekspropriationen.
Den 2. november vil overtaksationskommissionen besigtige forholdene.


Overtaksationskommissionen stillingtagen til klagerne på den ene side og til Digelagets og Odsherred Kommunes synspunkter på den anden side, vil foreligge efter ca. 2 måneder.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen


Mange venlige hilsener

Bestyrelsen for Digelaget Gniben

Ivar Green-Paulsen
mail: greenpaulsen@mail.tele.dk


28.05.2017


Den sidste måneds tid har Køge Bugt Anlægsgartner haft travlt med at køre muld på diget, så digekronen igen kommer op i rette højde.


Gartneren har efterfølgende sået græs, som allerede er fint på vej op.


Digelagets bestyrelse henstiller til de sommerhusejere, der ligger op til den del af diget, som lige er blevet ordnet (muld og græssåning), om at tage hensyn til det sårbare dige, indtil græsset har fået så godt fat, at det er forsvarligt at betræde igen.


Udførelse af reparation på diget


08.04.2017

Der er nu indgået aftale med Køge Bugt Anlægsgartner om udbedring af sætningerne på diget.


Arbejdet forventes at starte i uge 17 (fra 24. april) og forventes afsluttet ved udgangen af maj måned.


Stikvejene mod vandet ved Ørnevej og Engvibevej vil blive brugt til aflæsning af muldjord, inden dette herefterudlægges på diget. Arbejdet afsluttes med græssåning og gødning.


Regulering af digehøjde


26. Marts 2017


I løbet af foråret vil der foregå en regulering af digets højde.


Digelaget har for 4. år i træk fået foretaget opmåling af digekronehøjden for at følge udviklingen i evt. sætninger. Diget har sat sig op til 25 cm, primært mellem Ørnevej og frem til lidt syd for Gåsegangen.


Diget opfylder derfor ikke længere kotekravet på 2.35 over dagligt vande, hvorfor diget ikke længere yder den forventede beskyttelse mod oversvømmelse, hvilket Digelaget anser for alvorligt.


Digelagets bestyrelse har derfor indhentet tilbud på at få oprettet højden på digekronen og sået græs på den strækning, hvor sætningerne er konstateret.


Dette arbejde forventes at blive udført fra april og frem udgangen af maj.


Der vil forekomme nogen kørsel med jord i perioden, primært på Ørnevej, Duevej og Engvibevej. Muldjorden vil blive læsset af på stikvejene mod vandet på hhv. Ørnevej og Engvibevej og distribueret ud på diget derfra.


OBS:

Nogle grundejere i 1. række har allerede fjernet opskyllet tang på digesiden mod vandet. Det må de øvrige grundejere også meget gerne gøre. Græsvæksten under tanget har vist sig at tage skade.