Diget gennem tiden 2013

Vedr. indbetaling for dige


23.12.2013


Husk


Sidste frist for kontant indbetaling for dige er d. 31.12.2013

Beløbet skal indbetales til Nordea Bank i Holbæk på:

Reg.nr.: 2730 konto nr. 0717 646 274


Kote:

0-100- 67.000 kr.

100-130 - 53.000 kr.

130-160 - 40.000 kr.

160-195 - 26.000 kr.


Såfremt beløbet ikke er modtaget denne dato, betragtes man som betaler i den anden kategori, hvor man betaler over 25 år, via ejendomsskatten til et fast forrentet lån.


Kote:

0-100 - 4.700 kr.

100-130 - 3.700 kr.

130-160 - 2.700 kr.

160-195 - 1.700 kr.


Der henvises til tidligere udsendte brev d. 9. november 2013 fra Digelaget.


En endelig opgørelse over det faktiske beløb (+-) vil finde sted medio 2014.

Status på digebyggeriet


19.12.2013


Entreprenøren har haft travlt med oprydning efter stormen og pumpe det sidste vand ud af området. Spundsarbejdet ved Engvibevej, hvor der skulle lægges et reservedrænrør under diget, er netop blevet færdigt.


Entreprenøren vil straks efter jul, fortsætte med digebyggeriet med fuld styrke.

Mens I venter på taksator


16.12.2013


Husk:


  • Tag billeder, som dokumentation, af løsøre som I kasserer som vandskadet
  • Tag billeder, som dokumentation, af bygningsskader som I selv udbedrer eller får udbedret af håndværker


I skal være opmærksom på at skimmelsvamp trives rigtig godt i fugtigt miljø og at der kun går få dage/uger før skimmelsvampen kan spores i bygningsdelene.


Sørg for at affugte huset evt. efter aftale med Stormrådet/forsikringsselskabet for betaling af strømforbrug og affugter. El-måler skal aflæses.


Erstatninger efter stormfloden


Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i store dele af landet efter stormen i sidste uge.


Stormrådets afgørelse betyder, atalle de skaderamte har mulighed for at søge om erstatning.


Gniben er hermed erklæret for stormflodsramt.


Læs også om fremgangsmåden på: http://www.stormraadet.dk/

Flere vejstrækninger er nu til at køre på


08.12.2013


Det er nu muligt at køre på vejene i Hyldebo og Sejer Strande. Mange grunde står dog stadig under vand.


Der er fortsat vand på det nederste stykke af Ørnevej, Rylevej, Engvibevej og Mudderklirevej. Duevej fra nr. 1 - 27 står under vand.


Beredskabsstyrelsen har sidst på eftermiddagen pakket sammen, da situationen ikke længere vurderes at være akut. De flytter deres udstyr til Jyllinge hvor behovet er større.


Beredskabsstyrelsen har søgt ly for regnen

Vandstanden falder, skaderne er omfattende


08.12.2013


Beredskabstyrelsen fra Thisted er på Engvibevej med ca. 6 mand og pumpegrej, som kører på fuld tryk. Der pumpes 20.000 l i minuttet.


Entreprenøren har gravet en kanal i raldiget ud for Engvibevej. Her strømmer ligeledes 20.000 l ud i min.


NVE/SEAS har udskiftet det brændte el-skab på Engvibevej og Bülowsvej og kl. ca. 13 var der strøm til alle husene i hele området.


Skaderne på husene er omfattende. Husejerne skal som udgangspunkt selv sørge for at begrænse skadeomfanget og hurtigst muligt kontakte f.eks. Falck for opsætning af affugter hvor der er fugtproblemer.


Stranden er ikke til at genkende. Der er ralsten helt frem til digefoden. Ved Gåsegangen og ca. 50 m syd herfor er der skyllet noget af det nye dige væk (ikke digebrud). Dette er ikke værre end at det let kan repareres. Resten af diget ser pt. uskadt ud.

Nord for Gåsegangen har havet taget ca. 20 m ind af grundene.

El-skab brænder

Vandstanden falder drastisk + ADVARSEL


07.12.2013


Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen er fremme med nødstrøm til pumpestationerne, så de kan komme i funktion igen.


Entreprenøren er på vej med afspæringsmateriel omkring Spunshullet ved stikvejen på Engvibevej til stranden.

07.12.2013


ADVARSEL:

Ved stikvejen til stranden ved Engvibevej har entreprenøren udgravet et dybt hul til spuns, hvor der skal lægges et ekstra rør for afdræning. Dette hul er meget vanskeligt at se så længe der er oversvømmet. Vi advarer mod at benytte denne stikvej ned til stranden.


Vandstanden er faldet med ca. 1 m her til morgen. Det gør det muligt for mange at kunne nå frem til deres huse iført gummistøvler.


Der er stadig ingen strøm i en stor del af området, efter flere el-skabe brændte.


Det er oplyst at de 4 grunde nord for Gåsegangen har mistet ca. 7 m grund.


Vandstanden i går vurderes til at have været ca. 30 cm højere end ved sidste oversvømmelse i 2011, hvor den var omkring 130 cm over dagligt vand.

