Retningslinier for diget

Færdsel på diget


Respekter de tinglyste begrænsninger på færdsel:


  • Gå ikke på græs diget
  • Gå ikke på grus banketten
  • Gå over diget på de grusbelagte veje
  • Grundejere kan krydse diget på egen grundGræs på diget


  • Græsbevoksningen på diget er en nødvendighed for digets "skalsikring" overfor oversvømmelser og trafik
  • Græsbevoksningen / skalsikringen på diget må ikke svækkes eller beskadiges
  • Græsset bliver slået2 x årligt af anlægsgartneri juni og august


1. række:


  • Det er tilladt for de enkelte grundeejere i 1. række at slå græs på diget, men aldrig kortere end 5-6 cm, da dette vil skade græsset og rodvæksten
  • Det er kun grundejere i 1. række der må krydse diget ud for egen grund.
  • Der er etableret 4 overkørsler, hvis man ikke kan løfte båden over diget på egen grund


Opslag


Ved en række af stierne til stranden findes denne information, som iøvrigt også kan downloades og printes f.eks. til brug i sommerhuse, der udlejes. Link findes her.Uddrag af vedtægterne:


Misligholdelse


§ 6. Beskadiges lagets dige eller foretages foranstaltninger i strid med vedtægterne kan bestyrelsen meddele skadevolderen påbud om at genoprette den tidligere tilstand.


Stk. 2. Efterkommes et påbud ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan bestyrelsen, efter accept fra Byrådet, foretage det fornødne på den forpligtigedes regning. Udgifterne hertil kan opkræves på samme vis som ordinært bidrag til digelaget.


Stk. 3. Klage over bestyrelsens afgørelse kan indbringes for Odsherred Kommune.


Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 20 stk. 2, forfølges som politisag og straffes med bøde.


Anlæggets brug


§ 5 Diget må ikke beplantes, afgraves eller tilføres materiale. Bebyggelse og terrænreguleringer af enhver art på diget er ikke tilladt.