Stor oversvømmelse af vores sommerhusområde


06.12.2013


En hidtil uset stor oversvømmelse har ramt vores sommerhusområde. Vandstanden er ikke tidligere set så høj. Der er rigtig mange sommerhuse der har fået vand ind, også mange af de sommerhuse, som tidligere er gået fri.


Diget nåede desværre ikke at blive bygget færdigt. Der mangler dige fra Ørnevej til Engvibevej.


Strøm er afbrudt i store del af det oversvømmede område. Flere el-skabe er kortsluttet og brændt.


Mange dæksler fra septiktanke og vandmålerbrønde flyder rundt i området.


Vi kan opfordre ejerne til at besigtige deres sommerhus for at få et overblik over skadeomfanget.


Skader skal meldes til Stormrådet og husforsikringen (indbo)

Risiko for oversvømmelse


04.12.2013


Risikoen for at der kommer oversvømmelse af vores sommerhuse ser desværre ud til at blive en realitet. Oversvømmelsen denne gang adskiller sig ved at være langvarig, med en konstant høj vandstand gennem en hel dag.


Der mangler at blive bygget dige fra Engvibevej og frem til syd for Ørnevej


Det naturlige raldige langs stranden kan lige klare en vandstand på max. 100 cm.


Vandstanden i prognosen holder sig konstant på 130-139 cm. det meste af fredag.

Nyheder


03.12.2013


Der er varslet storm over Danmark torsdag d. 5 og fredag d. 6. december. I stormvarslingen fra DMI indgår forhøjet vandstand i indre danske farvande.


Vi ved, at det kan betyde stormflod og risiko for oversvømmelse af vores sommerhuse.


Diget er pt. bygget fra Gåsegangen til Engvibevej i den nordlige ende og fra Pilekrogen i Syd til og med Gf. Sejer Strande. Dvs. at der mangler dige fra Ørnevej syd til Engvibevej.


Der er derfor endnu ikke nogen beskyttelse mod oversvømmelse.


Vi kan opfordre grundejere i risikoområdet om at tage deres forholdsregler i tide og sikre f.eks. inventar mm.

Digebyggeriet


26.11.2013


Materialepladsen og lagerplads for ler flyttes fra Engvibevej til Rylevej.


Der lægges drænrør langs digefoden på landsiden mellem Gåsegangen og Engvibevej


Der bliver pt. spunset ved digeoverkørselEngvibevej. Reservepumperør for drænvand lægges ned under diget på dette sted.


Der er nu ryddet det sidste stykke skov mod syd frem til Pilekrogen.


Entreprenøren arbejder fra Syd mod Nord dvs. fra Pilekrogen og op mod Engvibevej.


Det har været nødvendigt at pumpe vand væk fra området nord for Engvibevej efter stormen. Vandet er væk nu.


Man regner med, at diget er færdigt omkring jul, og derefter lidt andet arbejde efter jul afhængig af vejret

Digebyggeriet er nu nået frem til Duevej 15 ved Engvibevej.


23.11.2013


Der er etableret en fiberforstærkning søværts i digefoden, hvor firbensbanketten senere anlægges.


På et tidspunkt skal entreprenøren trække ral ud som er skyllet ind i forbindelse med tidligere oversvømmelser. Der er enkelte grundejere der stadig har joller, borde og bænke stående på vandsiden af diget. Grundejerne opfordres snarest til at flytte disse ting om på landsiden af diget, så entreprenøren kan udføre sit arbejde.


Entreprenøren beder om forståelse og hjælp fra grundejerne i anlægsperioden. Entreprenøren kører med en del store lastbiler på vejene ned til vandet og beder om, at vi ikke parkerer eller hensætter ting så det er vanskeliggør at passere stedet.

Vedr. Færdsel på diget


04.11.2013


Diget er under udførelse og der er mange nysgerrige og interesserede,der følger med i anlægsarbejdet.


Bestyrelsen har fået flere tilkendegivelser fra grundejere i 1. Række, som ikke er begejstrede for, at der går folk på diget og dermedpå private grunde.


Digelagets bestyrelse opfordrer derfor alle til at respektere den private ejendomsret og alene betragte anlægsarbejdet af diget fra de 4 stikveje Bülowsvej, Ørnevej, Engvibevej og Gåsegangen.

Status


Lagt på d. 3. oktober 2013


Aktuel orientering fra Kystgruppe & Digelag

3. oktober 2013Digebyggeriet starter mandag den 7. oktober

Vel at mærke i 2013!


En klage fra én enkelt grundejer satte i begyndelsen af denne uge en brat stopper for den planlagte start på det længe ventede digebyggeri. Transportministeriet - der også tager sig af digeprojekteringer - fortalte undertegnede, Ivar Green-Paulsen, formand for Kystudvalg og Digelag Gniben, at klagen ville have opsættende virkning.


Akkurat dén besked var den værst tænkelige: Den ville betyde endnu et år med hjertet i halsen, hver gang det i vinterens løb ville blæse hårdt på Gniben.


Kystudvalgsmedlemmer og dele af Digelagets bestyrelse gik omgående igang med at analysere klagens substans. Da flertallet ikke fandt belæg for, at klagen burde have opsættende virkning blev der bl.a. taget skriftlig kontakt til ministeriet. Kunne man give dispensation? Kunne man behandle sagen ekstraordinært hurtigt? I så fald kunne digebyggeriet måske alligevel nås inden nye stormfloder truede. Måske.


Og så kom løsningen på den penible situation fra en uventet kant: Klager trak selv onsdag sin klage tilbage og meddelte ministeriet dette via sin advokat. Det er ikke forkert at sige, at den opmuntrende nyhed var tilfredsstillende for de valgte repræsentanter i Kystudvalg og Digelag. De glædede sig på alles vegne og viste respekt for, at klager efter grundige personlige overvejelser ønskede at ændre sin beslutning.


Dermed er der nu ikke længere hindringer for gennemførelse af det gennem fem år projekterede dige på Gniben Vest! Kontrakten er underskrevet! Hermed kan den fysiske side af arbejdet straks gå igang. Anlægsarbejdet ventes færdigt efter 3 måneder, dvs. ved dette års udgang ­ i kapløb med tiden og vejret.


Udbuddet betyder, at diget formentlig bliver ti procent dyrere end budgettet hidtil har vist, men da lånet optages i Kommunekredit med tilbagebetaling over 25 år - til en særdeles favorabel rente, lavere end det budgetterede banklån – ja, så bliver ydelserne nogenlunde de samme som hidtil antaget.

.

Straks mandag den 7. oktober holder et medlem af Digelagets teknikergruppe opstartmøde med entreprenør C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S og Digelagets rådgivende ingeniør, Morten Rosbæk. På mødet drøftes en tidsplan, byggeriets takt, byggepladsindretning, hensyn til stedlige forhold ligesom det besluttes hvilke områder, man først skal starte i.


Herefter kan grundejere på især Ørnevej, Duevej, Bülowsvej og Engvibevej forvente larm og trafik fra større maskiner. De fire veje bliver tilkørselsveje for materialer mm i perioden. Efterårsferien bliver således en del anderledes end vanligt! Især Engvibevej vil mærke dette, fordi der dér yderligere skal graves et ekstra drænrør ned. Det trækkes ud under diget, for at sikre mulighed for øget pumpekapacitet.


På et senere tidspunkt vil vi elektronisk genfremsende en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan diget opbygges, vedligeholdes, hvad det forventes at kunne holde til – og mere præcist hvordan og hvilken betaling der bliver tale om.


Som bekendt nedsatte Odsherred Kommune Digelaget Gniben den 28. juni i år - for dermed at få en juridisk enhed med ansvar for byggeriet. Efter indstilling fra Kystudvalget udpegede Kommunen i første omgang selv medlemmerne. Senere vil digelagets medlemmer stemme om valg til bestyrelsen.


Følgende medlemmer blev udpeget:

Formand Ivar Green-Paulsen Green-Paulsen, Bülowsvej 64, tlf. 47313318. Email: greenpaulsen@mail.tele.dk

CarstenBorchorst, Engvibevej 20 , email carb@ramboll.dk

Nils Pinholt, Bülowsvej 70,email: nilspinholt@webspeed.dk

Peter Tinning, Rylevej 15, email:petertinning@yahoo.dk

Conny Nøhr Korsholm, Duevej 23 email: cnk@novonordisk.com (udgået af bestyrelsen oktober 2013).

Birgitte Andersen (indtrådt i Digelagets bestyrelse oktober 2013), Engvibevej 11, email: birgitteandersen01@gmail.com


Øvrige nyheder


Nyt initiativ

Der bliver indenfor relativt få dage oprettet en hjemmeside


WWW.Digelaget-Gniben.dk


Kommende informationer vil fremover blive bragt på denne side. Det er altså dér du skal holde dig opdateret.


OBS!

Vi har brug for din mailadresse.

Venligst send den til landskabsforvalter i Odsherred Kommune, Rasmus Kruse Andreasen på email raka@odsherred.dk.


Udskiftning i Digelagets bestyrelse


Conny Nøhr Korsholm fra Søgården Grundejerforening har meldt fra som bestyrelsesmedlem i Digelaget. Medlemmerne af Kystudvalg og Digelag ønsker at udtrykke stor tak til Conny for hendes mangeårige indsats for at tilvejebringe det dige, der nu endeligt kan bygges.


I Connys sted indtræder 1. suppleant Birgitte Andersen, formand for Søgården Grundejerforening, herefter som medlem af Digelagets bestyrelse. Birgitte har i adskillige år lagt et stort arbejde dels i bestyrelsen for Søgården, dels i Kystudvalgets bestræbelser på at få et dige til beskyttelse mod kommende stormfloder.


Venlige hilsener

På vegne af Digelag og Kystudvalg

Ivar Green-Paulsen

Formand


PS: Eventuelle spørgsmål kan rettes til mig på telefon 47313318 eller mobil 40917000.